HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Personlighetsforstyrrelser

​En personlighetsforstyrrelse er en psykiatrisk tilstand som kan gi betydelige funksjonsproblemer. I likhet med psykiske lidelser forøvrig er det mange og sammensatte årsaker til utviklingen av en personlighetsforstyrrelse. Lidelsen forekommer hos ca. 10 % av befolkningen.

Beskrivelser på personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelser beskrives på ulike måter, som for eksempel: 

Personlighetsforstyrrelser er psykiske lidelser hvor lav og ustabil selvfølelse, og vansker i mellommenneskelige relasjoner negativt påvirker livskvalitet og hvordan man fungerer i det daglige (1).

Personlighetsforstyrrelser er avvik i personligheten som gir betydelige funksjonsproblemer. Dette viser seg som gjennomgående mønstre av oppfattelsesmåter, tenkning og atferd som avviker fra det kulturelt akseptable og som skaper problemer både personlig og i sosiale relasjoner (2) .

En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen alder(3).

Vi kaller det personlighetsforstyrrelse dersom personligheten over tid avviker betydelig fra hva man forventer i en gitt kultur og i tillegg medfører at man fungerer dårligere mellommenneskelig og psykososialt (4).

Symptomer

Felles for de uike beskrivelsene er forståelsen av at vi alle har en personlighet med ulike personlighetstrekk. Noen er mer utadvendte, andre mer engstelige og bekymret. Noen er som oftest positive, mens andre lettere ser hindringer og tenker negativt.  En personlighetsforstyrrelse kan vise seg på ulike måter:

Problemer med å regulere egne følelser. Uttrykk for både glede og sinne kan gjerne bli intense.

Svekket evne til å "se seg selv utenfra" , hvordan egen atferd påvirker andre, og til å forstå andres tanker og følelser.

Svekket evne "til å sette seg i den andres sted."

Ulike typer personlighetsforstyrrelser

Diagnosesystemet ICD-10, skiller mellom følgende personlighetsforstyrrelser (5):

Paranoid personlighetsforstyrrelse

Schizoid personlighetsforstyrrelse

Dyssosial personlighetsforstyrrelse

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (inkludert borderline)

Dramatiserende personlighetsforstyrrelse

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse

Engstelig/ unnvikende personlighetsforstyrrelse

Avhengig personlighetsforstyrrelse

Blandet personlighetsforstyrrelse

Uspesifikk personlighetsforstyrrelse ​


Behandling

Behandling av personlighetsforstyrrelser kan være utfordrende, men det har skjedd en stor utvikling de siste årene som blant annet har bidratt til spesialiserte behandlingsprogram (6):

  • Dialektisk adferdsterapi (DBT)
  • Mentaliseringsbasert terapi (MBT)
  • Skjemafokusert terapi (SFT)
  • ​STEPPS/STAIRWAYS.

Årsakene til personlighetsforstyrrelser er mange og sammensatte og skyldes en kombinasjon av genetisk arv, oppvekstbetingelser og ugunstige livsbetingelser.​

 

Les m​er: 

Personlig​hetsforstyrrelser - Store medisinske leksikon

Personlighet - Klinikk for psykisk helsevern og rus​​                                                  

 ​​...................................

​Referanser

  • ​​​​​​​Karterud, Sigmund: personlighetsforstyrrelser i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 29. mars 2021 fra https://sml.snl.no/personlighetsforstyrrelser (ref: 2) 
  • ​Hva er personlighetsforstyrrelser? Frida Gullestad Rø, psykolog, spesialist i voksenpsykolog, PhD/forske. Norsk psykologforening (ref: 4 og 5)
  • ​Hva er personlighetsforstyrrelser? Oslo universitetssykehus (ref:1 og 6)
  • ​​Norsk helseinformatikk, Personlighetsforstyrrelser (ref: 3)​


Fant du det du lette etter?