Disputas ved Senter for psykofarmakologi (SFP)

Kristine Hole ved Senter for psykofarmakologi disputerte 27. mars. Hole har studert en blodmarkør med potensial til å kunne predikere dosebehov av en rekke ulike legemidler. Prøveforelesningen omhandlet hvordan infeksjoner og inflammasjon påvirker legemiddelnedbrytning, noe som for eksempel er relevant for pasienter med reumatologisk sykdom.

​Disputasen fant sted 27. mars og er den tredje disputasen ved sykehuset i år. Om noen måneder kommer det en disputas til utgått fra Senter for psykofarmakologi. I fjor var det til sammen fire disputaser på sykehuset i løpet av året. Det er høy forskningsaktivitet på SFP, blant annet er Espen Moldens forskningsgruppe profilert i flere sammenhenger det siste året.

Holes avhandling for PhD-graden har tittelen "4ß-Hydroxycholesterol as biomarker for variation in CYP3A activity". Oppgitt tema for hennes prøveforelesning var: "The effect of inflammation on expression and activity of cytochrome P450 enzymes in humans - Concerns for drug treatment?"

Hole var ferdig cand pharm i 2013, har vært stipendiat på SFP siden 2014 og skal fortsette på SFP/Diakonhjemmet i vanlig fast stilling nå, med både løpende arbeidsoppgaver og forskning.

Stor variasjon i nedbryting av legemidler

Å forklare variasjon i nedbryting av legemidler står sentralt i forskningen ved Senter for psykofarmakologi. Kristine Hole har studert individuell variasjon i nedbryting av legemidler via CYP3A-enzymer. Ved å studere en biomarkør for CYP3A4 i blodet, 4β-hydroksykolesterol, ble det funnet at legemiddelinteraksjoner er den viktigste årsaken til variasjon i CYP3A-metabolisme.

Noen epilepsimedisiner øker CYP3A-metabolismen inntil 10 ganger, og kan dermed resultere i terapisvikt av andre legemidler. Et uventet funn var at undervektige kan trenge større legemiddeldoser enn normalvektige. Pasienter med kronisk nyresvikt hadde redusert CYP3A-metabolisme, men metabolismen normaliserte seg etter nyretransplantasjon.

Persontilpasset legemiddelbehandling

Biomarkøren 4β-hydroksykolesterol er et mål på enkeltpasienters CYP3A-aktivitet. Denne kan måles ved en vanlig blodprøve. Målet med Holes forskning er at bruk av denne markøren på sikt kan bidra til at dosering av legemidler bedre tilpasses den enkelte pasient.

God diskusjon

Selve disputasen ble en god diskusjon om CYP3A-metabolisme, om 4β-hydroksykolesterol som markør, og om de analytiske og statistiske metodene Hole har brukt i sin doktoravhandling.

Disputasen markerer også slutten på et godt vitenskapelig arbeid, som har pågått i nesten fem år. Veiledere Espen Molden, Tore Haslemo og Helge Refsum var stolte av kandidaten og fornøyde med resultatet.

Les mer på sidene til UiO: