Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen tilbyr utredning og tverrfaglig spesialisert behandling til mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte lidelser. Avdelingen betjener bydelene Ullern, Frogner og Vestre Aker og består av syv behandlingsenheter.

Mer om oss

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen skal være et sentralt ledd i koordinering, formidling og utvikling av allmennpsykiatriske helsetjenester og tverrfaglig spesialisert behandling til mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte problemer. Vi arbeider i tverrfaglige team og samarbeider nært med bydelens helse- og sosialtjeneste. Vi legger vekt på et godt samarbeid med familie og nettverk. Du kan lese mer om oss via lenkene under.


Akutteamet

 • Akutteamet er et tverrfaglig behandlerteam som tilbyr hjelp og støtte til personer i psykisk krise.
 • Akutteamet er et ambulant lavterskeltilbud som kan kontaktes direkte uten henvisning fra lege eller annen helseinstans.

Telefon: 22 49 84 74

ÅpningstiderMan til fre kl. 08.30 – 21.30  /  Lør og søn kl. 10.00 – 19.30

Utenom Akutteamets åpningstid kan man kontakte psykiatrisk legevakt på telefon 22 93 22 93 (Storgaten 40, 0182 Oslo).

Avdelingsledelse

Avdelingsleder: Kari Helene Winger / E-post: KariHelene.Winger@diakonsyk.no

Assisterende avdelingsleder: Håkon Lycke / E-post: hakon.lycke@diakonsyk.no (tiltrer 1.1..2021)

Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid

Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen utvikler og formidler kunnskap om jobbfokusert behandling for mennesker med psykiske helseplager. Du finner mer informasjon på våre sider via lenken under. 


Barn som pårørende

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. Informasjonen er særlig viktig ved psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlige former for fysisk sykdom eller skade, men kan også være aktuell ved andre behandlinger. Les mer via lenken under:


Foreldreveileder ved depresjon - en guide for behandlere og rådgivere (pdf)


Pårørendeundersøkelsen 2020

Analysebyrået Opinion er engasjert av Helsedirektoratet for å gjennomføre en nasjonal pårørendeundersøkelse. Undersøkelsen skal gi økt kunnskap om og innsikt i pårørendes erfaringer, opplevelser og utfordringer.

Pårørendeundersøkelsen gjennomføres både gjennom en landsomfattende spørreundersøkelse og dybdeintervjuer. Samlet sett vil dette gi oss mer innsikt i pårørendes opplevelser og erfaringer.
Vi søker pårørende til: 

 • Personer med alvorlige psykiske lidelser
 • Personer med utviklingshemning og/eller funksjonsnedsettelser
 • Barn og ungdom med omfattende behov for helsehjelp
 • Personer med rusavhengighet
 • Eldre med svekkelse som følge av høy alder eller sykdom

Alle som blir trukket ut til å delta i dybdeintervju mottar et gavekort på 1000 kroner. Intervjuet gjennomføres på en digital plattform eller over telefon, og vil ta inntil halvannen time. Intervjuene gjennomføres i uke 45-47. Klikk på lenken for å melde din interesse for å delta:

På forhånd takk!

Erfaringskompetanse

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen har vi tre erfaringskonsulenter. Erfaringskonsulentene er ansatt for å styrke kunnskapsbasert praksis gjennom å tilføre fagmiljøet tilfang av kunnskap fra et pasient- og pårørendeperspektiv. Erfaringskonsulentene har bakgrunn som pasient eller pårørende og skal bidra til økt og mer systematisk bruk av erfaringskunnskap. Vedkommende skal gi fagmiljøene tilgang på kunnskap og kompetanse sett fra et pasient- og pårørendeperspektiv, og bidra til at fagfolk lettere ser situasjoner og utfordringer i lys av brukerens perspektiv, ønsker og livssituasjon.

Erfaringskompetanse representerer et eget fagperspektiv på helsetjenesten, og skal fremme brukermedvirkning som en sentral verdi i helsetjenesten. Dette, sammen med verdier som autonomi, likeverd og vern om personlig integritet. Pasient- og pårørendekunnskap er en del av kunnskapssirkelen i kunnskapsbasert praksis.

Erfaringskonsulentenes oppgaver

Erfaringskompetansen anvendes i arbeidet og oppgavene som ligger til stillingen. Konkrete arbeidsoppgaver er blant annet å:

 • være likemann eller kjentmann» i forhold til det å være hjelpesøkende, samt bidra inn i direkte pasientarbeid sammen med behandler.
 • bidra til undervisning og opplæring av fagfolk og studenter internt og eksternt (høyskole/universitet).
 • arbeide med relevant informasjonsmateriell internt og eksternt.
 • bidra inn i avdelingens generelle forbedringsarbeid gjennom arbeidsgrupper.
 • bidra inn i avdelingens forsknings- og utviklingsarbeid.
 • delta i nasjonalt nettverk for erfaringskompetanse.

Erfaringskompetanse i FACT

FACT står for "Flexible Assertive Community Treatment" og kan oversettes til fleksibelt, aktivt oppsøkende behandlingsteam i lokalmiljøet.

FACT Vest består av to team (AllmennFACT og FACT) og er et samarbeid mellom Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner. FACT-teamene går under fellesbetegnelsen FACT Vest. De består av tverrfaglig personell fra sykehuset og bydelene, og skal sikre at brukerne får dekket sine behov for helhetlige og sammenhengende tjenester fra ulike instanser.

FACT-teamene retter seg særlig mot mennesker med sammensatte psykiske lidelser. Målet med oppfølgning fra FACT-team er at du skal få tilbud om samlet og helhetlig behandling og oppfølgning der du bor og hvor du har ditt sosiale nettverk.

I begge våre FACT-team er det ansatt personer med erfaringskompetanse. Erfaringskonsulentene spiller en viktig rolle i pasientenes bedrings- og rehabiliteringsprosesser. De bruker sin egen pasienterfaring til nytte for pasientene. De bidrar med motivasjon og informasjon om behandling, og er med å sikre at pasientens rettigheter ivaretas. Ikke minst representerer erfaringskonsulentene et håp for mange. De er levende bevis på at bedring er mulig.

Brukermedvirkning i forskningsprosjekter*

Brukermedvirkning i forskning er en del av oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene. I søknader om regionale forskningsmidler skal det redegjøres for hvordan brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig. Ved utlysning av midler fra nasjonale forskningsprogrammer er ofte brukermedvirkning obligatorisk. Brukere kan være pasienter eller pårørende, og skal fortrinnsvis være representert gjennom pasient- /brukerorganisasjoner. Vurdering av brukermedvirkning må skje så tidlige som mulig i forskningsprosessen, og helst allerede når prosjektet er på idéplanet. 
*(Ref.: Brukerveiledning og prosedyre for oppstart og praktisk gjennomføring av forsknings- og kvalitetsprosjekter ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen).

Les mer via lenken under:


Foreldreveileder ved depresjon - en guide for behandlere og rådgivere

Barn har behov for å bli informert, hørt og ivaretatt når psykisk lidelse eller somatisk sykdom rammer en i familien. Det å snakke med foreldre om barnas situasjon er viktig når mor eller far er deprimert. Foreldreveiledning ved depresjon – en guide for behandlere og rådgivere gir råd om hvordan man kan gå frem. 

Intervensjonene integreres i ens vanlig behandling eller rådgivning. Samtalene er med den deprimerte alene eller med begge foreldre, og eventuelt med barna. Hva man gjør, vil selvsagt være avhengig av hvilken type tjeneste man gir og hvilke tidsrammer man har.

Veilederen er skrevet til alle de som møter foreldre som er deprimert, enten de jobber i spesialisthelsetjenestene, barnevern, familievern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, allmennlegepraksis, Rask psykisk helsehjelp eller i andre helse- og sosialtjenester. Den vil også kunne være nyttig lesning for studenter. Veilederen er tilgjengelig via lenkene under: Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019.


Organisering av helsetjenesten i Norge

Under finner du en kort beskrivelse av hvordan helsetilbudet til befolkningen i Norge er organisert i primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Primærhelsetjenesten, også kalt førstelinjetjenesten, er den man som regel oppsøker først. Primærhelsetjeneste er helsetjenester som leveres i lokalsamfunnet og som består av allmennpraktiserende leger (fastleger), hjemmesykepleie, helsesøstre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, annet helsepersonell som kiropraktorer, og av institusjoner som sykehjem og bo- og servicesentre.

Spesialisthelsetjenesten, også kalt andrelinjetjenesten, er den man blir henvist til av kommunehelsetjenesten. For eksempel henviser fastlegen til videre utredning på sykehus (spesialisthelsetjeneste).

Psykisk helsevern er spesialisthelsetjenestens tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusrelatert sykdom. 

Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte.

Samhandlingsreformen er en reform av helse- og sosialtjenestene i Norge som ble presentert av daværende Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen gjennom Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid 19. juni 2009. Reformen trådte kraft 1. januar 2012. Regjeringen vil, gjennom samhandlingsreformen, søke å sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester, og som også svarer på de store samfunnsøkonomiske utfordringene. Lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted, skal fortsatt være den viktigste bærebjelken i den norske velferdsmodellen.

Se grafisk fremstilling av helsetjenesten via lenken under:


Relatert info:

Samhandlingsreformen - Rett behandling – på rett sted – til rett tid (St.meld. nr. 47)

 Områdekart VinderenInformasjon om koronavirusutbruddet

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av spesialisthelsetjenesten og følger de samme grunnleggende smitteverntiltakene som innenfor andre helsefaglige områder. I tillegg til vanlig behandling med oppmøte på poliklinikken, tilrettelegger vi også for telefon og videokonsultasjoner når det er behov for det. Alle som har time ved poliklinikkene blir spurt om symptomer, karantene og reiser. Hvis man ikke kan møte til planlagt time pga smitteverntiltak, gi beskjed så kan vi tilpasse oppfølgingen. 

Søknader tas imot på vanlig måte.

Som pasient kan du føle deg trygg på at smittevernreglene etterleves. 

Våre poliklinikker holder åpent alle hverdager fra 08.00-15.30. Se kontaktinformasjon under.

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, ring akuttambulant team (AAT) på telefon: 22 49 84 74


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er lokalisert i Forskningsveien 7 i Oslo. Finn oss i kart via lenken til høyre på siden. 
Telefon
22 02 98 00
Hovednummeret vårt er betjent man. til fre. fra kl 08.00 til 15.30.
Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus
Besøksadresse
Forskningsveien 7, 0370 Oslo(Kart)
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
Telefon
Hovednummer: 22 02 98 00 (08.00 - 15.30) Sentralbord: 22 45 15 00 (døgnåpen)

Akutteamet

 • ​Akutteamet er et tverrfaglig behandlerteam som tilbyr hjelp og støtte til personer i psykisk krise.
 • Akutteamet er et ambulant lavterskeltilbud som kan kontaktes direkte uten henvisning fra lege eller annen helseinstans
Telefon: 22 49 84 74
Åpningstider: 
Man til fre kl. 08.30 – 21.30
Lør og søn kl. 10.00 – 19.30

Utenom Akutteamets åpningstid kan man kontakte psykiatrisk legevakt på telefon 22 93 22 93(Storgaten 40, 0182 Oslo)


Last ned informasjon via lenken under:

Akutteamet - Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Kart, kontakt og transportinformasjon

Avdelinger på Vinderen

I Forskningsveien på Vinderen ligger deler av sykehusets virksomhet innen psykisk helsevern:

Slik kommer du hit

Bil: Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. Parkering på anviste plasser. P-avgift fram til kl. 17.00.

T-bane:  Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca 300 meter og ta til venstre inn gangvei (se skilt) eller linje 4 eller 5 til Blinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca 200 meter og ta til høyre inn gangvei.

Buss: Nr 23 til Gaustad. Se www.ruter.no for mer informasjon.

Parkering på Vinderen

Parkering på oppmerkede p-plasser. P-avgift fra 07.00 til kl. 17.00.

Eventuell klage på kontrollavgift sendes til til Park Nordic

Finn oss

Orienter deg på området med Google Street View

Akuttpsykiatrisk døgnenhethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/akuttpsykiatrisk-dognenhetAkuttpsykiatrisk døgnenhet
Allmennpsykiatrisk døgnenhethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/allmennpsykiatrisk-dognenhetAllmennpsykiatrisk døgnenhet
Allmennpsykiatrisk poliklinikkhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/allmennpsykiatrisk-poliklinikkAllmennpsykiatrisk poliklinikk
Enhet for kunnskapsutvikling (psykisk helse)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/enhet-for-kunnskapsutviklingEnhet for kunnskapsutvikling (psykisk helse)
Enhet for psykiske helsetjenester i somatikkenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/enhet-for-psykiske-helsetjenester-i-somatikkenEnhet for psykiske helsetjenester i somatikken
Enhet for rus og psykiatrihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/enhet-for-rus-og-psykiatriEnhet for rus og psykiatri
FACT-Vesthttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/fact-vestFACT-Vest
Poliklinikken Raskere tilbakehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/poliklinikken-raskere-tilbakePoliklinikken Raskere tilbake
Spesialisert poliklinikk (psykisk helse)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/spesialisert-poliklinikk-psykisk-helseSpesialisert poliklinikk (psykisk helse)

Angstlidelserhttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/angstlidelserAngstlidelserAAngstlidelserAngstlidelserAngstlidelserAngstlidelser
Bipolar lidelsehttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/bipolar-lidelseBipolar lidelseBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelse
Depresjonhttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/depresjonDepresjonDDepresjonDepresjonDepresjonDepresjon
Om å gå i psykoterapihttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/om-a-ga-i-psykoterapiOm å gå i psykoterapiOPsykoterapiPsykoterapiPsykoterapiPsykoterapi
Psykoselidelsehttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/psykoselidelsePsykoselidelsePPsykoselidelsePsykoselidelsePsykoselidelsePsykoselidelse
Rusmiddelproblemerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/rusmiddelproblemerRusmiddelproblemerRRusmiddelproblemerRusmiddelproblemerRusmiddelproblemerRusmiddelproblemer
Spiseforstyrrelserhttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/spiseforstyrrelserSpiseforstyrrelserSSpiseforstyrrelserSpiseforstyrrelserSpiseforstyrrelserSpiseforstyrrelser

Arrangementer

Fant du det du lette etter?