Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi utfører blodprøvetaking og analysearbeid for pasienter innlagt i sykehuset og for polikliniske pasienter i sykehusets sektor. Disse har henvisninger fra sykehusets leger og fra legene i primærhelsetjenesten. 

Mer om avdelingen

Avdeling for medisinsk biokjemi

Om oss

Avdeling for medisinsk biokjemi utfører blodprøvetaking og analysearbeid for pasienter innlagt i sykehuset og for polikliniske pasienter i sykehusets sektor. Disse har henvisninger fra sykehusets leger og fra legene i primærhelsetjenesten. 

Avdelingen har et bredt analyserepertoar innen medisinsk biokjemi, og sammen med riktig analysekvalitet og god service skal avdelingen gi rekvirentene et adekvat supplement til medisinsk diagnostikk og behandling. I tillegg videresendes prøver for analysering til samarbeidende spesiallaboratorier som Mikrobiologisk, Immunologisk og Patologisk avdeling på OUS Ullevål og Hormonlaboratoriet på OUS Aker. 

Årlig utfører vi ca. 1,6 millioner analyser og håndterer 135.000 prøver. En fjerdedel av prøvene tas av polikliniske pasienter som kommer til blodprøvetaking på avdelingens poliklinikk.

Prøvetakingspoliklinikk

Åpningstider: Mandag – fredag: kl. 07.30 – 15.30.
(Onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften: kl. 07.30 – 12.00).
Lørdag/søndag/helligdag: Stengt.

Timebestilling ikke nødvendig.
Unntak: Glukosebelastning Tlf. 22451570

Adresse:
Poliklinikkinngang, Reidar Kobros vei 7.
Sykehusets underetg.


Mer om oss

Akkreditert virksomhet, Id TEST 193

Avdeling for medisinsk biokjemi ble i november 2004 akkreditert etter den internasjonale standarden NS EN ISO/IEC 17025, som innebærer at avdelingen har et veldokumentert kvalitetsstyringssystem som er godt implementert. Standarden setter krav til ledelse, dokumentstyring og kvalitetssikring av hele prøveprosessen. Kvaliteten sikres gjennom engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse og kontinuerlig arbeid med forbedring av kvaliteten på våre tjenester. Avdelingen har årlig tilsyn og bedømming av oppfyllelse av krav fra Norsk Akkreditering. Fra april 2019 er avdelingen akkreditert etter den internasjonale standarden NS EN ISO/IEC 15189.

Samarbeid

Vi ønsker et nært samarbeid med våre rekvirenter og pasienter, og ønsker tilbakemeldinger spesielt ved mistanke om analysefeil. På denne måten kan vi gjennomgå og forbedre våre rutiner. 

Bemanning

Avdelingen har døgnkontinuerlig bemanning. 

Analyseutstyr

Avdelingen er fullautomatisert, og instrumentene er koplet elektronisk til laboratoriedatasystemet. Dette sørger for rask og korrekt resultatrapportering. Resultatene rapporteres elektronisk til sykehusets pasientjournalsystem og legesentre i sektoren. Alle eksterne rekvirenter og rekvirenter som ikke er elektronisk oppkoplet mottar skriftlige resultatrapporter.

Fagområde:
Instrument:
Klinisk kjemi og immunkjemi
2 stk Cobas 8000
Hematologi
Sysmex XN-9000
DI-60 Cellevision
SP-10 Utstryks- og fargemaskin
SR InterRliner
Koagulasjon
STA-R Max
Blodgass
2 stk ABL 90 plus
Urin stix
Clinitec Advantus

Kontaktinformasjon

Kontakt oss
Telefon

Ekspedisjon: 22451570 (tilgjengelig hele døgnet)

Klinikkleder Gro Jensen                                          

E-post: Gro.Jensen@diakonsyk.no  / Tlf: 957 20 265

Avdelingsleder May-Britt Solem                                      

E-post: May-britt.solem@diakonsyk.no  / Tlf: 938 26 787

Ass. avdelingsleder Lise Kristensen
E-post: Lise.Kristensen@diakonsyk.no / Tlf: 975 43 203
Kvalitetsrådgiver Pernille Martinsen                     

E-post: Pernille.Martinsen@diakonsyk.no  /  Tlf22454839

Fagansvarlig bioingeniør IKT Anders Røhne                       

E-post: Anders.Rohne@diakonsyk.no  /  Tlf: 22454919

Fagansvarlig bioingeniør Preanalyse/PNA Kai Guttulsrød                       

E-post: Kai.Guttulsrod@diakonsyk.no  /  Tlf: 22454917

Fagansvarlig bioingeniør klinisk kjemi og Immunkjemi  Lise L. Mehus

E-post: LiseLarsen.Mehus@diakonsyk.no  /  Tlf: 22451759

Fagansvarlig bioingeniør Hematologi/Koagulasjon/Uriner/Blodbank Sigve Lans Pedersen          

E-post: Sigvelans.pedersen@diakonsyk.no  /  Tlf: 22451579

Medisinskfaglig rådgiver Ragnhild Nome

E-post: Ragnhild.Nome@diakonsyk.no / Tlf: 22451570

Avdelingens målsetting

Avdeling for medisinsk biokjemi vil være et kompetansesenter innenfor medisinsk biokjemi. Avdelingen søker til enhver tid å drive god service ved å ha et representativt analyserepertoar som står i forhold til god medisinsk praksis, etterspørsel og lønnsomhet. Avdelingen driver opplysningsarbeid og veiledning rundt riktig valg og rekvirering av prøver og tolking av prøvesvar.

Ledelsen forplikter seg til å overholde kravene i standard NS EN ISO/IEC 15189 og kontinuerlig å gjøre kvalitetssystemet mer effektivt bl.a. via klage- og avviksbehandling, revisjoner, driftssamtaler, fellesmøter med fagansvarlige bioingeniører, personalmøter og ledelsens gjennomgang.

Avdelingen skal til enhver tid tilfredsstille kravene i gjeldende standard for våre akkrediterte analyser og påse at standarden er god etter allment aksepterte kriterier også for de øvrige analysene som utføres ved laboratoriet.

Avdelingen tilstreber et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere og det er laget systemer for at personalet som utfører arbeidet ved avdelingen regelmessig oppdaterer seg på avdelingens prosedyrer og retningslinjer både i teori og praksis.

Det drives kontinuerlig kompetanseutvikling blant personalet ved blant annet intern og ekstern kursing, og avdelingen søker å ha minst en bioingeniør under utdanning for spesialistgodkjenning og/eller relevant mastergrad. Avdelingens kvalitetspolitikk og kvalitetsmål gjennomgås årlig ved ledelsens gjennomgang, sammen med dokumentasjon på hvordan målene er nådd.


Kvalitetsmål for Avdeling for medisinsk biokjemi

 • Redusere antall klager fra år til år.
 • Redusere de gjentagende avvikene.
 • Opprettholde akkrediteringen.
 • Drive kontinuerlig forbedringsarbeid i form av bl.a. interne revisjoner, avvikshåndtering, innmeldte forbedringsforslag, driftssamtaler og lederteammøter.
 • Kvalitetssikre effekt av opplæring ved bruk av oppfølgingssamtaler.
 • Yte god service til kundene. Måles ved brukerundersøkelser og oppfølging av ventetid på poliklinikken.
 • Øke realkompetansen hos de ansatte i form av brukermøter, internundervisning, etter- og videreutdanning.
 • Ha fokus på TA-tid (tid fra prøven er tatt til svar foreligger).


Kvalitetsarbeid

Kvalitetssikring

Avdeling for medisinsk biokjemi er akkreditert etter den internasjonale standarden NS EN ISO/IEC 15189 Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse. Akkreditering er en offentlig anerkjennelse for at en avdeling utfører sine rutiner i henhold til spesifiserte krav. Å være akkreditert gir internasjonal tillit til avdelingens analyseresultater.

NS EN ISO/IEC 15189 stiller strenge krav til hele analyseprosessen, fra prøvetaking og prøvemottak til svarrapportering. Avdelingen forplikter blant annet å ha kvalifisert personell, validerte analysemetoder, dokumenterte rutiner og sikker sporbarhet gjennom alle ledd i analyseprosessen. I tillegg benyttes viktige verktøy som klage- og avvikshåndtering og interne revisjoner. Akkreditering bidrar dermed til bedre kvalitet på alle våre tjenester.

Intern kvalitetskontroll

Hver dag analyseres kommersielle kontrollmaterialer med kjent konsentrasjon i flere nivåer på alle våre analyser. Ved bruk av definerte kontrollregler overvåkes analysemetodens nøyaktighet og presisjon nøye. Ingen pasientresultater utgis før kontrollprøvene er vurdert og godkjent av ansvarlig bioingeniør.

Ekstern kvalitetsvurdering

Avdelingen deltar i internasjonale kvalitetskontrollprogrammer for alle analyser. I disse programmene blir våre resultater sammenliknet med resultatene fra andre laboratorier og sett opp mot en fastsatt fasitverdi.

En uavhengig instans sender ut egnet kontrollmateriale. Dette blir analysert og resultatene rapporteres tilbake uten at fasitverdien er kjent. Resultatene blir statistisk bearbeidet og rapportert tilbake slik at analysekvaliteten (riktigheten) overvåkes over tid, og eventuelle systematiske feil i analyseprosessen kan korrigeres.


Analyserepertoar og laboratoriehåndbøker

Avdelingen har et bredt analyserepertoar innen medisinsk biokjemi, og sammen med riktig analysekvalitet og god service skal avdelingen gi rekvirentene et adekvat supplement til medisinsk diagnostikk og behandling. I tillegg videresendes prøver for analysering til samarbeidende spesiallaboratorier som Mikrobiologisk, Immunologisk og Patologisk avdeling på OUS Ullevål og Hormonlaboratoriet på OUS Aker. Vi utfører årlig ca. 1,6 millioner analyser og håndterer 135.000 prøver. En fjerdedel av prøvene tas av polikliniske pasienter som kommer til blodprøvetaking på avdelingens poliklinikk.

Se dokument med informasjon om Avdeling for medisinsk biokjemis analyserepertoar med tilhørende referanseområder, måleprinsipper, analytisk variasjon og akkreditering:


Håndbøker

Laboratoriehåndbøkene inneholder nyttig informasjon om analyser innen medisinsk biokjemi og mikrobiologi, bl.a. forhold rundt pasientforberedelser, indikasjoner og tolking av svar.


Informasjon til rekvirent/prøvetaker

Rekvirering:

 • Internt på Diakonhjemmet sykehus benyttes elektronisk rekvirering fra DIPS.
 • Eksterne rekvirenter har hovedsakelig elektronisk rekvirering, men noen få benytter papirrekvisisjon.
 • Rekvisisjonen er å anse som en kontrakt mellom rekvirent og Avdeling for medisinsk biokjemi. Dette gjelder både elektroniske rekvisisjoner og papirrekvisisjoner.
 • Avdelingen følger regelverk og takster for sykehus og poliklinikker.
 • Avdelingen utfører de analyser som er bestilt, men forbeholder seg retten til å tilleggsrekvirere analyser der dette er medisinsk forsvarlig ut fra patologiske funn.
 • For tilsendte prøver fra primærhelsetjenesten kan det forekomme at analyser ikke kan utføres hvis prøvematerialet har overskredet holdbarheten for analyser, prøverør mottas umerket eller det har vært vesentlige feil ved prøvetakingen/prøvebehandlingen. Analysene besvares da med «Ikke utført» sammen med kommentar om hvorfor.
 • Rekvireres analyser avdelingen selv ikke utfører, videresendes disse til aktuelt laboratorium.
 • Avdeling for medisinsk biokjemi benytter Lovisenberg Diakonale Sykehus som backup ved langvarig driftsstans.

Rekvisisjonen må inneholde følgende informasjon

Rekvirentdata

  • RekvirentID – HPR-nummer
  • Etternavn, fornavn evt. legesenter
  • Adresse
  • Postnummer og –sted

Pasientdata

 • Fødselsnummer (11 siffer)
 • Etternavn, fornavn
 • Kjønn
 • Adresse
 • Postnummer og –sted
  • Dato
  • Klokkeslett
  • Sett kryss ved ønskede analyser
  • For analyser som ikke er angitt på rekvisisjonen, påfør disse i feltet «Andre analyser»

Prøvetakingstidspunkt

 • Dato og tidspunkt

Ønskede analyser

 • Sett kryss ved ønskede analyser
 • For analyser som ikke er angitt på rekvisisjonen, påfør disse i feltet «Andre analyser»

Prøveglassene må merkes med barkodeetiketter fra papirrekvisisjon eller utskrevet fra journalsystem. Barkodeetikettene skal festes vertikalt på prøveglasset. Papirrekvisisjoner kan fås tilsendt ved å kontakte Avdeling for medisinsk biokjemi på tlf. 22 45 15 70.

Etterrekvirering av analyser

Prøvemateriale til klinisk kjemiske analyser har som hovedregel holdbarhet på 7 dager, og analyser kan etterbestilles. Det finnes noen unntak. Den 7. dagen kastes prøven. Hematologiske analyser er mindre holdbare, og kan som hovedregel etterbestilles innen 48 timer, med noen unntak.

Hvis rekvirent ønsker at det blir utført analyser som opprinnelig ikke var rekvirert, kan man henvende seg til laboratoriet på telefon 22 45 15 70. Rekvirent bør da ha klart fødselsnummer og navn på pasienten det gjelder. Utførelse av etterbestilling forutsetter at det finnes nok prøvemateriale.


Prøvetakning

Pasientidentifikasjon:

 • Det er viktig å være sikker på at det er rett person som avgir prøven.

Be alltid pasienten om selv å oppgi navn og fødselsnummer (11 siffer).

 • Sjekk at informasjonen stemmer med tilhørende rekvisisjon.

Forberedelse

 • Sprit/vask hendene før prøvetaking, selv ved bruk av hansker.
 • Finn frem utstyret som trengs til prøvetakingen.
 • Er det spesielle analyser som skal utføres må prøvetaker forsikre seg om at han/hun har det utstyret som trengs, og at man vet hvilke glass som skal benyttes.
 • Verifiser at pasienten oppfyller preanalytiske krav, f.eks. fastende, medikamentinntak, spesielle prøvetakingstidspunkt i forhold til døgnvariasjon.
 • Desinfeksjon av stikkstedet utføres ikke rutinemessig ved Avdeling for medisinsk biokjemi, men anbefales ved prøvetaking på spedbarn og personer med nedsatt immunforsvar

Prøvetaking:

 1. Plasser armen stødig og la den vende nedover.
 2. Staseslangen strammes på overarmen for lettere å lokalisere innstikkstedet. (Bruk gjerne en finger under låsen på staseslangen eller plasser staseslangen utenpå pasientens klær, så den ikke klemmer fast huden).
 3. Åpne stasen når stikkstedet er valgt.
 4. Åpne kanylens ventilside ved å bikke opp og ned på kanylebeskytterens bakre del. Ikke fjern beskyttelseshetten for kanylen som brukes til perforering av venen.
 5. Skru kanylen inn i holderen.
 6. Stram staseslangen lett. (Pasienten skal ikke pumpe med hånden, da dette kan gi hemolyse)
 7. Venepunkter i en jevn og rolig bevegelse, mens pasienten holder armen i ro.
 8. Fyll glassene i henhold til anbefalt rekkefølge (se nedenfor).
 9. Bland glasset 6 -10 ganger med bunnen i været. Når man tar flere glass etter hverandre kan man blande glassene 2 ganger umiddelbart og så blande alle glassene samlet 4 - 8 ganger umiddelbart etter prøvetakingen.
 10. Når det siste glasset er fylt og fjernet, fjernes staseslangen og kanylen tas forsiktig ut idet man holder en tupfer over innstikkstedet (Bilde A). Trykk godt og sett plasteret stramt over tupferen. Det er viktig at pasient/prøvetaker trykker en stund for å unngå hematom og blødning. Dette er spesielt viktig hvis pasienten går på antikoagulasjonsbehandling, streptokinasebehandling eller er bløder.
 11. Vipp straks opp beskyttelsesdelen over kanylen så fort den er ute av venen (Bilde B).
  Prøvetakning

  Prøvetakning

 12. Kanylen skrus av holderen og kastes i avfallsboks for kanyler
 13. Merk alle glass med etikett, ved pasienten. Etiketten settes loddrett på glasset.
 14. Sprit/vask hendene.

Følgende glassrekkefølge skal benyttes
NB! Na-Citratrør (lysblå kork) må være minimum ¾ fulle.


Prøvebehandling

Prøvebehandling:
Rør uten tilsetning:

 • Koagulere minimum 1 t, maksimum 2 t før sentrifugering.
 • Sentrifugeres ved 1600 G (rcf) i 10 min.
 • Avpipettert serum oppbevares i kjøleskap.
Serum-gel-rør:
 • Koagulere i minimum 30 min, maksimum 2 t før sentrifugering.
 • Sentrifugeres ved 1600 G (rcf) i 10 min.
 • Serum oppbevares i kjøleskap.
EDTA-rør:
 • Oppbevares i kjøleskap.
 • Må ikke fryses.
Citrat-rør:
 • Sentrifugeres ved 2500 G (rcf) i 15 min
 • Oppbevares i romtemperatur.

Forsendelse av prøver

Diakonhjemmet Sykehus sin budtjeneste henter prøver hos våre brukere etter avtale. Utenom dette kan prøver sendes forsvarlig pakket i taxi. Med forsvarlig pakket menes merkede rør i transporthylse som legges i konvolutt merket «Biologisk materiale / UN3373».

Transporthylser og konvolutter kan fås tilsendt ved henvendelse til Avdeling for medisinsk biokjemi tlf: 22451570.

Unngå å sende prøver per post da holdbarheten ofte er kort.

Svarrapportering

De aller fleste analysene utføres så snart prøven er mottatt og registrert. Resultatene vil da være klare samme dag. Enkelte analyser som f.eks. serumprotein-elektroforese og morfologisk vurdering av blodutstryk utføres ikke daglig, og vil ha noe lenger svartid. 

Informasjon om våre svartider

 Rekvirenter som er elektronisk oppkoplet til Avdeling for medisinsk biokjemi vil motta resultater elektronisk fortløpende. Rekvirenter uten elektronisk oppkopling vil motta papirrapport når siste resultat er ferdig, men kan be om resultater over telefon på 22451570Alle eksterne rekvirenter vil motta papirrapport når siste resultat foreligger.

Avdeling for medisinsk biokjemi utgir prøveresultater direkte til pasienten, men gir ingen tolking/vurdering av resultatene. Det henvises til rekvirerende lege for dette. Ved patologiske resultater vil resultatet ble ringt rekvirent. 

 Når et patologisk resultat er formidlet per telefon dokumenteres dette med en kommentar om hvem som har mottatt beskjeden, når resultatet er ringt og av hvem. I tilfeller der en analyse ikke lar seg utføre grunnet uegnet materiale, manglende materiale o.l besvares analysen med IU – Ikke utført. På Cobas 8000 vil analyser kunne besvares med en kommentar om uegnethet på bakgrunn av målte indexer for hemolyse, lipermi og ikterus. 

Korrigering av resultat

Dersom det viser seg nødvendig å korrigere et utgitt resultat, vil dette varsles rekvirerende lege per telefon. Nytt resultat angis med kommentar om korrigering og hvorfor. For eksterne rekvirenter sendes ny skriftlig svarrapport til rekvirerende lege.

Pasientinformasjon

Laboratoriets poliklinikk tar blodprøver av pasienter tilhørende sykehuset, privatpraktiserende leger, helsesentra/legekontorer. Alle med rekvisisjon fra lege kan komme og ta blodprøver. Timebestilling er ikke nødvendig da det er kølappsystem. For utdypende informasjon se «Om oss».

Prøvetaking

Identifikasjon: Alle som tar blodprøver må oppgi navn og fullt fødselsnummer før prøvetaking.

Fastende prøver

Dersom din lege har gitt beskjed om at du skal ta fastende blodprøver innebærer dette at du ikke skal ha spist, drukket eller røyket siste 12 timer før prøvetaking.

Medikament

Dersom du skal måle medikamentspeil er det viktig at du ikke tar medisinen som skal måles før blodprøven tas. Blodprøven bør tas rett før neste dose.

Glukosebelastning

Du må møte fastende. Undersøkelsen innebærer en fastende blodprøve, inntak av sukkerløsning og deretter en ny blodprøve etter 2 timer. I de 2 timene skal du sitte i ro og fortsette fasten. Resultatene sendes rekvirerende lege / helsestasjon. 

Urinprøve

Spotprøve: Prøvebeholder kan kjøpes på apoteket eller hentes ved vårt laboratorium. Urinen skal fortrinnsvis være morgenurin og midtstrømsprøve. Må oppbevares kjølig. Holdbar kun 8 timer i kjøleskap.

 1. Lat første del av urinen i toalettet.
 2. Lat midtre del av urinen i prøveglasset. Unngå at glasset kommer i kontakt med hud, dette for å unngå forurensning.
 3. Lat siste del av urinen i toalettet.
 4. Prøven leveres til Avdeling for medisinsk biokjemi så raskt som mulig.

Døgnurin

Beholder til døgnsamling kan hentes på Avdeling for medisinsk biokjemi. Samling av all urin som lates i løpet av 24 timer. Må oppbevares kjølig under og etter samling. 

 1. Tøm blæren i toalettet. Noter dato og klokkeslett. Samlingen starter nå.
 2. All urin som lates de neste 24 timene samles i beholderen.
 3. Når 24 timer er gått lates urinen i beholderen og klokkeslett noteres. Samlingen er nå avsluttet.
 4. Bring beholderen med urin til Avdeling for medisinsk biokjemi så raskt som mulig.

Svarrapportering

 • Alle resultater sendes den legen som har rekvirert blodprøvene.
 • Ved forespørsel kan kopi av resultatene sendes pasienten med post.
 • Pasienter kan få oppgitt sine prøveresultater per telefon ved henvendelse til Avdeling for medisinsk biokjemi, men bioingeniørene vil ikke gi noen form for vurdering eller fortolkning av resultatene. Dette er fordi alle resultater skal vurderes utfra et medisinskfaglig perspektiv, diagnose, behandling etc. og skal kun utføres av behandlende lege.


Personvern

 • Alt personell som har adgang til pasienter/pasientopplysninger /pasientprøver ved sykehuset / laboratoriet skriver under taushetsløfte ved ansettelse, og forutsettes å praktisere dette.
 • Brudd på taushetsløftet er oppsigelsesgrunn.
 • Konfidensialitet og konfidensiell oppførsel blir minnet på ved ulike anledninger.

Det er innført adgangskontroll ved Avdeling for medisinsk biokjemi etter de retningslinjer som gjelder for dette. 

Personer uten ansettelsesforhold som besøker eller utfører arbeid i avdelingen må undertegne en taushetserklæring. Erklæringen skal ikke undertegnes av pasienter.

Taushetserklæringen undertegnes når den besøkende for første gang skriver seg inn i besøksprotokollen. Den oppbevares i en perm som er lokalisert sentralt i laboratoriet.

Unntaket fra ovennevnte er besøkende som er helsefagutdannede og som arbeider ved annen helseinstitusjon enn Diakonhjemmet. Disse er underlagt Helsepersonelloven §21 og spesialisthelsetjenesteloven § 6 -1.

Som oppdragsgiver og eier av analyseresultatene sees i de fleste tilfeller pasienten, eller oftest en lege på pasientens vegne. Pasientopplysninger er passordbeskyttet i laboratoriedatasystemet Swisslab og i det pasientadministrative datasystemet DIPS.

Alle pasientrelaterte papirer (rekvisisjoner, lister etc.) oppbevares under oppsyn, nedlåst eller innen adgangskontrollerte soner og sikkerhetsmakuleres. Papirer med pasientinformasjon og prøveresultater skal så raskt som mulig etter bruk, skannes til OnBase i henhold til prosedyrer på de ulike seksjonene og deretter makuleres. Dersom slike papirer skal tas vare på i skriftlig utgave, til bruk i f.eks. undervisningsøyemed, skal de være avidentifisert med kun prøvenummer tilgjengelig som identifikasjon.

Håndtering av klager og tilbakemeldinger

Klage er en skriftlig eller muntlig henvendelse fra personer som ikke er ansatt ved Diakonhjemmet Sykehus, angående en uønsket hendelse der Avdeling for Medisinsk biokjemi, eller en ansatt ved avdelingen har vært involvert. Via lenkene under kan du lese mer om hvordan vi håndterer slike henvendelser.

Klagepolitikk - Avdeling for medisinsk biokjemi


Nyheter og endringer

Endrede ringegrenser

02.11.2020: Avd. for medisinsk biokjemi endrer ringegrenser på enkelte analytter f.o.m. 2.11.20. Endringene vil medføre færre telefonhenvendelser særlig vedrørende inneliggende pasienter, og vi håper det vil bedre arbeidsflyten både i klinikken og på laboratoriet. Ringegrenser som fjernes: Troponin (inneliggende pasienter), etanol, fT4, eGFR, fibrinogen, gentamisin 0 og 8 t-prøve. Utvidete grenser for paracetamol (≥500 µmol/L), hvite blodceller (<1,5 og >50*109/L), trombocytter (<20* og > 1500 *109/L) og kreatinin (inneliggende pasienter >1000 µmol/L).

Ragnhild Nome

Overlege avd. for medisinsk biokjemi


Økning i ALP-nivå

02.11.2020: Alkalisk fosfatase vil fra 2. november få en økning i nivå på ca. 7%. Produsenten Roche har valgt å restandardisere metoden da det er observert et gradvis fall i nivå over tid. Denne justeringen vil bringe oss opp på riktig nivå. Referanseområdet forblir uendret.

Lise Larsen Mehus                                                                              Ragnhild Nome
Fagansvarlig bioingeniør                                                                    Lege


Endring av referansegrenser for analysene FT4 og FT3 på Diakonhjemmet
24.06.2020: En sammenligning av metodene for analysen FT4 som brukes på Diakonhjemmet Sykehus (Roche) kontra Hormonlaboratoriet (AutoDelfia) har vist såvidt stor forskjell at vi har besluttet å ha adskilte referansegrenser. 

Referansegrensene for FT4 målt på Diakonhjemmet Sykehus for voksne ≥ 20 år endres til 12 - 22 pmol/L (tidligere  8,0 - 21 pmol/L) og barn 6-19 år endres til  12-22 pmol/L (tidligere 10-18 pmol/L). Vi gjør oppmerksom på Hormonlaboratoriet har egne referansegrenser for FT4.

For FT3 er nye referansegrenser for voksne  2,8-7,0 pmol/L (tidligere 3,5-8,3 pmol/L).

Lise Larsen Mehus                                                                              Ragnhild Nome
Fagansvarlig bioingeniør klinisk kjemi og immunkjemi                   Lege


Endret svargrense for NT-proBNP

13.05.2020: På bakgrunn av tekniske hensyn endrer Avdeling for medisinsk biokjemi svargrense for NT-proBNP fra 70 000 ng/L til 35 000 ng/L  fra og med 13.05.20. Endringen forventes ikke å få stor praktisk betydning for rekvirentene.

Lise Larsen Mehus, Fagansvarlig bioingeniør klinisk kjemi og immunkjemi


Analyser som baserer seg på immunologiske metoder (immunoassays) blir bedre beskyttet mot interferens som kan gi feil i laboratoriesvar
24.03.2020: Det har forekommet flere tilfeller av biotin-interferens i slike analyser fra Roche som er leverandør av hovedinstrument og reagenser på Diakonhjemmet, Lovisenberg, og Oslo universitetssykehus.  Roche er godt i gang med å utbedre sine reagenser, men interferensproblematikk i immunoassays vil man aldri helt kunne unngå. Prøvesvarene må sammenholdes med pasientens symptomer og funn. Ved mistanke om interferens bør prøven analyseres med en annen metode, ta i så fall kontakt med laboratoriet. Les mer:

Forsendelse av prøver ved diftsstans på Avdeling for medisinsk biokjemi

01.01.2020: Ved driftsstans har avdelingen, f.o.m. 1. januar 2020, avtale med Laboratorium for medisinsk biokjemi ved Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS) om å få utført strengt nødvendige analyser der.

LDS er valgt som henvisningslaboratorium da de benytter samme analyseinstrumenter som DS, og samtidig er akkreditert i henhold til ISO 15189.


Kontaktinformasjon

Besøkstider
mandag - fredag 07.30 - 15.30
Telefon
Ekspedisjon: 22 45 15 70
Postadresse
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Somatikk og administrasjon - Diakonhjemmet Sykehus
Besøksadresse
Diakonveien 12, 0370 Oslo(Kart)
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
E-post

Praktisk informasjon

Besøkstider/visittider

For å ivareta smittevernhensyn, er det innført et generelt besøksforbud fra 2.  oktober.  Kun pasienter som trenger ledsager kan ha pårørende med inn i sykehuset.
Ved spesielle behov, må besøkende avklare med aktuell enhet om besøk kan gjennomføres.

Fysisk helse og administrasjon på Steinerud

 • Alle sengeenheter: Kl. 14.00 -18.00

 • Postoperativ/intensiv: Kl. 12.30 - 14.30 og 17.00 - 19.30.  Merk: Nyopererte pasienter kan ikke få besøk på operasjonsdagen mens de ligger på overvåkningen

 • Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR): Gjør avtale med den enkelte pasient

Barn er velkommen sammen med voksne. Personer med feber, forkjølelse eller andre infeksjoner bør ikke besøke innlagte pasienter. Ved tvil, kontakt personalet.

Psykisk helse Vinderen

 • Hverdager kl. 16.00 - 21.00
 • Helger hele dagen fram til kl. 21.00

Besøkstidene er veiledende og kan tilpasses.

Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen
Fleksibel besøkstid, avtal individuelt med pasient og behandlere.

Betaling, egenandel og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. 

Oversikt over  egenanndeler på Helsenorge.no 


Blodprøver

Avdeling for medisinsk biokjemi betjener pasienter innlagt i sykehuset, polikliniske pasienter og pasienter fra flere sykehjem i sykehusets sektor. Via lenken under finner du praktisk informasjon om tjenesten.

Avdeling for medisinsk biokjemi
Åpningstider:
Mandag – fredag: kl. 07.30 – 15.30
Lørdag/søndag/helligdag: STENGT 
(Onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften: kl. 07.30 – 12.00)

Timebestilling ikke nødvendig
Unntak: Glukosebelastning Tlf. 22 45 15 70

På Diakonhjemmet Sykehus kan pasienter få prøveresultatet dersom de henvender seg om dette.

Blomster og parfyme

​Noen får allergiske reaksjoner av enkelte blomster og parfymer. Vi ber deg ta hensyn til dette. Vi oppfordrer pårørende til å velge blomster til alles glede. Les mer via lenken under.

Blomster på sykehus


Finn oss

Steinerud
Fysisk helse og poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

I Pastor Fangens vei 18 på Tåsen finner du Alderspsykiatrisk avdeling. 

Vinderen
På Vinderen finner du: 
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest) 
 • Senter for Psykofarmakologi (SFP)
 • Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Frivillighet og sykehusverter

​Diakonhjemmet Sykehus har lenge benyttet frivillige som et supplement til de oppgavene som profesjonelle ansatte utfører. Vi søker flere frivillige til ulike oppgaver. Kanskje finner du noe som passer for deg? I forbindelse med koronasituasjonen har vi ekstra behov for frivillige. Les mer her

Hva kan frivillige bidra med?

Sykehusvertene har tilhold i hovedinngangen og i poliklinikkområdet på Steinerud, der de kan hjelpe deg med å finne fram på sykehuset, følge til og fra poliklinikker og behandlingssteder eller følge ut til taxi. Sykehusvertene er synlige i sine røde vester eller mørke blå sykehuskitler. Ta kontakt om du har behov for hjelp.  

Frivillige posthjelpere engasjeres også på faste sengeposter noen timer i uken og gjør da enkle oppgaver som for eksempel å dele ut matbrett og holde orden på postens kjøkken. Andre frivillige kan være med på våketjeneste hvor de sitte ved sengen til pasienter som kan ha behov for et ekstra nærvær. Noen bruker litt av sin tid til enkelt vedlikehold, og egne Kirkeverter kommer på søndager og hjelper pasienter til og fra sykehuskirken.

De frivillige skal selvsagt ikke overta de ansattes oppgaver og funksjoner, men bidra med det lille ekstra som gjør at pasienter og pårørende får et godt møte med sykehuset.

Vi trenger flere frivillige. Kunne du tenke deg å melde deg til en av disse oppgavene, ta kontakt med sykehusdiakon Gudmund Johnsen Wisløff, GudmundJohnsen.Wisloff@diakonsyk.no   

Frivillighet ved Diakonhjemmet Sykehus

Gavekonto

Noen ønsker å gi små eller store gaver til sykehuset, dette er vi svært takknemlige for. 

Ønsker du å gi en gave?
Diakonhjemmet Sykehus har gavekonto 7038 05 28426

Hjertelig takk om du ønsker å gi noe.

Henvendelse til sykehuset

​Sykehusets e-postadresse er postmottak@diakonsyk.no.

E-postmottaket er betjent mandag-fredag kl. 09.00 – 15.00. All e-post blir journalført og arkivert i henhold til gjeldende rutiner for saksbehandling.

NB: Ikke send sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter i e-post. Du kan heller ikke endre eller avlyse timeavtaler per e-post. Du kan endre eller avlyse timeavtaler i MinJournal (nede siden 15.09.20 som et sikkerhetstiltak), eller ring sykehuset på telefon 22 45 15 00, så vil sentralbordet sette deg over til riktig avdeling. 

Ønsker du å komme med ris eller ros eller spørsmål eller annet, kan du henvende deg skriftlig til:  

Diakonhjemmet Sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Vær oppmerksom på følgende
Sykehuset skal i henhold til krav til informasjonssikkerhet ikke videresende eller besvare henvendelser som inneholder helseopplysninger eller informasjon om pasientforhold, per e-post. E-post er ikke en sikker kommunikasjonsmåte, og vi ønsker ikke at opplysninger om deg skal komme på avveie. Slike henvendelser videreformidles internt ved sykehuset per papir, og behandlingstid må påregnes.

Se Helsenorge.no: Klage og erstatning

Journalinnsyn/Min journal

​Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og annet som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling.

Les mer om pasientjournalen på www.helsenorge.no

Rett til innsyn i egen journal
13/5 2020: Pasienter knyttet til Diakonhjemmet Sykehus har foreløpig ikke anledning til å lese journalen sin elektronisk.  
Vi regner med å ha klar en slik tilgang i løpet av de nærmeste månedene.

Som pasient har du rett til innsyn i din journal og du har rett til å få forklart faguttrykk og annet av betydning for å forstå innholdet i journalen.

Du har også rett til å få utlevert loggen over hvem som har lest din journal.

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte pasienten innsyn i hele eller deler av journalen. Pasienten kan klage på denne avgjørelsen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. Pasienten kan derfor motsette seg at andre får innsyn i journalen.

Kopi av pasientjournal

Dersom du ønsker kopi av pasientjournal, må du fylle ut et skjema:
Skjema for innsyn i journal ved Diakonhjemmet sykehus

Skjemaet må undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt, og sendes per post til:  

Diakonhjemmet Sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Vi gjør også oppmerksom på at man ikke kan sende sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter per e-post.

Har du spørsmål?
Ring Sentralbordet ved Diakonhjemmet sykehus 22 45 15 00. Hverdager fra kl 09.00 – 14.30


Kiosk og kafe

17.7.: Det er redusert serveringstilbud og redusert åpningstid i kiosk og kafe.
Mandag - fredag: Kl. 9 - 16
Helg og helligdager: kl 10 - 16

På Steinerud er det kiosk og kafé i 1. etasje ved hovedresepsjonen. Det finnes i tillegg automater med enkel mat og drikke i resepsjonsområdet. Åpningstider kiosk og kafé:

 • Mandag-fredag: kl. 9 - 15
 • Lørdag: kl. 10.30 - 17
 • Søndag: kl. 10.30 - 17
Det er ikke minibank på sykehuset. 


Media

​Pasienter som ønsker å uttale seg til media om sitt sykehusopphold står selvsagt fritt til å gjøre det. Sykehus er komplekse organisasjoner som det kan være vanskelig å orientere seg i. Pasienter er velkommen til å rådføre seg med helsepersonell eller sykehusets kommunikasjonsavdeling ved omgang med mediene.

Media bes ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen for å få bistand til å få avtaler med ledelse og aktuelt helsepersonell.

Kommunikasjonsavdelingen.aspx

Mobiltelefon, trådløst nettverk, sosiale medier

​Mobiltelefoner kan brukes fritt på sykehuset, bortsett fra i disse områdene: intensiv- og postoperativenheten, operasjonsstuer, Akuttmottaket, OBS-posten og dagkirurgen. Det er ikke tillatt å bruke telefonens kamera- eller lydopptaksfunksjoner inne i sykehusets lokaler. Se også regler for fotografering i sykehuset. Vis generelt hensyn ved bruk av mobiltelefon på sykehusets område, sett den gjerne på lydløs eller vibrering.

Det er trådløst nettverk på sykehuset som alle pasienter og besøkende kan benytte. 
Nettverksnavn: SykehusGjest. 

Stadig flere pasienter og pårørende deler sine opplevelser i sosiale medier. Husk da å ta hensyn til andre pasienter og til våre ansatte.

Huskeregler:

 • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig
  at de selv ikke ville ha offentliggjort
 • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de
  har gitt tillatelse til det på forhånd
 • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det


 

Organisasjonsnummer

​Sykehusets organisasjonsnrummer er: 982 791 952 

Overnatting

​Noen pasienter trenger å overnatte utenfor sykehuset før innleggelse eller poliklinisk behandling. Det er dessverre ikke muligheter for overnatting på Diakonhjemmet. Det finnes pasienthotell som tilbyr overnatting for pasienter og pårørende, dette må man bestille selv. 


Ved behov for overnatting, kontakt en av følgende:

 • Gaustad hotell (tidligere Rikshospitalets pasienthotell): Telefon 23 25 24 00
 • Hotell Montebello (tidligere Radiumhospitalets pasienthotell): Telefon 23 25 24 00 
 • Ullevål sykehus, Pasienthotellet: Telefon 21 60 36 00

Pasienter oppfordres til å henvende seg til sitt lokale NAV-kontor før innleggelsen for å forhindre eventuelle misforståelser med hensyn til dekning av utgifter.

Ved akutte sykdomsproblemer før innleggelsen, kontakt sykehusets akuttmottak.

Parkering på sykehuset

Se GOOGLE  MAPS:

P-avgift

Ordinære gjesteplasser er avgiftsbelagte man. til lør. mellom kl 08.00 og 17.00 Pris: Kr. 25 pr time, maks betalt P-tid er åtte timer. 
Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede plasser.

ParkeringsinformasjonHvordan betale for parkering

Kontant
Man kan betale med mynter. Ubenyttet parkeringsavgift blir ikke refundert.

Betalingskort
Stikk inn kortet og velg beløp ved å trykke på verdiknappene. Ved å velge maksimal P-tid kan man avslutte betalingen når man forlater området ved å stikke kortet inn på nytt. Fordelen med denne betalingsformen er at man betaler kun for tiden man står parkert.

Appen EasyPark
Med denne tjenesten kan man betale med en egen App eller SMS. Appen kan lastes ned for iOS og Android og man kan få hjelp ved å ringe 03456.

SMS EasyPark
Send SMS til til 2410 med koden 0923 og bilens registreringsnummer. Eksempel: 0923 AB12345.
Betaling per SMS gir to timer parkeringstid, men kan avsluttes tidligere ved å sende stopp til 2410.
EasyPark-tjenesten koster 25% mer enn andre betalingsmåter og blir belastet mobilregningen. Med dagens pris blir dette kr. 32 pr time.

Appen Park Nordic
Denne appen er gratis. Se nærmere informasjon på parkeringsautomatene.


Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted.

Du velger selv hvordan du ønsker å reise som pasient, men velger du å ikke benytte deg av rimeligste rutegående alternativ, vil du kun få dekket beløp tilsvarende billigste rutegående transport.  Avstanden til behandlingsstedet må være minst tre kilometer, og reisen må koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transport.

Skal du til undersøkelse eller behandling, ordner du i utgangspunktet reisen selv. Du legger ut for reisen og søker om refusjon av dine utgifter i etterkant ved å sende inn reiseregningsskjema og nødvendig dokumentasjon. Originaldokumenter og kvitteringer som legges ved reiseregningsskjemaet vil ikke bli returnert).

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan benytte deg av rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen transport av din lege. Mangler det tilbud om rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen transport av ditt pasientreisekontor.

Du finner all nødvendig informasjon på pasientreiser.no
Du kan også ringe telefon 05515 

Prestetjeneste

​Sykehusprestene har bred kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise. De er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt.

Diakonhjemmet Sykehus har tre prester og en sykehusdiakon. De betjener sykehusets medisinske, kirurgiske og psykiatriske sengeposter, samt poliklinikkene. Prestene har samtaler med pasienter, pårørende og ansatte. De arrangerer gudstjeneste hver søn- og helligdag, de tilbyr nattverd- og forbønnshandlinger ved sengen og seremonier ved avslutningen av livet og syninger ved behov.

Pasienter som tilhører andre religioner og livssyn, skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det. Sykehuspresten vil være behjelpelig med å formidle slik kontakt.

Les mer på

Radiologi/røntgen

​Radiologisk avdeling ligger like ved hovedinngangen i Diakonveien 12. Du kan eventuelt bruke innngangen fra Reidar Kobros vei 5.
Avdelingen tilbyr bildediagnostisk behandling ved bruk av vanlig røntgen, CT, MR og ultralyd. 

Ekspedisjon/telefon betjent kl 08 - 15 i ukedagene.

Kveldsåpent noen dager i uken:
Røntgen poliklinikk:
man 0800-1700, tirs 0800-2130, ons 0800-1700, tor 0800-1500,
fre 0800-1500.

CT poliklinikk :
man 0800-2130, tirs 0800- 1500, ons 0800-2130, tors 0800-1500,
fre 0800-1500

MR poliklinikk:
man 0800-2130, tirs 0800-2130, ons 0800-2130, tors 0800-2130,
fre 0800-2130

Smittevern - hjelp oss å hindre smitte

På grunn av koronasmitten er det for tiden innført egne smittevernsregler, bl a med skallsikring av sykehuset og besøksrestriksjoner Les mer på forsiden.

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed.

Diakonhjemmet Sykehus arbeider for å forebygge spredning av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Forekomsten av disse bakteriene er mye høyere i land utenfor Norden enn i Norge.

Du må kontakte fastlegen din før innleggelse eller poliklinisk konsultasjon, dersom du i løpet av de siste 12 månedene:

 • har arbeidet i helsetjenesten utenfor Norden
 • har fått tannbehandling utenfor Norden
 • har fått behandling på sykehus utenfor Norden
 • har fått poliklinisk kirurgisk behandling utenfor Norden
 • har kronisk eksem, sår eller hudinfeksjon og har oppholdt deg sammenhengende i mer enn seks uker utenfor Norden
 • har oppholdt deg i flyktningeleir eller barnehjem utenfor Norden
 • tidligere har vært smittet av resistent mikrobe eller bodd i samme husstand som en som er smittet av resistent mikrobe
 • har besøkt eller arbeidet i svinefarm utenfor Norge

I disse tilfellene må du be fastlegen vurdere om undersøkelse for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika er påkrevd.

Dersom undersøkelsen er nødvendig, vil denne være gratis og du skal ikke betale egenandel. Be fastlegen om å sende kopi av prøvesvaret til sykehuset.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med din fastlege eller med sykehusets smittevernrådgiver.Sykehuskirke og Stillerom

​På Steinerud er det en sykehuskirke og et stillerom som alltid er åpne. Her er du velkommen til en rolig stund. Spør gjerne i resepsjonen om hvor du finner disse rommene. Det er også et stillerom i hovedbygningen på Vinderen som er tilgjengelig for alle.

I kapellet* kan prestene tilby båreandakter i forbindelse med overføring til begravelses-/bisettelsessted.

*ligger ved nordvestre hjørne av sykehuset, der Diakonveien og Reidar Kobros vei møtes.

Tolketjeneste

​Sykehus har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov kan du ringe sykehuset og be om at det bestilles tolk. Tolketjenesten er gratis for pasienten. Du kan ha rett til tolk selv om du snakker norsk til daglig.

 • Bare en kvalifisert tolk skal brukes som tolk.
 • Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk.
 • Helsepersonell har plikt til å vurdere om det er behov for tolk.
 • Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på en forsvarlig måte og sikre at det er god informasjon og kommunikasjon.
 • Hvis du har begrensede norskkunnskaper kan det hende at det er behov for tolk for å sikre at alt som blir sagt blir forstått.
 • Hvis du ikke kan møte til avtalt time, må du avbestille senest 24 timer i forveien. Hvis ikke, må du likevel betale for konsultasjonen. Det er særlig viktig å huske på dette når tolk er bestilt.

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene og er normalt ikke erstatningspliktig for pasienters eiendeler som blir ødelagt/borte. Sykehuset anbefaler derfor våre pasienter ikke å ta med verdisaker, smykker eller større pengebeløp. Personlige eiendeler oppbevares på eget ansvar under sykehusoppholdet med mindre det deponeres i sykehusets forvaring.

Videokonsultasjon - brukerveiledning for pasienter

​Til deg som er tilbudt videokonferanse med en behandler på Diakonhjemmet Sykehus. Følg instruksjonen via lenken under for å koble deg opp.

Videokonsultasjon - brukerveiledning for pasienter


Blodprøvehttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/blodproveBlodprøveBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve

Fant du det du lette etter?