HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Helsepsykologi

Helsepsykologi er grenseområdet mellom psykologi og somatisk medisin. En annen brukt betegnelse er atferdsmedisin. Helsepsykologisk forskning undersøker sammenhenger mellom psykologiske og miljømessige faktorer og somatisk helse, og utvikler metoder for helsefremmende arbeid og forebygging og behandling av sykdom. Målet er å undersøke hvordan faktorer som personlighet, atferd, kriser, stress og psykososiale forhold henger sammen med og har innflytelse på den kroppslige helse.

Psykosomatiske lidelser

Tradisjonelt anses hjerte-/karlidelser, svekkelse av immunforsvaret og muskel-/skjelettlidelser som psykosomatisk betingede lidelser. Helsepsykologisk forskning har vist at de psykologiske faktorene ofte kun er et lite, men i noen tilfeller vesentlig, ledd i et større samspill mellom genetiske predisposisjoner, infeksjoner, livshendelser, sosial klasse, ernæring og miljøforurensning, for å nevne noe. Et vesentlig spørsmål er også å avgjøre hvorvidt helserelatert atferd er primært styrt av personlighet og andre psykologiske faktorer eller hvorvidt den er ytre påvirket.

Kunnskap om sammenhenger

Kunnskap om sammenhenger mellom atferd og sykdom gir muligheter for å fremme helse og forebygge sykdom ved å påvirke til endret atferd. Helsepsykologer har derfor viktige oppgaver innen forebyggende helsearbeid og helseopplysning. Helseopplysning, slik den tradisjonelt er blitt drevet, fører ikke alltid til endret atferd. En balansert bruk av helseopplysning på den ene siden og atferdsregulering ved lovendringer på den andre, synes å ha sterkere effekt på atferd som tobakksrøyking enn opplysningskampanjer alene. Fedme og kostholdsrelaterte sykdommer øker, til tross for opplysning om sunt kosthold. Livsstilsrelaterte sykdommer som fedme og røyking henger også sammen med sosial klasse, i det de er mer utbredt hos de med lavest utdanning, og som da også i mindre grad skaffer seg helseopplysning. Å utforme helseopplysning slik at den når frem og fører til atferdsendring hos høyrisikogrupper, er en av de største utfordringene for helsepsykologer.


​Ref: Skre, Ingunn B.: helsepsykologi i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 19. mai 2022 fra https://snl.no/helsepsykologi


Du finner mer informasjon​ på nettsidene til Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken via lenken under:

Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken

Fant du det du lette etter?