HELSENORGE
Poliklinikk psykisk helse og arbeid

For henvisere

Poliklinikken psykisk helse og arbeid tilbyr jobbfokusert terapi til rettighetspasienter med nedsatt arbeidsfunksjon grunnet angst og depresjon. På denne siden finner du som henviser nyttig infornmasjon.

​Behandlingstilbudet

Behandlingen er basert på ulike former for kognitiv atferdsterapi som er en godt dokumentert terapiform ved psykiske helseproble​mer som angst og depresjon. I de nasjonale retningslinjene for behandling fremheves kognitiv atferdsterapi som den anbefalte metoden for vanlige psykiske helseplager og stressrelaterte lidelser. Hos oss har vi i tillegg spisskompetanse på metakognitiv terapi som er en type kognitiv atferds​​terapi som har vist seg spesielt effektiv for angst og depresjonslidelser. 

Behandlingen tar form av et aktivt samarbeid mellom pasienten og terapeuten, hovedsakelig rettet inn mot hvordan problemene fremtrer i pasientens hverdag her og nå. Man lærer verktøy og strategier for å mestre de psykiske plagene på jobb, skole og i hverdagen. For den som er sykmeldt vil muligheten for en gradvis retur til arbeid være et viktig tema. Behandlerne kan også samarbeide med henviser, arbeidsgiver og NAV dersom pasienten ønsker det.​

Målgruppe og henvisning

Målgruppen er personer over 18 år som har en primær angstlidelse eller depresjon og som antas å kunne profitere på strukturert korttidsbehandling.  Tilbudet er for dem som ønsker behandling for sine psykiske plager og hjelp til å mestre jobb eller skole. ​

----------------

Henvisning

Henvisning skjer via fastlege eller annet helsepersonell. Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten hvor man betaler egenandel opp til beløpsgrensen for frikort. 

Henvisningen sendes til

Poliklinikk Psykisk helse og arbeid
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo.

Via lenken under finner du vår mal for henvisning:

Mal for henvisning til Poliklinikk psykisk helse og arbeid (pdf) ​​

​Inspirasjonshefte om sykemelding ved vanlige psykiske plager - råd og verktøy for fastleger ​

Verktøy for fastleger utarbeidet av Diakonhjemmet sykehus med støtte fra Helse Sør-Øst. Arbeidet har sitt grunnlag i kompetansen som er utviklet ved Poliklinikken Psykisk helse og arbeid, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus.

Inspirasjonshefte om sykemelding ved vanlige psykiske plager - råd og verktøy for fastleger (Pdf)​​

 Inspirasjonshefte - HTM​L-versjon (FlipBook)​

​​​​​​​​​

​​​​

Fant du det du lette etter?