HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Helsepersonell

Helsepersonell er en fellesbetegnelse på tre grupper personer: (1) De som har autorisasjon eller lisens som helsepersonell. (2) Personell uten autorisasjon som yter helsehjelp i helse- og omsorgstjenesten eller i apotek. (3) Studenter og elever under helsefaglig opplæring når disse yter helsehjelp.

Lisens kan etter § 49 i helsepersonelloven gis til dem som ikke har rett til autorisasjon, men som likevel anses skikket til å opptre som helsepersonell. Det kan for eksempel være legestudenter som er i studiets aller siste del og som skal arbeide som legevikarer i sykehus.

De personellgruppene som omfattes av autorisasjonsordningen er angitt i § 48 i helsepersonelloven.​

Godkjenning av helsepersonell

Autorisasjon utstedes av Helsedirektoratet. Autorisasjon kan i tilfeller som angitt i § 57 i helsepersonelloven tilbakekalles ved vedtak av Statens helsetilsyn. Dersom autorisasjonen er tilbakekalt, kan man ikke lenger benytte yrkestittelen.

Autorisasjonen bortfaller automatisk når vedkommende fyller 80 år, men vedkommende kan da likevel benytte yrkestittelen. Dersom noen ønsker å fortsette sin virksomhet etter fylte 80 år, må vedkommende søke om å få innvilget lisens.

Autorisasjon som helsepersonell gjelder bare i Norge, men etter bestemte regler kan autorisasjon for visse grupper helsepersonell overføres mellom landene som omfattes av EØS-avtalen.

Også andre enn autorisert helsepersonell kan tilby undersøkelse og behandling for sykdom, men for disse gjelder reglene i alternativ behandlingsloven av 2003. Der er det blant annet bestemt at bare autorisert helsepersonell kan behandle pasienter for alvorlige sykdommer.​

Lovbeskyttede titler på helsepersonell(1) I kraft fra den tid Kongen bestemmer.


​​​Kilde: Braut, Geir Sverre: helsepersonell i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 28. september 2022 fra https://sml.snl.no/helsepersonellFant du det du lette etter?