Bruk av gelrør påvirker prøveresultatet

Bruk av gelrør ved serumkonsentrasjonsmåling av psykofarmaka gir lavere verdier enn om prøven tas på rør uten tilsetning. Prøver til legemiddelanalyser må derfor tas på rør uten gel.

Dette fremkommer i en nylig publisert studie utført ved Senter for psykofarmakologi. Her ble det vist at legemidlene adsorberes til gelen og at prøveresultatet da ble feilaktig lavt. Et bredt spekter av psykofarmaka ble undersøkt; 14 antipsykotika og 12 antidepressiva. Etter to dager på gelrør hadde de mest lipofile substansene opp mot 30 % lavere verdi enn prøver på rør uten tilsetning. Etter 6 dager på gelrør var konsentrasjonen for enkelte analytter redusert med 50 %. Studien konkluderer med at serumkonsentrasjonen av de fleste psykofarmaka blir lavere når prøver står på gelrør.

For å sikre riktig prøvesvar må legemiddelanalyser derfor tas på rør uten gel.

Artikkelen kan leses her.