HELSENORGE
Forklaring på ord og uttrykk

Utviklingsforstyrrelser

Utviklingsforstyrrelser er en fellesbetegnelse som brukes om tilstander som medfører forsinket eller hemmet utvikling hos barn. Eksempler på ulike utviklingsforstyrrelser:

ADHD

ADHD er forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Kjennetegn på ADHD er store konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet.

I Norge har rundt 3-5 prosent av barn og unge under 18 år ADHD. Det er flest gutter som får diagnosen. For mange fortsetter funksjonsvanskene på grunn av ADHD inn i voksen alder, selv om symptomene ofte avtar. Diagnosen kan også gis i voksen alder.

ADHD opptrer ofte sammen med andre tilstander, selv om andre tilstander også noen ganger kan gi ADHD-lignende symptomer. I Norge er behandling med legemidler tilgjengelig for barn, ungdom og voksne med ADHD. Behandling med medisiner bør i de aller fleste tilfeller kombineres med andre tiltak.

ADHD er en risikofaktor for utvikling av ulike vansker, og det er derfor viktig å få hjelp så tidlig som mulig. Du kan snakke med fastlegen din om du/dine barn viser tegn på ADHD. Legen kan eventuelt henvise videre. Les mer via lenken under:

ADHD - helsenorge.no

Autisme

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som fører til vansker med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og språk. Autisme kjennetegnes også av rigid og repeterende adferd.​

Hvor alvorlige symptomene er, og hvor mye de påvirker funksjonsevnen, varierer sterkt fra person til person. Noen har alvorlig utviklingshemming og svært lite språk, mens andre har gode intellektuelle evner og normalt språk. Vansker med å forstå andre mennesker og delta i gjensidig sosialt samspill er de mest fremtredende trekkene blant dem som har normale intellektuelle evner.

Den store variasjonen gjør at det er mer riktig å kalle autisme for autismespekterforstyrrelser eller autismespekterdiagnoser, der spekteret består av 5–6 undergrupper. De vanligste undergruppene er barneautisme og Aspergers syndrom. I denne artikkelen blir autisme brukt synonymt med autismespekterdiagnoser.

En regner med at cirka én prosent av befolkningen har autisme. Det er flere gutter enn jenter som får diagnosen. Det er mange flere som får en diagnose innen autismespekteret nå enn tidligere. Årsaken er sannsynligvis bedre kjennskap til hva som kjennetegner normal utvikling, økt kunnskap om hvordan man kjenner igjen selv milde utviklingsavvik og høyere kompetanse hos fagfolk. Les mer via lenken under:

Autisme - helsenorge.no

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en tilstand med tilbakevendende tics. Et tic er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk bevegelse eller lyd.​

Tourettes syndrom kjennetegnes av tilbakevendende tics. Det betyr at du får ufrivillige bevegelser og lyder som kommer og går i perioder. Eksempler på vanlige tics er blunking, hodebevegelser eller harking/kremting.

For å få diagnosen Tourettes syndrom kreves det at ticsene kommer til syne før 18 års alder. Du skal ha minst to motoriske og ett vokalt tics, men disse trenger ikke opptre samtidig. Symptomene skal ha opptrådt daglig eller nesten daglig i minst 12 måneder og uten opphold i mer enn 2 måneder. Basert på disse kriteriene får cirka 1 prosent av barn og unge og 0,5 prosent av voksne diagnosen.

Forbigående tics er imidlertid ikke uvanlig og slike kan sees hos opptil 15-20 prosent av alle barn. Les mer via lenken under:

Tourettes syndrom​ - helsenorge.no

Cerebral parese (CP) hos barn og ungdom

Cerebral parese (CP) er en utviklingsforstyrrelse som skyldes en skade i hjernen som har oppstått før fødsel, i forbindelse med fødsel eller innen 2 års alder.

I Norge regner vi med at omtrent 12 500 personer har CP, og 120–150 nye barn får cerebral parese hvert år. Cerebral betyr «det som har med hjernen å gjøre» og parese betyr «lammelse». Navnet kommer av at det er bevegelsesvanskene som er det mest synlige kjennetegnet på CP. Vi vet nå at slik hjerneskade som regel får konsekvenser for flere funksjoner, ikke bare bevegelse. Les mer via lenken under:

Cerebral parese - helsenorge.no


Utviklingsforstyrrelser - helsenorge.noKilde: helsenorge.no©


Fant du det du lette etter?