HELSENORGE
Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid

Litteratur

På denne siden finner du en oversikt over faglitteratur om arbeid og helse.

​Arbeidsrettet psykologisk behandling ved vanlige psykiske lidelser

Blonk, R. W. B., Brenninkmeijer, V., Lagerveld, S. E. & Houtman, I. L. D. (2006). Return to work: A comparison of two cognitive behavioural interventions in cases of work-related psychological complaints among the self-employed. Work & Stress, 20, 129–144 (Work and Stress).

Cullen, K. L., Irwin, E., Collie, A., Clay, F., Gensby, U., Jennings, P. A. et al. (2017). Effectiveness of workplace interventions in return-to-work for musculoskeletal, pain-related and mental health conditions: An update of the evidence and messages for practitioners. Journal of Occupational Rehabilitation, eb 21. doi: 10.1007/s10926-016-9690-x (PubMed)

Lagerveld, S. E., Blonk, R. B., Brenninkmeijer, V., Winjgaards-de Mej, L. & Schaufeli, W. B. (2012). Work-focused treatment of common mental health disorders and return to work: A comparative study. Journal of Occupational Health Psychology, 17, 220–234 (PubMed).

Lammerts, L., Schaafsma, F. G., Bonefaas-Groenewoud, K., Van Mechelen, W. & Anema, J. R. (2016). Effectiveness of a return-to work program for workers without an employment contract, sick-listed due to common mental disorders. Scandinavian Journal of Work and Environmental Health, 42, 469–480 (PubMed).

Nieuwenhuijsen, K., Faber, B., Verbeek, J. H., Neumeyer-Gromen, A., Hees, H. L., Verhoeven, A. C., van der Feltz-Cornelis, C. M. & Bültmann, U. (2014). Interventions to improve return to work in depressed people. Cochrane Database Syst Rev. 3(12): CD006237. doi: 10.1002/14651858.CD006237.pub3 (PubMed).

Nieuwenhuijsen, K., Verbeek, J., Siemerink, J. C. & Tummers-Nijsen, D. (2003). Quality of rehabilitation among workers with adjustment disorders according to practice guidelines; a retrospective cohort study. Occupational Environmental Medicine, 60, S121–S125 (PubMed).

Reme, S. E., Grasdal, A., Løvvik, C., Lie, S. A. & Øverland, S. (2015). Work-focused cognitive–behavioural therapy and individual job support to increase work participation in common mental disorders: a randomised controlled multicentre trial. Occupational and Environmental Medicine, 72, 745–752 (PubMed).

Salomonsson, S., Santoft, F., Lindsäter, E., Ejeby, K., Ljótsson, B., Öst, L. G. et al. (2017). Cognitive-behavioural therapy and return-to-work intervention for patients on sick leave due to common mental disorders: a randomised controlled trial. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 74, 905–912 (PubMed)

Psykisk helse og arbeid: norske publikasjoner

Berge, T., Gjengedal, R. G. H. & Hannisdal, M. (2015). Jobbfokusert kognitiv terapi. I: T. Berge & A. Repål (red)., Håndbok i kognitiv terapi (2. utg., s. 421–436). Oslo: Gyldendal Akademisk (ISSUU).

Berge, T. & Falkum, E. (2013). Se mulighetene. Psykisk helse og arbeidsliv. Oslo: Gyldendal Akademisk

Bull, H. & Lystad, J. U. (2011). Betydningen av arbeid for personer med schizofreni. Tidsskrift for Norsk Psykologforening48, 733–738.

Falkum, E. (2011). Arbeidet som rehabiliteringsfaktor. I: L. Borge, E. W. Martinsen & T. Moe (red.), Psykisk helsearbeid – mer enn medisiner og samtaleterapi (s. 21–30). Bergen: Fagbokforlaget. 

Falkum, E., Hytten, K. & Olavesen, B. (2011). Anerkjennelsens psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 1081–1085.

Kuvaas, B. & Dysvik, A. (2012). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Evidensbasert HRM (2. utgave). Oslo: Fagbokforlaget.

Lau, B., Dye, A. H. & Aarseth, S. (2018). Lederes erfaringer med oppfølging av sykmeldte. Kjennetegn ved enkelte utfordrende saker. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55, 587–596.

Olsen, B. & Nystuen, P. (2017). Arbeid og psykisk helse. Oslo: Gyldendal Arbeidsliv

Reme, S. (2018). De 20 kritiske prosentene. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55, 611– 613.

Schafft, A. (2009). Å få seg en jobb. Arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer. Oslo: Kommuneforlaget.

Arbeidsrettet psykologisk behandling ved alvorlige psykiske lidelser

Becker, D. R. (2008). Vocational rehabilitation. I: K. T. Mueser & D. V. Jeste (red.), Clinical handbook of schizophrenia (s. 2261–2267). New York: Guilford Press.

Bejerholm, U., Areberg, C., Hofgren, C., Sandlund, M. & Rinaldi, M. (2015). Individual placement and support in Sweden – a randomized controlled trial. Nordic Journal of PsychiatryNordic Journal of Psychiatry, 69, 57–66. 

Bejerholm, U., Larsson, M. E. & Johanson, S. (2017). Supported employment adapted for people with affective disorders—a randomized controlled trial. Journal of Affective Disorders, 207, 212–220.

Bond, G. R. (2004). Supported employment: evidence for an evidence-based practice. Psychiatric Rehabilitation Journal, 27, 345–359.

Bond, G. R., Drake, R. E. & Becker, D. R. (2008). An update on randomized controlled trials of evidence-based supported employment. Psychiatric Rehabilitation Journal31, 280–290.

Bond, G. R., Resnick, S. G., Drake, R. E., Xie, H., McHugo, G. J. & Bebout, R. R. (2001). Does competitive employment improve nonvocational outcomes for people with severe mental illness? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69, 489–501.

Bond, G. R., Salyers, M. P., Dincin, J., Drake, R., Becker, D. R., Fraser, V.V. & Haines, M. (2007). A randomized controlled trial comparing two vocational models for persons with severe mental illness. Journal of Consulting and Clinical Psychology75, 968–982.

Boyce, M., Secker, J., Johnson, R., Floyd, M., Grove, B., Schneider, J. et al. (2008). Mental health service users' experiences of returning to paid employment. Disability and Society, 23, 77–88.

Burns, T., Catty, J., Becker, T., Drake, R. E., Fioritti, A., Knapp, M. & Wiersma, D. (2007). The effectiveness of supported employment for people with severe mental illness: a randomized controlled trial. The Lancet, 370, 1146–1152. (PubMed).

Burns, T., Catty, J., White, S., Becker, T., Koletsi, M., Fioritti, A. et al. (2009). The impact of supported employment and working on clinical and social functioning: results of an international study of individual placement and support. Schizophrenia Bulletin35, 949–958. (PubMed).

Campbell, K., Bond, G. R. & Drake, R. E. (2011). Who benefits from supported employment: A meta-analytic study. Schizophrenia Bulletin, 37, 370–380. (PubMed).

Cook, J. A., Lehman, A. F., Drake, R., McFarlane, W. R., Gold, P. B., Leff, H. S. & Grey, D. D. (2005). Integration of psychiatric and vocational services: A multisite randomized, controlled trial of supported employment. American Journal of Psychiatry, 162, 1948–1956. (PubMed).

Crowther, R. E., Marshall, M., Bond, G. R. & Huxley, P. (2001). Helping people with severe mental illness to obtain work: systematic review. British Medical Journal322, 204–208. (PubMed).

Crowther, R. E., Marshall, M., Bond, G. R. & Huxley, P. (2007). Vocational rehabilitation for people with severe mental illness (Review). The Cochran Collaboration (1), 1–55. (PubMed).

Drake, R. E., McHugo, G. J., Bebout, R. R., Becker, D. R., Harris, M., Bond, G. R. & Quimby, E. (1999). A randomized clinical trial of supported employment for inner-city patients with severe mental disorders. Archives of General Psychiatry56, 627–633. (PubMed).

Arbeidsrettet rehabilitering

Braathen, T.N. (2015). What works in occupational rehabilitation? Measurements and perceptions of return to work in Norway. Doktorgrad. Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

Braathen, T.N., Eftedal, M., Tellnes, G. & Haugli, L. (2015). Work inclusion: Self-perceived change in workability among persons in occupational rehabilitation. Society, Health & Vulnerability, 26, 1–9.

Eftedal, M. & Aasland, G.E. (2012). Effekt av arbeidsrettet rehabilitering. Utvikling av faglig innhold i en poliklinisk kortintervensjon. Forstudie til en randomisert kontrollert studie. Telemark: Rehabiliteringssenteret AiR og Sykehuset Telemark.

Kuoppala, J. & Lamminpää, A. (2008). Rehabilitation and workability: A literature review. Journal of Rehabilitation Medicine, 23, 796–804.

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering (2017). Veileder i arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. https://arbeidoghelse.no/wp-content/uploads/2017/11/Veileder-i-ARR-nov-2017-17112017.pdf

Pöyry, E. (2010). Arbeidsrettet rehabilitering – innhold og resultater. Rapport utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet (Rapport nr. 2010-057). Oslo: Econ Pöyry & Proba Samfunnsanalyse.

Schandelmaier, S., Ebrahim. S., Burkhardt, S.C.A., de Boer, W.E., Zumbrunn, T., Guyatt, J.W. & Kunnz, R. (2012). Return to work coordination programmes for work disability: A meta-analysis of randomised controlled trials. PLOS ONE,7;11: e49760.

Strupstad, J.H., Ihlebæk, C., Øyeflaten, I. & Espenes, G.A. (2011). Arbeidsrettet rehabilitering i Norge – en komparativ studie av Hernes Institutt og Rehabiliteringssenteret AiR. Utposten, 3, 26–32.

Øyeflaten, I. (2016). Long-term sick leave and work rehabilitation – prognostic factors for return to work. Doktoravhandling. Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen.

Øyeflaten, I., Hysing, M. & Eriksen, H.R. (2008). Prognostic factors associated with return to work following multi-disciplinary vocational rehabilitation. Journal of Rehabilitation Medicine, 40(7), 548–554.

Øyeflaten, I., Lie, S.A., Ihlebæk, C.M. & Eriksen, H.R. (2014). Prognostic factors for return to work, sickness benefits, and transitions between these states: A 4-year follow-up after work related rehabilitation. Journal of Occupational Rehabilitation, 24(2), 199–212.

Offentlige rapporter

Arbeids- og sosialdepartementet (2017). IA-rapporten 2017. Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet.

Dahl, E., Bergsli, H. & van der Wel, K. A. (2014). Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt (Hovedrapport). Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Elstad, J. I. (2005). Gradientutfordringen. Oslo: Sosial og helsedirektoratet.

Helsedirektoratet (2016). Arbeid og helse – et tettere samvirkeHelsedirektoratet IS-2535.

OECD (2003). Transforming disability into ability. Policies to promote work and income security for disabled people. Paris: OECD Publications Service.

OECD (2012). Sick on the job? Myths and realities about mental health and work. Mental Health and Work, OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264124523-en

Forholdet mellom arbeid og psykisk helse

Faragher, E. B., Cass, M. & Copper, C. (2005). The relationship between job satisfaction and health: a meta-analysis. Occupational and Environmental Medicine, 62, 105–112. (PubMed).

Henderson, M., Glozier, N. & Holland, E. K. (2005). Long term sickness absence. British Medical Journal, 330, 802–803.

Janlert, U. & Hammarström, A. (2009). Which theory is best? Explanatory models of the relationship between unemployment and health. BMC Public Health 9:235 https://doi.org/10.1186/1471-2458-9-235.

Karasek, R. A. & Theorell, T. (1990). Healthy work: Stress, productivity, and the reconstruction of working lifeNew York: Basic Books.

Leiter, M. P. & Maslach, C. (2005). Banishing burnout: six strategies for improving your relationship with work. San Francisco: Jossey-Bass.

McKee-Ryan, F., Song, Z., Wanberg, C. R. & Kinicki, A. J. (2005). Psychological and physical well-being during unemployment: a meta-analytic study. Journal of Applied Psychology, 90, 53–76. (PubMed).

Øverland, S., Glozier, N., Henderson, M., Hotopf, M. & Mykletun, A. (2008). Health status before, during and after disability pension award: the Hordaland Health Study (HUSK). (PubMed).

Thomas, C., Benzeval, M. & Stansfeld, S. A. (2005). Employment transitions and mental health: an analysis from the British household panel survey. Journal of Epidemiology and Community Health, 59, 243–249. (PubMed)

van der Noordt, M., IJzelenberg, H., Droomers, M. & Proper, K. I. (2014). Health effects of employment: a systematic review of prospective studies. Journal of Occupational and Environmental Medicine71, 730–736. (PubMed >>>).

Waddell, G. & Burton, A. (2006). Is work good for your health and well-being? London: Stationery Office.

Informasjon til arbeidsgivere og tillitsvalgte om tilrettelegging

Berge, T. & Martinussen, A.-G. (2016). Psykiske plager på arbeidsplassen. En veileder for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere. www.idebanken.org/temahefter.

Bilsker, D., Gilbert, M., Myette, T. & Steward-Patterson, C. (2004). Depression and work function: Bridging the gap between mental health care and the workplace. Vancouver: Mental Health Evaluation and Community Consultation Unit, University of British Columbia. www.comh.ca/publications/resources/dwf/Work_Depression.pdf

Kleiven, M. (2016). Skift- og turnusarbeid. www.idebanken.org/temahefter.

Lindseth, L.B. (2013). Den viktige samtalen. En veileder for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere. www.idebanken.org/temahefter.

Aas, R.W. (2016). Raskt tilbake etter sykefravær. www.idebanken.org/temahefter

Mestringsforventninger til arbeid

Black, O., Keegel, T., Sim, M. R., Collie, A. & Smith, P. (2017). The effect of self-efficacy on return-to-work outcomes for workers with psychological or upper-body musculoskeletal injuries: A review of the literature. Journal of Occupational Rehabilitation, Mars 7, doi: 10.1007/s10926-017-9697-y. (PubMed).

Chen, G., Goddard, T. G. & Casper, W. J. (2004). Examination of the relationships among general and work-specific self-evaluations, work-related control beliefs, and job attitudes. Applied Psychology: An International Review, 53, 349–370. (PsykNET).

Løvik, C., Øverland, S., Hysing, M., Broadbent, E. & Reme, S. E. (2014). Association between illness perceptions and return-to-work expectations in workers with common mental health symptoms. Journal of Occupational Rehabilitation, 24, 160–170. (PubMed).

Reme, S. E., Hagen, E. M. & Eriksen, H. R. (2009). Expectations, perceptions, and physiotherapy predict prolonged sick leave in subacute low back pain. BMC Musculoskeletal Disorders,10. doi: 10.1186/1471-2474-10-139.

Stajkovic, A. D. & Luthans, F. (1998). Self-efficacy and work-related performance: A meta- analysis. Psychological Bulletin, 124, 240–261. (PsycNET).

Faktorer forbundet med arbeidsfravær og arbeidsnærvær

De Viries, H., Fishta, A., Weikert, B., Rodriguez Sanchez, A. & Wegewitz, U. (2017). Determinants of sickness absence and return to work among employees with common mental disorders: A scoping review. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 56, 787–793. (PubMed).

Finne, L. B., Christensen, J. O. & Knardahl, S. (2014). Psychological and social work factors as predictors of mental distress: A prospective study. Plos one, 9(7), el02514, doi:10.1371. (PLOS One).

Gragnano, A., Negrini, A., Miglioreti, M. & Corbière, M. (2017). Common psychosocial factors predicting return to work after common mental disorders, cardiovascular diseases, and cancers: A review of reviews supporting a cross-disease approach. Journal of Occupational Rehabilitation, juni 6, doi: 10.1007/s10926-017-9714-1. (PubMed).

Johansson, G., Lundberg, O. & Lundberg. I. (2006). Return to work and adjustment latitude among employees on long-term sickness absence. Journal of Occupational Rehabilitation, 16, 185–195. (PubMed).

Nieuwenhuijsen, K., Verbeek, J., deBoer, A., Blonk, R. & van Dijk, F. (2004). Supervisory behaviour as a predictor of return to work in employees absent from work due to mental health problems. Occupational Environmental Medicine, 61, 817–823. (PubMed).

Nieuwenhuijsen, K., Verbeek, J., Siemerink, J.C. & Tummers-Nijsen, D. (2003). Quality of rehabilitation among workers with adjustment disorders according to practice guidelines; a retrospective cohort study. Occupational Environmental Medicine, 60, S121–S125. (PubMed).

Nielsen, M. B., Bultmann, U., Madsen, I. E. et al. (2012). Health, work, and personal-related predictors of time to return to work among employees with mental health problems. Disability & Rehabilitation, 34, 1311–1316. (University of Groningen).

Aagestad, C., Johannessen, H. A., Tynes, T., Gravseth, H. M. & Sterud, T. (2014). Work-related psychosocial risk factors for long-term sick leave: A prospective study of the general working population in Norway. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 56, 787–793. (PubMed).

Legers sykmeldingspraksis

Bringedal, B. & Aasland, O. G. (2008). Erfaringer med sykemeldingsordningen: en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere, arbeidstakere og fastleger. Tidsskrift for Velferdsforskning11, 96–103. 

Carlsen, B. (2008). Dobbeltmoralens voktere? Intervjuer med fastleger om sykmelding. Tidsskrift for Velferdsforskning11, 259–275.

Englund, L. & Rudebeck, C .E. (2010). En sygemelding kan skade helbredet. Månedsskrift for Praktisk Lægegjerning88 (1), 65–75.

Englund, L. & Svärdsudd, K. (2000). Sick-listing habits among general practitioners in a Swedish county. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 18, 81–86. (PubMed).

Joner A. (2008). Sykmelding – helsetjeneste eller bjørnetjeneste? Tidsskrift for Den norske legeforening128, 940–941. 

Larsen, B. A., Førde, O. H. & Tellnes, G. (1994). Legenes kontrollfunksjon ved sykmelding. Tidsskrift for Den norske legeforening, 114, 1442–1444.

Nilsen, S., Werner, E. L., Mæland, S., Eriksen, H.R. & Magnussen, L. H. (2011). Considerations made by the general practitioner when dealing with sick-listing of patients suffering from subjective and composite health complains. Scandinavian Journal of Public Health29, 7–12. (PubMed >>>).

Schei, H., Fiske, J. & Hannisdal, M. (2011). Sykefravær og psykiske lidelser: Sykmelding er ikke alltid svaret. Tidsskrift for Norsk Psykologforening48, 387–388.

Wahlström, R. & Alexanderson, K. (2004). Physicians' sick-listing practices. Scandinavian Journal of Public Health, 32, 222–255.

Aakvik, A., Holmas, T. H. & Islam, M. K. (2010). Does variation in general practitioner (GP) practice matter for the length of sick leave? A multilevel analysis based on Norwegian GP-patient data. Social Science & Medicine70, 1590–1598. (PubMed).

Mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Bjørkelo, B., Magerøy, K. & Magerøy, K. (2011). Veien videre: Psykoterapi for arbeidstakere med mobbeerfaringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 758–765.

Cortina, L. M. & Magley, V. (2009). Patterns and profiles of response to incivility in the workplace. Journal of Occupational Health Psychology, 14, 272–288. (PubMed).

Cortina, L. M., Magley, V., Williams, J. & Langhout, R. (2001). Incivility in the workplace: Incidence and impact. Journal of Occupational Health Psychology, 6, 64–80. (PubMed).

Duffy, M., Ganster, D. & Pagon, M. (2002). Social undermining in the workplace. The Academy of Management Journal, 45, 331–351.

Einarsen, S., Tangedal, M., Skogstad, A., Mathisen, S. B., Aasland, M. S., Nielsen, M. B., Bjørkelo, B., Glasø, L. & Hauge, L. J. (2007). Et brutalt arbeidsmiljø? En undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv. Bergen Bullying Research Group. Institutt for samfunnspsykologi. Det psykologiske fakultet. Universitetet i Bergen. (Evalueringsportalen).

Einarsen, S., Glasø, L. & Nielsen, M. B. (2008). Mobbing i arbeidslivet: En litteraturoversikt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45, 308–317.

Einarsen, S., Glasø, L., Vie, T. & Pedersen, H. (2009). Mobbing og trakassering i arbeidslivet. Oslo: Idébanken.

Einarsen, S. & Hoel, H. (2008). Bullying and mistreatment at work: How managers may prevent and manage such problems. (Wilev online library).

I: A. Kinder, R. Hughes & C. L. Cooper (red.), Employee well-being support: A workplace resource (s. 161–173). New York: John Wiley and Sons. (Occupational medicine).

Forskning om depresjon, angstlidelser og arbeidsfunksjon

Bruch, M. A., Fallon, M. & Heimberg, R. G. (2003). Social phobia and difficulties in occupational adjustment. Journal of Consulting Psychology50, 109–117. (PsycNET).

Haslam, C., Atkinson, S., Brown, S. S. & Haslam, R. A. (2005). Anxiety and depression in the workplace: Effects on the individual and organization (a focus group investigation). Journal of Affective Disorders, 88, 209–215. (PubMed).

Kessler, R., White, L. A., Birnbaum, H., Qiu, Y., Kidolezi, Y., Mallett, D. & Swindle, R. (2008). Comparative and interactive effects of depression relative to other health problems on work performance in the workforce of a large employer. Journal of Occupational & Environmental Medicine, 50, 809–816. (PubMed).

Layard, R., Bell, S., Clark, D. M., Knapp, M., Meacher, M., Priebe, S., Turnberg, L., Thornicroft, G. & Wright, B. (2006). The depression report: A new deal for depression and anxiety disorders. Centre for Economic Performance Report, LSE. (LSE Research)

Layard, R., Clark, D. M., Knapp, M., & Mayraz, G. (2007). Cost–benefit analysis of psychological therapy. National Institute Economic Review, 202, 90–98. (SAGE Journals).

Mental Health Foundation (2009). Returning to work. The role of depression. (Mental Health Foundation).

Stansfeldt, A. S.,. R., Zagorsli, B. M., Munce, S., Stewart, D. E. & Weller, I. (2008). Work characteristics and social phobia in a nationally representative employed sample. Canadian Journal of Psychiatry53, 371–375. (PubMed).

Turner, S. M., Beidel, D. C., Dancu, C. V. & Keys, D. J. (1986). Psychopathology of social phobia and comparison to avoidant personality disorder. Journal of Abnormal Psychology95, 389–394. (PsycNET)

Fysisk sykdom og arbeid

Beatty, J. E. (2012). Career barriers experienced by people with chronic illness: A U.S. study. Employee Responsibilities and Rights Journal, 24(2), 91–110. (PsycNET).

Beatty, J. E. & Joffe, R. (2006). An overlooked dimension of diversity: The career effects of chronic illness. Organizational Dynamics, 35, 182–195. (PsycNET).

Conradi, S. (2008). Pasienter med «sammensatte lidelser». Tilrådning om utredning og behandling innen helsetjenesten og samhandling med Arbeids- og velferdsetaten. Prosjektrapport. Sunnaas sykehus.

McGonagle, A. & Barnes-Farrell, J. L. (2013). Chronic illness in the workplace: Stigma, identity threat and strain. Stress & Health. Journal of the International Society for the Investigation of Stress, 30. 10.1002/smi.2518. (PubMed).

Munir, F., Yarker, J., Haslam, C., Long, H., Leka, S., Griffiths, A. & Cox, S. (2007). Work factors related to psychological and health-related distress among employees with chronic illness. Journal of Occupational Rehabilitation, 17, 259–277. (PubMed).

Stuifbergen, A. K., Morris, M., Jung, J. H., Pierini, D. & Morgan, S. (2010). Benefits of wellness interventions for persons with chronic and disabling conditions: A review of the evidence. Disability and Health Journal, 3, 133–145. (PubMed).

Revmatisk sykdom

Barrett, E., Scott, D., Wiles, N. & Symmons, D. (2000). The impact of rheumatoid arthritis on employment status in the early years of disease: A UK community study. Rheumatology, 39, 1403–1409. (PubMed).

Chorus, A. M., Miedema, H. S., Boonen, A. & van der Linden, S. (2003). Quality of life and work in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis of working age. Annals of the Rheumatic Diseases, 62, 1178–1184. (PubMed).

Connolly, D., Fitzpatrick, C., O'Toole, L., Doran, M. & O'Shea, F. (2015). Impact of fatigue in rheumatic diseases in the work environment: A qualitative study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12, 13807–13822. (PubMed).

De Croon, E. M., Sluiter, J. K., Nijssen, T. F., Dijkmans, B. A. C., Lankhorst, G. J. & Frings-Dresen (2004). Predictive factors of work disability in rheumatoid arthritis: a systematic literature review. Annals of the Rheumatic Diseases, 63, 1362–1367. (KTDRR).

De Croon, E. M., Sluiter, J. K., Nijssen, T. F., Kammeijer, M., Dijkmans, B. A. C., Lankhorst, G. J. & Frings-Dresen, M. H. (2005). Work ability of Dutch employees with rheumatoid arthritis. Scandinavian Journal of Rheumatology, 34, 277–283. (PubMed).

Reisine, S., Fifield, J. & Winkelman, D. K. (1998). Employment patterns and their effect on health outcomes among women with rheumatoid arthritis followed for 7 years. Journal of Rheumatology, 25, 1908–1916. (Europe PMC).

Sokka, T., Kautiainen, H., Pincus, T., Verstappen, S. M., Aggarwal, A., Alten, R. et al. (2010). Work disability remains remains a major problem in rheumatoid arthritis in the 2000s: data from 32 countries in the QUEST-RA study. Arthritis Research and Therapy, 12 (2), R42. (PubMed).

Walsh, J. A., McFadden, M. L., Morgan, M. D., Sawitzke, A. D., Duffin, K. D., Krueger, G. G. & Clegg, D. O. (2014). Work productivity loss and fatigue in psoriatic arthritis. The Journal of Rheumatology, 41, 1670–1674. (PubMed).

Wolfe, F. & Hawley, D. J. (1998). The longterm outcomes of rheumatoid arthritis: work disability: a prospective 18 year study of 823 patients. Journal of Rheumatology, 25, 2108–2117. (PubMed).

Kreftsykdom

Gudbergsson, S. B. & Dahl, A. A. (2009). Hvordan greier kreftpasienter seg i arbeidslivet? Tidsskrift for Den norske legeforening, 129, 1116–1117. (Research Gate).

Gudbergsson, S. B., Fosså, S. D. & Dahl, A. A. (2008). A study of work changes due to cancer in tumor-free primary-treated cancer patients. A NOCWO study. Support Care Cancer, 216, 1163–1171. (PubMed).

Johnsson, A., Fornander, T., Olsson, M., Nystedt, M., Johansson, H. & Rutqvist, L. E. (2007). Factors associated with return to work after breast cancer treatment. Acta Oncologica, 46, 90–96. (PubMed).

Nilsson, M. I., Olsson, M., Wennman-Larsen, A., Petterson, L. M. & Alexanderson, K. (2013). Women's reflections and actions regarding working after breast cancer surgery – a focus group study. Psycho-Oncology, 22, 1639–1644. (PubMed). 

Robinson, L., Kocum, L., Loughlin, C., Bryson, L. & Dimoff, J. K. (2015). I wanted you to know: breast cancer survivors' control of workplace communication about cancer. Journal of Occupational Health Psychology, 20, 446–456. (PubMed).

Spelten, E. R., Verbeek, J., Uitterhoeve, A., Ansik, A. C., van der Lelie, J., de Reijke, T. M., Kammeijer, M., deHaes, J. & Sprangers, M. (2003). Cancer fatigue and the return of patients to work – a prospective cohort study. European Journal of Cancer, 39, 1562–1567. (PubMed).

Taskila, T., Martikianen, R., Hietanen, P. et al. (2007). Comparative study of work ability between cancer survivors and their referents. European Journal of Cancer, 43, 914–920. (PubMed).

HIV/AIDS

Martin, D. J., Chernoff, R. A., Buitron, M., Comulada, W. S., Liang, L.-J. & Wong, F. L. (2012). Helping people with HIV/AIDS return to work: A randomized clinical trial. Rehabilitation Psychology, 57, 280–289. (PubMed).

Hjerte- og karlidelser

Soderman, E. Lisspers, J. & Sundin, O. (2003). Depression as a predictor of return to work in patients with coronary artery disease. Social Science & Medicine56, 193–202. (PubMed).

Fant du det du lette etter?