HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Individuell plan

Individuell plan er et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet for personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester(1). Sagt på en annen måte er individuell plan et dokument som pasient/bruker og hjelpeapparatet utarbeider sammen for å sikre at pasient/bruker mottar individuelt tilpassede helsetjenester. Individuell plan skal sikre at ulike faggrupper og ulike deler av helsetjenesten samarbeider for pasientens beste.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal bare utarbeides dersom personen selv ønsker det.

Den som har behov for langvarig og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan jfr sosialtjenesteloven § 28. Planarbeidet skal koordineres og det skal kun utarbeides én individuell plan for hver enkelt bruker/pasient. Les mer via lenken under:

Individuell plan, en rettighet - helsenorge.no


Kilde: (1) veiviseren.no © / helsenorge.no © / Redaksjonen

Fant du det du lette etter?