HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Fysisk og psykisk helse

Fysisk og psykisk helse er to sider av samme sak. Fysisk sykdom påvirker vår psykiske helse og omvendt. Hvis du for eksempel får tannverk vil du sannsynligvis også føle deg nedfor. Og skulle du bli deprimert, som er noe annet enn å være nedfor eller "deppa", vil det påvirke din fysiske helse negativt.

Psykisk helse handler om våre tanker og følelser, og om vårt forhold til oss selv og de som står nær oss. Psykisk helse handler rett og slett om hvordan vi har det, om vi trives med oss selv, menneskene rundt oss og samfunnet vi lever i.

Enighet om felles definisjon sitter langt inne

Det har vist seg vanskelig å bli enige om en definisjon på tvers av kulturer og landegrenser. En av de mest brukte definisjonene i Norge beskriver psykisk helse som «en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, håndtere normale stressituasjoner i livet, arbeide på en fruktbar og produktiv måte og ha mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet.»(1)

(1) Felles definisjon

Helse og WHO

I 1946 vedtok WHO at helse skulle defineres som «En tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom eller fysisk svekkelse». Definisjonen er av mange blitt kritisert fordi de mener den fremstår som en definisjon på lykke mer enn som en definisjon på helse. I 1970 lanserte WHO en ny definisjon av helse, som" evnen til å kunne leve et økonomisk og sosialt produktivt liv. Denne fikk ikke gjennomslag så det fortsatt den eldste som gjelder.

WHO har hittil vegret seg fra å utforme en samlende og global definisjon av begrepet psykisk helse. Les mer via lenken under


Kilder: 
  -  Store medisinske leksikon ©
      Ande rsen, Anders Johan W.: psykisk helse i Store medisinske leksikon på snl.no.
       Hentet 27. mars 2021 fra https://sml.snl.no/psykisk_helse

  _ WHO ©Fant du det du lette etter?