HELSENORGE
Poliklinikk psykisk helse og arbeid

Om oss

Poliklinikk psykisk helse og arbeid (tidligere Poliklinikken Raskere tilbake) tilbyr behandling av depresjon og angstlidelser for personer som er i ferd med å miste tilknytning til arbeidslivet, enten de er sykemeldt eller står i fare for å bli det.

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team bestående av psykologer, psykiatere og psykiatriske sykepleiere som gir psykologisk behandling, hovedsakelig i form av jobbfokusert kognitiv terapi. Det drives kontinuerlig forskning på behandlingen for å stadig forbedre tilbudet til våre brukere.​ Denne forskningen dokumenterer at mange har hatt stort utbytte av behandlingstilbudet. 

 

--- Behandlingstilbud ---

Jobbfokusert behandling

Behandlingen ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid er basert på kognitiv terapi. Det er en godt dokumentert terapiform ved psykiske helseproblemer og stressbelastninger, som fremheves i nasjonale retningslinjer for behandling. Behandlingen tar form av et aktivt samarbeid mellom deg og terapeuten, hovedsakelig rettet inn mot hvordan problemene fremtrer i din hverdag her og nå. Din opplevelse av situasjonen og dine behov står i sentrum. Det er tre sentrale mål: Få kontroll over problemer, forstå hva som har bidratt til å opprettholde dem, og finne metoder som kan brukes for å forebygge nye problemer.

Vi legger vekt på mestring av depressive plager, angstplager og søvnproblemer. Samtidig snakker vi om håndtering av situasjonen på jobb. For deg som er sykemeldt vil muligheten for en gradvis retur til arbeid være et viktig tema. Behandlingen strekker seg vanligvis opp mot 8–12 timer.​ Les mer via lenken under:

Jobbfokusert behandling for pasienter med angst og depresjon (pdf)​​

Sentrale elementer i behandlingen

  • God informasjon om angst og depresjon, og normalisering av reaksjoner og følelser.
  • Innsikt i sammenhengen mellom tenkning, følelser og handlinger, med vekt på å endre hemmende og uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre.
  • Tiltak for å begrense tiden som brukes til energitappende bekymring, grubling og selvkritikk.
  • Bevisstgjøring av ressurser og problemer i jobbsituasjonen, og hjelp til å holde seg i jobb eller komme tilbake til jobb.
  • Ved behov kunne trene på gode måter å kommunisere på, både på jobb og i privatlivet, og å styrke evnen til problemløsing.
  • Finne frem til aktiviteter som gir økt opplevelse av mestring og tilfredsstillelse.
  • Vekt på struktur og døgnrytme i hverdagen.
  • Råd om håndtering av søvnproblemer.
  • Forebygging av tilbakefall.​

Ressursorientering

Du skal kjenne seg respektert og ivaretatt, og kunne medvirke aktivt i din egen behandling. Søkelyset rettes derfor også mot dine sterke sider og egenskaper, og ressurser og muligheter. Behandlingen fordrer at du er villig til å jobbe aktivt med temaene i terapien både i samtalene og mellom timene. Du vil også bli bedt om å fylle ut et selvevalueringsskjema før hver time, som vil brukes inn i behandlingen.​

Målgruppe

Målgruppen er personer over 18 år som har en angstlidelse eller depresjon. Tilbudet er for deg som ønsker behandling for dine psykiske plager og hjelp til å mestre jobb eller skole. ​

Henvisning

Mal for henvisning til Poliklinikk psykisk helse og arbeid

Se vår hovedside​ for mer informasjon

Fant du det du lette etter?