HELSENORGE
Poliklinikk psykisk helse og arbeid

Informasjon til pasienter

Poliklinikk psykisk helse og arbeid tilbyr jobbfokusert terapi til deg som sliter med angst og depresjon.

​Om oss

Poliklinikken består av et tverrfaglig team med psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere og psykiater. Vi tilbyr hovedsakelig individualterapi, men har også gruppebehandling når det vurderes hensiktsmessig. Vi er opptatt av å gi psykologisk behandling som er individuelt tilpasset og som oppdatert kunnskap viser er effektivt mot angst og depresjon.​

Hva skjer etter at du er henvist til oss?

Når legen din har henvist deg til oss, blir henvisningen vurdert av vårt inntakspersonell. Her vurderes det om du er i målgruppen for jobbfokusert terapi. De som er aktuelle for behandlingen blir raskt kalt inn til en utredningssamtale for å vurdere behandlingsbehovet nærmere. Her gjør vi en standardisert utredning for å kartlegge dine plager, samtidig som vi får høre mer om deg og din situasjon.  Utredningssamtalen varer vanligvis en drøy time.  Dersom vårt tilbud ikke vurderes å være riktig, vil vi henvise deg videre dersom det er behov for det eller gi deg råd om hvor du kan søke annen tilpasset hjelp.  ​

Dersom vårt tilbud vurderes å være riktig for deg, tas du inn til videre behandling. Det er som regel litt ventetid mellom utredningssamtalen og behandlingsstart. Gjennomsnittlig 4-6 uker. I ventetiden vil du få tilbud om å delta på et terapiforberedende kurs kalt Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon.  

Her vil du lære mer om angstlidelser og depresjon, kognitiv og metakognitiv terapi, samt forholdet mellom psykisk helse og arbeid. Kurset går over fire uker og skjer hver tirsdag fra kl. 14.00 til 16.00 . Kurset holdes i våre lokaler i Forskningsveien 7 ​ på Vinderen. 


​ --- Om behandlingstilbudet --- 

Innhold

Behandlingen er basert på kognitiv terapi som er en godt dokumentert terapiform ved psykiske helseproblemer som angst og depresjon. Behandlingen tar form av et aktivt samarbeid mellom deg og behandleren din, hovedsakelig rettet inn mot hvordan problemene fremtrer i hverdagen din her og nå. Du lærer verktøy og strategier for å mestre de psykiske plagene på jobb, skole og i hverdagen. For deg som er sykemeldt vil muligheten for en gradvis retur til arbeid være et viktig tema. Behandleren din kan også samarbeide med henviser og arbeidsgiver dersom du ønsker det.​​

Oppstart og sentrale elementer

Når du starter opp i behandling vil du møte din faste behandler. Dere vil bruke den første timen til å bli litt kjent og sammen legge en plan for ditt behandlingsløp. For å sikre godt utbytte av behandlingen, vil du bli bedt om å fylle ut et selvevalueringsskjema før hver time. Slik vet både du og behandleren din om det skjer endringer i løpet av terapien og tiltak kan tilpasses underveis. Behandlingen skjer hovedsakelig ukentlig og gjennomsnittlig behandlingstid er 10-12 timer. ​

Sentrale elementer i behandlingen

  • God informasjon om angst og depresjon, og forståelse av reaksjoner og følelser.
  • Innsikt i sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger, med vekt på å endre hemmende og uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre.
  • Tiltak for å begrense energitappende bekymring, grubling og selvkritikk.
  • Bevisstgjøring av ressurser.
  • Hjelp til å mestre jobb eller studier og komme tilbake i god funksjon etter sykemelding.
  • Hjelp til å kommunisere bedre og styrke evnen til problemløsing.
  • Finne frem til aktiviteter som gir økt opplevelse av mestring og tilfredshet.
  • Gjenvinne struktur og døgnrytme.
  • Råd om håndtering av søvnproblemer.
  • ​Forebygging av tilbakefall.

Deg i sentrum

Det er viktig for oss at du som pasient kjenner seg respektert og ivaretatt, og får mulighet til å medvirke aktivt i din egen behandling. Dine behov og opplevelse av situasjonen står derfor i sentrum. Behandlingen vektlegger dine sterke sider, ressurser og muligheter med mål om å gjenvinne best mulig funksjon og livskvalitet. Behandlingen fordrer at du er villig til å jobbe aktivt med temaene i terapien både i samtalene og mellom timene. ​

Fant du det du lette etter?