Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Velkommen til BUP Vest sine sider

Mer om oss

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest) tilbyr hjelp til barn og ungdom mellom 0 og 18 år som bor i bydelene Frogner og Ullern i Oslo. På denne siden kan du lese mer om forskjellige diagnoser innen psykisk helsevern, hvordan vi jobber, hva vi kan hjelpe med, hvem som kan søke hjelp hos oss og hvordan man kommer i kontakt med oss.

Nyttig å vite

Henvisning

For å få time hos oss må man ha en henvisning. En henvisning får man enten fra fastlegen sin, en annen lege, en psykolog, helsestasjonen eller en barnevernsleder. Når BUP Vest har mottatt henvisningen gjør vi en vurdering på om barnet/ungdommen trenger hjelp fra oss og hvor mye det eventuelt haster. Alle har rett til å få vurdert henvisningen sin i løpet av 10 dager etter at den mottatt.

I en henvisning står det blant annet litt om de utfordringene barnet/ungdommen har, og personlig informasjon som navn og adresse. Alle som henviser til BUP Vest må bruke dette standardskjemaet.

Når vi får henvisningen gjør vi en vurdering basert på den informasjonen som står i henvisningen. Noen ganger kan vi kontakte henviser, foreldre (eller den som har omsorgsansvar) eller ungdommen dersom vi trenger mer informasjon enn det som står i henvisningen. Uansett om vi vurderer at barnet/ungdommen har behov og rett til helsehjelp eller ikke fra BUP Vest gir vi beskjed om det fortløpende.   


Taushetsplikt

Alle som jobber på BUP Vest har taushetsplikt, men hva vil det egentlig si? Og finnes det noen unntak fra taushetsplikten?

Grunnen til at helsepersonell har taushetsplikt er at ingen uvedkommende skal få vite hva man snakker om i timene hos oss. Man skal være trygg på at personlig informasjon ikke blir spredd til andre.

Unntak til taushetsplikten

Mange barn og unge opplever egne foreldre/omsorgspersoner som gode støttespillere, andre ganger kan det være mer utfordrende. Selv om helsepersonell har taushetsplikt finnes det noen unntak. Dersom man er under 16 år gammel har foreldrene/omsorgspersonene som hovedregel rett til å få vite at man går til BUP og hvorfor man trenger hjelp. Men dette gjelder ikke alltid. Det kan for eksempel være i situasjoner hvor barnet eller ungdommen har opplevd vold fra foreldre. I slike tilfeller har foreldrene ikke automatisk rett på informasjon fra BUP.

BUP har også informasjonsplikt/meldeplikt når vi mener at det er viktig å involvere barnevernstjenesten.
Dersom informasjon må gis til andre, samarbeider vi med barnet og ungdommen om hvilken informasjon som blir gitt og hvem den blir gitt til, slik at det blir mest mulig trygt for barnet.

Når man er mellom 12 og 16 år

Dersom man er mellom 12 og 16 år kan behandleren bestemme at det finnes grunner til at foreldrene/omsorgspersonene ikke skal få informasjon eller opplysninger om at ungdommen går til behandling hos oss og hva man snakker om i timene her.

Over 16 år

Dersom ungdommen er over seksten år er regelen at helsepersonell må gi informasjon til foreldre/omsorgspersoner når de trenger informasjon for å utøve foreldreansvaret. Eksempler på dette kan være at en ungdom har tanker om å ta livet sitt, eller bedriver alvorlig kriminalitet.

Samtykke

Som hovedregel må begge foreldre/foresatte, eller den eller de som har omsorgsansvar (noen ganger kan dette være barnevernet), samtykke til at barnet/ungdommen under 16 år skal gå til behandling hos BUP. Men det finnes noen unntak. Når ungdommen er over 16 år er det ungdommen selv som samtykker til å motta behandling fra BUP, det vil si at man ikke trenger samtykke fra foreldre.

SKOP (Skoleprosjektet)

I SKOP (skoleprosjektet) kommer BUP-Vest dit elevene oppholder seg, nemlig skolene. Det gir lavere terskel for å oppsøke hjelp og ingen ventetid.
Gjennom SKOP er BUP Vest til stede på en rekke skoler i bydelene Ullern og Frogner. Både barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler får ukentlig besøk av en fast psykolog.

SKOP  har eksistert siden 2010 og har stadig blitt utvidet med flere skoler. Målet er at barn og unge skal få hjelp med psykiske helseutfordringer før problemene utvikler seg. De trenger ikke henvisning og det er som regel ingen ventetid for å få prate med en psykolog. SKOP er et lavterskeltilbud, der fast tilstedeværelse på skolene og tilgjengelighet er noe av det som kjennetegner tilbudet.
På de unges arena 

I SKOP møter psykologen de unge på deres arena, i deres naturlige miljø. En av erfaringene fra SKOP er at man kommer i kontakt med unge som ellers ikke ville ha mottatt psykisk helsehjelp, eller som ville ha fått dette på et mye senere tidspunkt.

Psykologen fra BUP Vest møter regelmessig på den aktuelle skolen, og har nær kontakt med rådgivere, helsesøstre, PPT og lærere, som alle møter i skolens ressursteam. I ressursteamene har man anledning til å snakke om unge man er bekymret for. Dersom psykolog skal involveres i en sak forutsetter dette samtykke fra foreldrene til de som er under 16 år, eller fra ungdommene selv, hvis de er over 16 år. Derfra kan veien være kort til et møte dersom den unge ønsker det.

Fra SKOP til BUP 

Noen ganger anbefales det at den unge går fra SKOP over til videre oppfølging på BUP Vest. Da har man allerede god kjennskap til eleven, noe som bidrar til at man kan komme raskt i gang med riktig behandling på BUP. I tillegg gjør tilstedeværelsen gjennom SKOP at man kan følge eleven tett, også på skolen, - under og i etterkant av behandling på BUP.
Dersom en elev overføres fra SKOP til BUP Vest er det nødvendig med henvisning. Henvisning kan man få hos fastlegen sin, andre leger, psykologer eller barnevernstjenesten.

Vil du komme i kontakt med SKOP? 

Hvis du vil komme i kontakt med SKOP kan du høre med din skole om de har avtale med psykolog fra BUP Vest. Man trenger ikke formell henvisning. SKOP kan være til hjelp for unge som har utfordringer med knyttet til for eksempel:
 • Rus
 • Depresjon og selvmordsproblematikk
 • Angstlidelser
 • Utviklingsforstyrrelser
 • Selvskading
 • Langvarige familiekonflikter
 • Frafall fra skolen
 • Ensomhet

Arbeidstrening for ungdom

Noen ganger kan det å jobbe være et nyttig supplement til behandling på BUP Vest. Derfor har vi et eget tilbud til ungdom som ønsker å prøve seg i arbeidslivet.Ordningen heter Individuell jobbstøtte (IPS, Individual Placement & Support, på norsk Individuell jobbstøtte) og er et prosjekt som hjelper personer med psykiske helseutfordringer ut i arbeid.

Siden 2017 har Individuell jobbstøtte vært et tilbud på BUP Vest, og en egen jobbspesialist har ansvaret for tilbudet.

Tillegg til behandling

Individuell jobbstøtte er et tillegg til vanlig behandling hos psykolog. Erfaringen fra prosjektet viser at noen ganger kan det å starte en jobbsøkerprosess føre mye godt med seg og gi behandlingen noe mer å ta fatt i.

Deltakerne er som regel fra 16 år og oppover. Noen ganger kan det være aktuelt med en deltidsjobb ved siden av skole, andre ganger kan det være at en ungdom ikke går på skole, og da kan en jobb være et fint alternativ i en periode.

På BUP Vest tar man utgangspunkt i den enkelte deltakers situasjon og prøver å finne ut hva som er mulig å få til ut ifra interesser, ønsker og motivasjon. Sammen med jobbspesialisten jobber deltakeren med å skrive søknader og CV, og komme i gang med å møte potensielle arbeidsgivere. For å være med i prosjektet legges det stor vekt på personlig motivasjon.

Hvem kan delta?

Man kan ikke henvises utenfra til Individuell jobbstøtte. For å kunne delta på Individuell jobbstøtte må man allerede være i behandling hos BUP Vest. For de ungdommene som Individuell jobbstøtte kan være aktuelt for er det ungdommen, behandleren og jobbspesialisten som diskuterer dette og blir enige om et passende opplegg.

Lese mer?

Individuell jobbstøtte/IPS er en kunnskapsbasert metode som du kan lese mer om her:

Gruppeterapi

Gruppeterapi kan være et godt supplement, eller alternativ, til individualterapi. I denne artikkelen kan du bli litt bedre kjent med hva gruppeterapi er og hvilke erfaringer vi har med det på BUP Vest.

Elin Eibye Holm er klinisk sosionom ved BUP Vest og har lang erfaring med gruppeterapi.

- I gruppeterapi handler det blant annet om å kunne utvikle en evne til å forstå seg selv og andre bedre, oppleve at en ikke er alene om å ha det vanskelig, kjenne samhørigheten med andre og erfare at det å dele vanskelige følelser og tanker med andre kan ha en positiv effekt. Man kan øyne håp for at vanskeligheter som synes fastlåste kan endre seg, sier Elin Eibye Holm.

Fint å oppdage at man ikke er alene 

Psykolog Marie Halsteinli Unsvåg hos BUP har også erfaring med å lede gruppeterapi. Hun forteller at samtalene i gruppeterapien kan variere fra tema som angst og følelser til for eksempel vennskap. Sammen kan man prate om forskjellige ting man kan være redde for, ulike kroppslige reaksjoner på angst, ulike følelser og tanker og hva man kan gjøre i situasjoner der man opplever angst.

- Erfaringsvis ser vi når vi starter en ny gruppe at de første gangene er alle veldig stille og forsiktige og stemningen kan være litt nervøs. Men etter hvert merker vi at det løser seg litt opp og at de unge prater mer, deler mer, smiler og tar kontakt med de andre uten at vi behøver å hjelpe, forteller Halsteinli Unsvåg. 

Hun forteller at noe av det som gjør sterkest inntrykk på henne er når unge mennesker ser at det faktisk finnes andre som strever med liknende utfordringer som de selv gjør, og at de dermed ser at det ikke er så uvanlig, skummelt eller rart som det de kanskje selv tror.
- For mange kan det være befriende å høre at det finnes andre som er redde, andre som ikke liker å gå på skolen eller i bursdager, eller at det finnes andre som har foreldre som krangler, sier Halsteinli Unsvåg. Noen ganger kan det også ha mer effekt å få tips eller korrigerende fra noen jevnaldrende enn fra for eksempel mor eller far. Kanskje skyldes det at man kjenner seg litt mer igjen i andre som er omtrent samme alder eller samme situasjon.

Sosial mestring 

Eibye Holm er enig i at en av de positive effektene av gruppeterapi er at man kan få tilbakemelding fra flere, men hun trekker også frem en annen effekt, nemlig at man kan øve seg på sosial deltakelse.
- Mange barn og unge kan streve sosialt, de kan føle seg utrygge med andre og isolere seg fra det sosiale fellesskapet. I gruppeterapi har en mulighet til å øve seg på deltakelse. Sosial mestring i gruppeterapien kan gi økt sosial trygghet utenfor terapirommet, avslutter Elin Eibye Holm.

Hvem henviser til BUP Vest? 

For å delta i gruppeterapi må man allerede gå i behandling på BUP Vest. Det er mange som kan hjelpe barn og unge med en henvisning til BUP Vest, og her følger en oversikt:
 • skolehelsetjenesten
 • helsestasjonen
 • fastlegen eller andre leger
 • psykologer
 • barneverntjenesten

Samarbeid med forandringsfabrikken

På BUP Vest er vi opptatt av å være et trygt sted for barn og unge. Gjennom et samarbeid med organisasjonen Forandringsfabrikken har vi fått vi innspill fra barn og unge som selv har erfaring fra psykisk helsevern.

I 2016 ble BUP Vest sammen med en rekke andre barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker med på et samarbeidsprosjekt med Forandringsfabrikken for å styrke det psykiske helsevernet for barn og unge.

Forandringsfabrikken bidrar til å utvikle skole, barnevern, psykisk helsevern, kriminalomsorg og NAV. De har jobbet med å samle inn informasjon fra barn og unge som har erfaring fra psykisk helsevern slik at deres stemme skal bli hørt.

BUP Vest har deltatt på seminarer i regi av Forandringsfabrikken, i tillegg har vi deltatt på møter med andre samarbeidspartnere, som andre BUP-er fra resten av landet. Vi har også hatt egne møter med bare Forandringsfabrikken og oss. På disse samlingene har vi blant annet diskutert hvordan vi kan være et trygt og godt sted for barn og unge.

Forandringsfabrikken har egne «proffer», det vil si unge mellom 13 og 20 år, med egenerfaring fra psykisk helsevern. Proffene er med på å gi dele erfaringer og gi råd til oss som barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Gjennom samarbeidet lærer vi på BUP Vest hva barn og unge trenger fra oss som jobber innen psykisk helsevern. Også pasienter hos BUP Vest kan bli proffer hos Forandringsfabrikken dersom de ønsker det.

Samarbeidsprosjektet med Forandringsfabrikken har ført til utarbeidelse av disse anbefalingene for psykisk helsevern:


For pårørende

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vi holder til i Forskningsveien 13. Du kan enkelt komme til oss med kollektivtransport, for eksempel med t-banen til Blindern eller Vinderen, eller buss til Gaustad. Se www.ruter.no for mer informasjon om dette. Det er også parkeringsplasser tilgjengelig mot betaling i området. 

Når du kommer til oss henvender du deg i resepsjonen. Resepsjonisten vil da ringe behandlereren, som henter deg når timen starter. 

Telefon
22 12 24 60
E-post
Postadresse
Postboks 23 Vinderen
0319 OSLO

Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus
Besøksadresse
Forskningsveien 7, 0370 Oslo(Kart)
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
Telefon
Hovednummer: 22 02 98 00 (08.00 - 15.30) Sentralbord: 22 45 15 00 (døgnåpen)

Google Street View - Vinderen

Områdekart - Psykisk helsevern Vinderen

Områdekart - Psykisk helsevern Vinderen


Parkering Vinderen

​I Forskningsveien 7 og 13 på Vinderen ligger deler av sykehusets virksomhet innen psykisk helsevern:

 • Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest) 
 • Senter for Psykofarmakologi (SFP)

Parkering på oppmerkede p-plasser. P-avgift fra 07.00 til kl. 17.00.

Eventuell klage på kontrollavgift sendes ,

Slik kommer du til Vinderen

​I Forskningsveien på Vinderen ligger deler av sykehusets virksomhet innen psykisk helsevern:

Bil: Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. Parkering på anviste plasser. P-avgift fram til kl. 17.00.

T-bane:  Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca 300 meter og ta til venstre inn gangvei (se skilt) eller linje 4 eller 5 til Blinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca 200 meter og ta til høyre inn gangvei.

Buss: Nr 23 til Gaustad 

Se www.ruter.no for mer informasjon.

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

​Du kan endre eller avbestille time ved å ringe sykehuset på telefonnummeret du oppgitt i innkallingsbrevet. Husk at dette må skje 24 timer før avtalt time. 
15.09.2020 fjernes muligheten av å avlyse/endre time i MinJournal inntil videre, som et nødvendig proaktivt sikkerhetstiltak på grunn av noen dataangrep i Helse Sør-Øst den siste tiden.


Besøkstider/visittider

For å ivareta smittevernhensyn, er det restriksjoner på besøksmuligheter: Maks en - to besøkende om gangen, fortrinnsvis de samme personene hver gang, dette må avtales med sengeposten i forkant.


Fysisk helse og administrasjon på Steinerud

 • Alle sengeenheter: Kl. 14.00 -18.00

 • Postoperativ/intensiv: Kl. 12.30 - 14.30 og 17.00 - 19.30.  Merk: Nyopererte pasienter kan ikke få besøk på operasjonsdagen mens de ligger på overvåkningen

 • Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR): Gjør avtale med den enkelte pasient

Barn er velkommen sammen med voksne. Personer med feber, forkjølelse eller andre infeksjoner bør ikke besøke innlagte pasienter. Ved tvil, kontakt personalet.

Psykisk helse Vinderen

 • Hverdager kl. 16.00 - 21.00
 • Helger hele dagen fram til kl. 21.00

Besøkstidene er veiledende og kan tilpasses.

Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen
Fleksibel besøkstid, avtal individuelt med pasient og behandlere.

Blodprøver

Avdeling for medisinsk biokjemi betjener pasienter innlagt i sykehuset, polikliniske pasienter og pasienter fra flere sykehjem i sykehusets sektor. Via lenken under finner du praktisk informasjon om tjenesten.

Avdeling for medisinsk biokjemi
Åpningstider:
Mandag – fredag: kl. 07.30 – 15.30
Lørdag/søndag/helligdag: STENGT 
(Onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften: kl. 07.30 – 12.00)

Timebestilling ikke nødvendig
Unntak: Glukosebelastning Tlf. 22 45 15 70

På Diakonhjemmet Sykehus kan pasienter få prøveresultatet dersom de henvender seg om dette.

Blomster og parfyme

​Noen får allergiske reaksjoner av enkelte blomster og parfymer. Vi ber deg ta hensyn til dette. Vi oppfordrer pårørende til å velge blomster til alles glede. Les mer via lenken under.

Blomster på sykehus


Egenandel og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. 

Oversikt over  egenanndeler på Helsenorge.no 


Finn oss

Steinerud
Fysisk helse og poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

I Pastor Fangens vei 18 på Tåsen finner du Alderspsykiatrisk avdeling. 

Vinderen
På Vinderen finner du: 
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest) 
 • Senter for Psykofarmakologi (SFP)
 • Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Frivillighet

​Diakonhjemmet Sykehus har lenge benyttet frivillige som et supplement til de oppgavene som profesjonelle ansatte utfører. Vi søker flere frivillige til ulike oppgaver. Kanskje finner du noe som passer for deg? I forbindelse med koronasituasjonen har vi ekstra behov for frivillige. Les mer her

Hva kan frivillige bidra med?
Sykehusvertene har tilhold i hovedinngangen og i poliklinikkområdet, der de kan hjelpe deg med å finne fram på sykehuset, følge til og fra poliklinikker og behandlingssteder eller følge ut til taxi. 

Frivillige posthjelpere engasjeres også på faste sengeposter noen timer i uken og gjør da enkle oppgaver som for eksempel å dele ut matbrett og holde orden på postens kjøkken. Andre frivillige kan være med på våketjeneste hvor de sitte ved sengen til pasienter som kan ha behov for et ekstra nærvær. Noen bruker litt av sin tid til enkelt vedlikehold, og egne Kirkeverter kommer på søndager og hjelper pasienter til og fra sykehuskirken.

De frivillige skal selvsagt ikke overta de ansattes oppgaver og funksjoner, men bidra med det lille ekstra som gjør at pasienter og pårørende får et godt møte med sykehuset.

Vi trenger flere frivillige. Kunne du tenke deg å melde deg til en av disse oppgavene, ta kontakt med sykehusdiakon Gudmund Johnsen Wisløff, GudmundJohnsen.Wisloff@diakonsyk.no   

Frivillghet ved Diakonhjemmet Sykehus

Gavekonto

Noen ønsker å gi små eller store gaver til sykehuset, dette er vi svært takknemlige for. 

Ønsker du å gi en gave?
Diakonhjemmet Sykehus har gavekonto 7038 05 28426

Hjertelig takk om du ønsker å gi noe.

Henvendelse til sykehuset

​Sykehusets e-postadresse er postmottak@diakonsyk.no.

E-postmottaket er betjent mandag-fredag kl. 09.00 – 15.00. All e-post blir journalført og arkivert i henhold til gjeldende rutiner for saksbehandling.

NB: Ikke send sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter i e-post. Du kan heller ikke endre eller avlyse timeavtaler per e-post. Du kan endre eller avlyse timeavtaler i MinJournal, eller ring sykehuset på telefon 22 45 15 00, så vil sentralbordet sette deg over til riktig avdeling. 

Ønsker du å komme med ris eller ros eller spørsmål eller annet, kan du henvende deg skriftlig til:  

Diakonhjemmet Sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Vær oppmerksom på følgende
Sykehuset skal i henhold til krav til informasjonssikkerhet ikke videresende eller besvare henvendelser som inneholder helseopplysninger eller informasjon om pasientforhold, per e-post. E-post er ikke en sikker kommunikasjonsmåte, og vi ønsker ikke at opplysninger om deg skal komme på avveie. Slike henvendelser videreformidles internt ved sykehuset per papir, og behandlingstid må påregnes.

Se Helsenorge.no: Klage og erstatning

Innsyn i journal/Min journal

​Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og annet som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling.

Les mer om pasientjournalen på www.helsenorge.no

Rett til innsyn i egen journal
13/5 2020: Pasienter knyttet til Diakonhjemmet Sykehus har foreløpig ikke anledning til å lese journalen sin elektronisk.  
Vi regner med å ha klar en slik tilgang i løpet av de nærmeste månedene.

Som pasient har du rett til innsyn i din journal og du har rett til å få forklart faguttrykk og annet av betydning for å forstå innholdet i journalen.

Du har også rett til å få utlevert loggen over hvem som har lest din journal.

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte pasienten innsyn i hele eller deler av journalen. Pasienten kan klage på denne avgjørelsen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. Pasienten kan derfor motsette seg at andre får innsyn i journalen.

Kopi av pasientjournal

Dersom du ønsker kopi av pasientjournal, må du fylle ut et skjema:
Skjema for innsyn i journal ved Diakonhjemmet sykehus

Skjemaet må undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt, og sendes per post til:  

Diakonhjemmet Sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Vi gjør også oppmerksom på at man ikke kan sende sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter per e-post.

Har du spørsmål?
Ring Sentralbordet ved Diakonhjemmet sykehus 22 45 15 00. Hverdager fra kl 09.00 – 14.30


Kiosk og kafe

17.7.: Det er redusert serveringstilbud og redusert åpningstid i kiosk og kafe.
Mandag - fredag: Kl. 9 - 16
Helg og helligdager: kl 10 - 16

På Steinerud er det kiosk og kafé i 1. etasje ved hovedresepsjonen. Det finnes i tillegg automater med enkel mat og drikke i resepsjonsområdet. Åpningstider kiosk og kafé:

 • Mandag-fredag: kl. 9 - 15
 • Lørdag: kl. 10.30 - 17
 • Søndag: kl. 10.30 - 17
Det er ikke minibank på sykehuset. 


Media

​Pasienter som ønsker å uttale seg til media om sitt sykehusopphold står selvsagt fritt til å gjøre det. Sykehus er komplekse organisasjoner som det kan være vanskelig å orientere seg i. Pasienter er velkommen til å rådføre seg med helsepersonell eller sykehusets kommunikasjonsavdeling ved omgang med mediene.

Media bes ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen for å få bistand til å få avtaler med ledelse og aktuelt helsepersonell.

Kommunikasjonsavdelingen.aspx

Mobiltelefon

​Mobiltelefoner kan brukes fritt på sykehuset, bortsett fra i disse områdene: intensiv- og postoperativenheten, operasjonsstuer, Akuttmottaket, OBS-posten og dagkirurgen. Det er ikke tillatt å bruke telefonens kamera- eller lydopptaksfunksjoner inne i sykehusets lokaler. Se også regler for fotografering i sykehuset. Vis generelt hensyn ved bruk av mobiltelefon på sykehusets område, sett den gjerne på lydløs eller vibrering.

Organisasjonsnummer

​Sykehusets organisasjonsnrummer er: 982 791 952 

Overnatting

​Noen pasienter trenger å overnatte utenfor sykehuset før innleggelse eller poliklinisk behandling. Det er dessverre ikke muligheter for overnatting på Diakonhjemmet. Det finnes pasienthotell som tilbyr overnatting for pasienter og pårørende, dette må man bestille selv. 


Ved behov for overnatting, kontakt en av følgende:

 • Gaustad hotell (tidligere Rikshospitalets pasienthotell): Telefon 23 25 24 00
 • Hotell Montebello (tidligere Radiumhospitalets pasienthotell): Telefon 23 25 24 00 
 • Ullevål sykehus, Pasienthotellet: Telefon 21 60 36 00

Pasienter oppfordres til å henvende seg til sitt lokale NAV-kontor før innleggelsen for å forhindre eventuelle misforståelser med hensyn til dekning av utgifter.

Ved akutte sykdomsproblemer før innleggelsen, kontakt sykehusets akuttmottak.

Parkering på sykehuset

Se GOOGLE  MAPS:

P-avgift

Ordinære gjesteplasser er avgiftsbelagte man. til lør. mellom kl 08.00 og 17.00 Pris: Kr. 25 pr time, maks betalt P-tid er åtte timer. 
Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede plasser.

ParkeringsinformasjonHvordan betale for parkering

Kontant
Man kan betale med mynter. Ubenyttet parkeringsavgift blir ikke refundert.

Betalingskort
Stikk inn kortet og velg beløp ved å trykke på verdiknappene. Ved å velge maksimal P-tid kan man avslutte betalingen når man forlater området ved å stikke kortet inn på nytt. Fordelen med denne betalingsformen er at man betaler kun for tiden man står parkert.

Appen EasyPark
Med denne tjenesten kan man betale med en egen App eller SMS. Appen kan lastes ned for iOS og Android og man kan få hjelp ved å ringe 03456.

SMS EasyPark
Send SMS til til 2410 med koden 0923 og bilens registreringsnummer. Eksempel: 0923 AB12345.
Betaling per SMS gir to timer parkeringstid, men kan avsluttes tidligere ved å sende stopp til 2410.
EasyPark-tjenesten koster 25% mer enn andre betalingsmåter og blir belastet mobilregningen. Med dagens pris blir dette kr. 32 pr time.

Appen Park Nordic
Denne appen er gratis. Se nærmere informasjon på parkeringsautomatene.


Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted.

Du velger selv hvordan du ønsker å reise som pasient, men velger du å ikke benytte deg av rimeligste rutegående alternativ, vil du kun få dekket beløp tilsvarende billigste rutegående transport.  Avstanden til behandlingsstedet må være minst tre kilometer, og reisen må koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transport.

Skal du til undersøkelse eller behandling, ordner du i utgangspunktet reisen selv. Du legger ut for reisen og søker om refusjon av dine utgifter i etterkant ved å sende inn reiseregningsskjema og nødvendig dokumentasjon. Originaldokumenter og kvitteringer som legges ved reiseregningsskjemaet vil ikke bli returnert).

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan benytte deg av rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen transport av din lege. Mangler det tilbud om rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen transport av ditt pasientreisekontor.

Du finner all nødvendig informasjon på pasientreiser.no
Du kan også ringe telefon 05515 

Prestetjeneste

​Sykehusprestene har bred kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise. De er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt.

Diakonhjemmet Sykehus har tre prester og en sykehusdiakon. De betjener sykehusets medisinske, kirurgiske og psykiatriske sengeposter, samt poliklinikkene. Prestene har samtaler med pasienter, pårørende og ansatte. De arrangerer gudstjeneste hver søn- og helligdag, de tilbyr nattverd- og forbønnshandlinger ved sengen og seremonier ved avslutningen av livet og syninger ved behov.

Pasienter som tilhører andre religioner og livssyn, skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det. Sykehuspresten vil være behjelpelig med å formidle slik kontakt.

Les mer på

Radiologi/røntgen

​Radiologisk avdeling ligger like ved hovedinngangen i Diakonveien 12. Du kan eventuelt bruke innngangen fra Reidar Kobros vei 5.
Avdelingen tilbyr bildediagnostisk behandling ved bruk av vanlig røntgen, CT, MR og ultralyd. 

Åpent fortrinnsvis på dagtid i ukedagene, om ikke annet er avtalt.

Smittevern - hjelp oss å hindre smitte

På grunn av koronasmitten er det for tiden innført egne smittevernsregler, bl a med skallsikring av sykehuset og besøksrestriksjoner Les mer på forsiden.

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed.

Diakonhjemmet Sykehus arbeider for å forebygge spredning av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Forekomsten av disse bakteriene er mye høyere i land utenfor Norden enn i Norge.

Du må kontakte fastlegen din før innleggelse eller poliklinisk konsultasjon, dersom du i løpet av de siste 12 månedene:

 • har arbeidet i helsetjenesten utenfor Norden
 • har fått tannbehandling utenfor Norden
 • har fått behandling på sykehus utenfor Norden
 • har fått poliklinisk kirurgisk behandling utenfor Norden
 • har kronisk eksem, sår eller hudinfeksjon og har oppholdt deg sammenhengende i mer enn seks uker utenfor Norden
 • har oppholdt deg i flyktningeleir eller barnehjem utenfor Norden
 • tidligere har vært smittet av resistent mikrobe eller bodd i samme husstand som en som er smittet av resistent mikrobe
 • har besøkt eller arbeidet i svinefarm utenfor Norge

I disse tilfellene må du be fastlegen vurdere om undersøkelse for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika er påkrevd.

Dersom undersøkelsen er nødvendig, vil denne være gratis og du skal ikke betale egenandel. Be fastlegen om å sende kopi av prøvesvaret til sykehuset.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med din fastlege eller med sykehusets smittevernrådgiver.Sosiale medier

​Stadig flere pasienter og pårørende deler sine opplevelser i sosiale medier. Husk da å ta hensyn til andre pasienter og til våre ansatte.

Huskeregler:

 • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig
  at de selv ikke ville ha offentliggjort
 • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de
  har gitt tillatelse til det på forhånd
 • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det


Sykehusapotek

​Sykehusapoteket ligger i sykehusets underetasje, ved siden av Kirurgisk poliklinikk, inngaang Reidar Kobros vei 5.    


Apotekutsalget er åpent for alle på hverdager fra kl. 9 - 16.

Apoteket tilbyr pasienter timebestilt legemiddelsamtale med farmasøyt i eget samtalerom. Apotekets personale har i likhet med annet helsepersonell taushetsplikt. 


Sykehuskirke og Stillerom

​På Steinerud er det en sykehuskirke og et stillerom som alltid er åpne. Her er du velkommen til en rolig stund. Spør gjerne i resepsjonen om hvor du finner disse rommene. Det er også et stillerom i hovedbygningen på Vinderen som er tilgjengelig for alle.

Sykehusverter

​I resepsjonsområdet og i poliklinikkområdet på Steinerud møter du sykehusvertene. Disse er frivillige som hjelper deg med å finne fram på sykehuset og som kan følge til og fra poliklinikker og behandlingssteder eller til taxi. Sykehusvertene er synlige i sine røde vester eller mørke blå sykehuskitler. Ta kontakt om du har behov for hjelp. 

Tolketjeneste

​Sykehus har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov kan du ringe sykehuset og be om at det bestilles tolk. Tolketjenesten er gratis for pasienten. Du kan ha rett til tolk selv om du snakker norsk til daglig.

 • Bare en kvalifisert tolk skal brukes som tolk.
 • Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk.
 • Helsepersonell har plikt til å vurdere om det er behov for tolk.
 • Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på en forsvarlig måte og sikre at det er god informasjon og kommunikasjon.
 • Hvis du har begrensede norskkunnskaper kan det hende at det er behov for tolk for å sikre at alt som blir sagt blir forstått.
 • Hvis du ikke kan møte til avtalt time, må du avbestille senest 24 timer i forveien. Hvis ikke, må du likevel betale for konsultasjonen. Det er særlig viktig å huske på dette når tolk er bestilt.

Trådløst nettverk

Det er trådløst nettverk på sykehuset som alle pasienter og besøkende kan benytte. 
Nettverksnavn: SykehusGjest. 

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene og er normalt ikke erstatningspliktig for pasienters eiendeler som blir ødelagt/borte. Sykehuset anbefaler derfor våre pasienter ikke å ta med verdisaker, smykker eller større pengebeløp. Personlige eiendeler oppbevares på eget ansvar under sykehusoppholdet med mindre det deponeres i sykehusets forvaring.

Videokonsultasjon - brukerveiledning for pasienter

​Til deg som er tilbudt videokonferanse med en behandler på Diakonhjemmet Sykehus. Følg instruksjonen via lenken under for å koble deg opp.

Videokonsultasjon - brukerveiledning for pasienter


ADHD hos barn og ungehttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
Atferdsvansker hos barn og ungehttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og unge
Psykiske lidelser hos barn - pakkeforløphttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-pakkeforlopPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp

Fant du det du lette etter?