HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Kognitiv dissonans

"Kognitiv dissonans er i følge medisinsk leksikon "en ubehagelig tilstand som antas å oppstå som følge av kognitiv konflikt" (Når det ikke er samsvar mellom liv og lære)​.

Kognitiv dissonans - eller "how to quit smoking" 

Den amerikanske sosialpsykologen Leon Festinger hevdet at i de tilfeller der tanker/kunnskap, innstillinger eller handlinger ikke stemmer overens, vil det oppstå en konflikt som resulterer i ubehagelig aktivering, en dissonanstilstand. For eksempel vet røykeren at det medfører helsefare å røyke. Denne konflikten mellom atferd («jeg røyker») og kunnskap («det er helseskadelig å røyke») vil ifølge Festinger skape en dissonanstilstand. Personen vil i en slik situasjon streve etter å redusere dissonansen ved enten å endre tanker/kunnskap (for eksempel ved bagatellisering: «Det er ikke så farlig å røyke som legene sier») eller ved å endre handling (slutte å røyke).

Omdiskutert, utforsket og omfavnet

Teorien har vært gjenstand for mye diskusjon og forskning, og betraktes som et viktig prinsipp for å forstå holdningsendring og motivasjon. Eksempelvis tilsier teorien at det å klare å slutte å røyke (atferdsendring) vil være mer sannsynlig hvis røykeren slutter å røyke etter mildt ytre press enn etter sterkt ytre press. Ved mildt press vil røykeren oppleve dissonans mellom faktisk atferd («jeg røyker ikke nå») og holdning («jeg liker å røyke»), og vil dermed endre holdningen («jeg liker ikke å røyke lenger»). 

Omvendt vil sterkt ytre press skape en situasjon der faktisk atferd («jeg røyker ikke nå») kobles til det ytre presset («barna mine tvinger meg til ikke å røyke») heller enn egen holdning («jeg liker å røyke»). Altså er det ingen dissonans mellom faktisk atferd («jeg røyker ikke nå») og holdning («jeg liker å røyke») fordi dette forklares av det sterke ytre presset («barna mine tvinger meg til ikke å røyke»). Sterkt ytre press vil ikke skape en dissonanstilstand og derfor heller ikke holdningsendring.

 

Kilde: Svartdal, Frode: kognitiv dissonans i Store norske leksikon på snl.no.
Hentet 27. oktober 2022 fra https://snl.no/kognitiv_dissonans

* Setning  i parantes i innledning og overskrifter i brødtekst er forfattet av redaksjonen Fant du det du lette etter?