HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Marginalisering (rus)

Marginalisering er en ekskluderingspraksis overfor enkelte minoritetsgrupper eller personer som av ulike grunner beveger seg i en gråsone mellom sosial integrasjon og samfunnsmessig utstøting.

I mange vestlige land har en sett økende tegn til at enkelte grupper faller utenfor fellesskap og velferdsordninger de seinere år. Ny ulikhet og økende sosiale forskjeller har derfor blitt et fokus for mange forskere.

Ekskludering og marginalisering har blitt sentrale begreper i denne sammenhengen. I mange land er innvandrere (særlig de illegale), etniske minoriteter, enslige mødre, rusmiddelavhengige, grupper av nyfattige og sosialhjelpsmottakere grupper som har blitt beskrevet i denne sammenhengen.

En rekke studier viser at grupper som strir med rusmiddelproblemer og kriminalitet tilhører dem som raskest kan ende opp som varig marginaliserte. Langtids oppfølgninger av ungdom viser for eksempel at kombinasjonen av tidlige atferdsproblemer og rusmisbruk raskt kan trekke dem det gjelder ut i samfunnets randsone, og at veien tilbake til det ordinære samfunnet kan være svært tung.

Dette er også en av de klareste risikofaktorene ved hasjbruk: Særlig for ungdom som har svak tilknytning til familie, skole og arbeidsliv vil omfattende bruk av hasj ofte kunne sette i gang marginaliseringsprosesser som kan gå hurtig.

Gruppa av tyngre sprøytemisbrukere er kanskje den mest marginaliserte vi har i vårt samfunn. Mange i denne gruppa har opplevd betydelig sterkere integrasjon gjennom bruken av for eksempel metadon. Mye tyder derfor på at politikken overfor rusmisbrukere er blant de viktigste områdene for å forhindre økende marginalisering i vårt samfunn.


​Kilde: forebygging.no

Fant du det du lette etter?