HELSENORGE
Forklaring på ord og uttrykk

Habilitering og rehabilitering

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter slik at de kan leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker(1).

Habilitering

Habilitering er planmessig arbeid for at den som er funksjonshemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte, skal utvikle funksjonsevnen og/eller mestringsevnen med sikte på størst mulig selvstendighet og livskvalitet på egne premisser. Begrepet brukes mest om tiltak for barn som er født med funksjonshemning(2).

Rehabilitering

Rehabilitering er sosial- og helsetjenester som har til formål å gjenvinne fysisk, kognitiv eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade(3).​


Kilder:

(1) Helsenorge.no
(2) Habilitering i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 9. april 2021 fra https://sml.snl.no/habilitering
(3) Mæhlum, Sverre: rehabilitering i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 9. april 2021 fra https://sml.snl.no/rehabiliteringFant du det du lette etter?