HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Hukommelse

​Hukommelse er i vid forstand vår evne til å forandre atferd på grunnlag av tidligere erfaringer eller opplevelser. I dagligtalen blir hukommelse vanligvis brukt om evnen til bevisst å gjenoppleve tidligere hendelser eller reprodusere tillærte opplysninger.

Likevel er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i den videre, opprinnelige definisjonen. Det skyldes for det første at en rekke manifestasjoner av hukommelse hos mennesker er uavhengig av vår bevisste gjenopplevelse av identifiserbare tidligere hendelser. Dessuten utgjør tillærte forandringer i atferd en meget vesentlig del av atferdsrepertoaret gjennom hele dyreriket, like ned til de mest primitive flercellede arter. For disse er det tvilsomt hvorvidt det har mening å betone bevissthet i den forstand vi opplever bevissthet hos mennesker.​

Virvelløse dyr

De enkleste av de aktuelle dyreartene har bare et begrenset antall av ganske stereotype atferdsmønstre. Atferd styres av nervesystemet, og hos de mest primitive dyr er dette tilsvarende enkelt bygd. Tillærte forandringer i atferd fører til modifisering av signalveier og fører derved til de tillærte forandringer i det beskjedne repertoaret av atferdsmønstre. Hos enkelte primitive dyrearter som bløtdyr og insekter har slike tillærte atferdsmønstre vært studert i stor detalj, og de aktuelle forandringene i signalveiene i nervesystemet er langt på vei identifisert.​

Mennesker

Hos høyere dyr, inklusive mennesket, er hjernen, atferdsmønstrene og hukommelsesfunksjonene langt mer mangeartet og komplekse. Hos mennesker og høyere dyr har vi gode holdepunkter for en rekke ulike hukommelsesfunksjoner, og flere av disse er funksjonelt lokalisert til ulike deler av hjernen.​

 


Les mer:
Hukommelse - Sto​re medisinske leksikon​
​Kilde: Jansen, Jan K. S.; Glover, Joel: Hukommelse i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 12. september 2022 fra https://sml.snl.no/hukommelse
Fant du det du lette etter?