HELSENORGE
Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved Diakonhjemmet Sykehus

Barne- og ungdomspsykiatri

Offentlig utdanningsplan

Organisering av spesialiteten

Det er 79 forskriftfestede læringsmål i Barne- og ungdomspsykiatri, alle med ulike læringsaktiviteter som LIS skal gjennomføre for å oppnå godkjenning av læringsmålene mens de er i tjeneste på de ulike avdelingene i løpet av spesialiseringen.  Læringsmålene omfatter alle de psykiatriske tilstandsbildene og mål knyttet til utredning og behandling av disse tilstandene. Man skal også få kunnskap og erfaring om psykiske lidelser hos voksne. Læringsmålene omfatter i tillegg kunnskap om barns utvikling, lovverk, risikovurderinger, den terapeutiske alliansen, metodeutdanning i psykoterapi med barn og ungdom, familiearbeid, motivasjonsfremmede arbeid, samarbeid med førstelinjen og tverrfaglighet. Samt læringsmål i pediatri og mål knyttet til ledelse, inntak og prioritering.

Det er 3 overleger og 3 LIS ved BUP Vest. Alle har faste stillinger. Det er en overlege i sped- og småbarnteamet, en på barneenheten og en på ungdomsenheten. Per i dag er 2 av overlegene spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og en er spesialist i voksenpsykiatri under spesialisering i BUP.  Alle LIS har tilhørighet til en enhet med mulighet for internrotasjon mellom barneenheten og ungdomsenheten. Alle LIS vil få erfaring fra arbeid med gravide, sped- og småbarn i aldersgruppen 0-6 å så vel som barn og ungdom 6-18 år. Hovedtyngden av klinisk arbeid vil være knyttet til utredning og behandling barn og ungdoms psykiske helse.

Legene i utdanning vil i løpet av utdanningen rotere innad ved Diakonhjemmet sykehus og utad til Oslo universitetssykehus (OUS) som er vårt samarbeidende helseforetak slik at kravene til spesialistutdanningen oppfylles. Til sammen inkluderer dette 3 års tjeneste i poliklinikk ved BUP Vest, 1 års tjeneste ved Voksen psykiatrisk avdeling Vinderen, 1 års tjeneste ved døgnavdeling BUPA ved OUS og 6 mnd. tjeneste ved Barneklinikken, Ullevål OUS.

LIS vil kunne hospitere ved Nevropsykiatrisk enhet ved BUPA OUS i forbindelse med utredning og oppfølging av barn og ungdom med mistanke om autismespekterlidelser og andre nevropsykiatriske problemstillinger.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest)

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest) tilbyr psykisk helsehjelp til gravide, barn og ungdom mellom 0 og 18 år som bor i bydelene Frogner og Ullern i Oslo. De to bydelene har en totalpopulasjon på 92 275 innbyggere med en barnepopulasjon på 14 275.  BUP Vest tilbyr poliklinisk og ambulant utredning og behandling innenfor de områder fagfeltet dekker. Diakonhjemmet har ingen egen sengepost eller miljø-terapeutisk behandlingsavdeling for barn og ungdom og samarbeider med OUS om disse tjenestene.

 • Poliklinikken har to aldersinndelte enheter med mulighet for samarbeid på tvers.
 • Barneenheten med ansvar for henviste barn 6-12 år og for henviste gravide og barn 0- 6 år organisert under et eget sped- og småbarnsteam.
 • Ungdomsenheten med ansvar for aldersgruppen 12-18 år, med mulighet til å følge enkelte ungdom utover 18 år der det vurderes hensiktsmessig. 
 • Ved poliklinikken arbeider LIS, overleger, psykologer, psykologspesialister, klinisk sosionomer og klinisk pedagog i tillegg til merkantilt personell. 

LIS inngår i daglig virke ved klinikken, inkludert øyeblikkelig-hjelp på dagtid i poliklinikkens åpningstid. LIS får erfaring fra akuttpsykiatrisk arbeid ved å ha en fast dag i uken hvor de som del av et vaktteam, har ansvar for å være i beredskap for interne og eksterne henvendelser med behov for akuttvurderinger av selvmordsrisiko, voldsrisiko og/eller psykose, eller annen alvorlig psykisk lidelse.

I tillegg til å tilby gravide, sped- og småbarn, barn og ungdom og deres familier utredning og behandling av psykiske lidelser, driver enhetene ved BUP Vest flere godt forankrete samarbeidsprosjekter med ulike aktører:
 

 • Skoleprosjektet (SKOP) ved BUP Vest. SKOP er et samarbeidsprosjekt mellom bydelene Ullern, Frogner, voksenpsykiatrisk avdeling og BUP Vest ved Diakonhjemmet sykehus og skolene i bydelen, hvor psykologer og LIS er ukentlig tilstede på skolene. LIS får erfaring med dette arbeidet over en periode under tjeneste ved BUP Vest. Man er på skolene tilknyttet skolens ressursteam og møter barn eller ungdom for å gjøre vurdering av hvilke hjelpebehov de har med tanke på deres psykiske helse.
 • Veiledning til helsesøstre og jordmødre i bydel Ullern og bydel Frogner.
 • Samarbeid med barneverntjenesten i bydel Ullern og bydel Frogner.
 • Samarbeid med voksenpsykiatrisk avdeling ved Vinderen med blant annet veiledning til barneansvarlige ved de ulike enhetene på døgn og i poliklinikk. Samarbeid med voksenpsykiatrisk avdeling om felles familier.
 • Samarbeid med BUPA OUS om felles pasienter i behov av døgninnleggelse og kortvarige ambulante tjenester. Samarbeid med Nevropsykiatrisk enhet ved BUPA OUS om utredning og oppfølging av felles pasienter.
 • Samarbeid med Sosialpediatrisk avdeling ved barneklinikken, Ullevål ved OUS om felles pasienter.

Innsatsteam- et møtepunkt BUP Vest har hatt ansvar for siden 2012. Der møtes sentrale aktører i bydelene innen skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, bydelspsykolog, ungdoms-los og andre som arbeider med barn og ungdoms psykiske helse og BUP. Man møtes ca 1 gang i mndr og drøfter systemhemmende og systemfremmende faktorer. 

Om utdanningsløpet

Udanningsløp BUP Vest

BUP Vest - Læringsmål knyttet til de ulike læringsarenaene

 • ​BUP Vest (3 år): LM 001, LM 003 til og med LM 056. ​
 • Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (1 år): LM 002, LM 007, LM 011, LM 012, LM 019, LM 029, LM 031, LM 032, LM 033, LM 041, LM 047, LM 048, LM 049 og LM 051. 
 • BUPA ved OUS (1 år): LM 001, LM 007, LM 012, LM 019, LM 028, LM 019, LM 028, LM 031, LM 033, LM 034 og LM 049. 
 • ​Barneklinikken, Ullevål ved OUS (6 mnd): LM 057 til og med LM 079 og LM 046. 

Temaside om kli​niske læringsmål - Barne- og ungdomspsykiatri (Helsedir.)​​
Felles ko​mpetansemål for LIS 2/3​ 

Introduksjon av nye LIS

Ved ansettelse skal det utarbeides en individuell gjennomføringsplan for den enkelte LIS som beskriver rekkefølge og antatt tidspunkt for gjennomføring av de ulike deler av tjenesten.

Nye LIS på BUP Vest vil fra starten av ha tilhørighet til enhet barn- eller enhet ungdom og følge enhetens møtestruktur. LIS vil få tildelt læringsmålplan for BUP av leder, og veiledere med tidspunkt for første veiledningstime. Individuell gjennomføring- og læringsmålsplan utgjør til sammen LIS sin individuelle utdanningsplan.

De første ukene vil bli brukt til å bli kjent med avdelingen, opplæring i datasystemerer og opplæring i legespesifikke metoder i BUP og tverrfaglig samarbeid med de ulike faggruppene. LIS vil raskt får tildelt kliniske oppgaver i samarbeid med leder, veileder og supervisører. 

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Supervisjon av LIS foregår fortløpende i samarbeid med erfarne kollegaer, både under enhetsmøter, teammøter og i direkte pasientarbeid.

Veiledning av LIS deles inn i klinisk veiledning og psykoterapiveiledning. Klinisk veileder og psykoterapiveileder skal utnevnes for nyansatt LIS og første time med klinisk veiledning gjennomføres innen 2 uker etter tiltredelse.

Det vil bli gitt 1 time á 60 minutter klinisk veiledning hver uke gjennom hele utdanningsløpet. Totalt minst 105 timer klinisk veiledning. 1/3 av tiden kan gjennomføres som gruppeveiledning. Veiledningen vil bli gitt av spesialist i barne- og ungdomspsykiatri ansatt ved avdelingen.

Psykoterapiveileding skal gis av spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller psykologspesialist som er godkjent psykoterapiveileder for aktuell metode. Eller som selv har utdanning i metoden, og erfaring med psykoterapi med barn og ungdom. Det vil bli gitt 1 time á 60 minutter psykoterapiveiledning i uken. Minst 105 timer hvorav minst 40 timer veiledning i grunnleggende psykoterapi i relasjonell kompetanse og minst 65 timer veiledning i valgt metode. Minst 1/3 av psykoterapiveiledningen kan skje i gruppe.

LIS skal velge metodeutdanning i psykoterapi med oppstart i løpet av det første året ved BUP Vest. Metodeutdanningen i psykoterapi skal være minst 2-årig og man kan velge mellom psykodynamisk psykoterapi, kognitiv psykoterapi og familieterapi. Det er i dag R-BUP og IBUP som tilbyr metodeseminar godkjent for utdanning i psykoterapi med barn og ungdom.

Ved BUP Vest er det gode mulighet for å få klinisk erfaring i gruppebehandling ved å delta som koterapeut med annen erfaren behandler og gjennom denne også få supervisjon. Ved BUP Vest har man flere ulike behandlingsgrupper for barn og for ungdom.

BUP Vest har egne interne veiledningsgrupper for personalet. Kollegaveiledet gruppe for barneterapeuter. Veiledningsgruppe med fokus på psykose og veiledningsgruppe for terapeuter som har grupper. LIS kan om ønskelig bli med i en eller flere av disse gruppene om aktuelt i forhold til opplæring og for å få veiledning på eget klinisk arbeid. 

Faglig utvikling skjer først og fremst i det kliniske arbeidet LIS utfører i direkte pasientarbeid, og direkte- og indirekte pasientarbeid i samarbeid med andre medarbeidere og med samarbeidende instanser i 1. linjen, 2.og 3. linjen. Faglig fordypning utgjør 4 t/uke som skal benyttes til faglig fordypning og ikke drift. Hvor LIS skal finne tid til å lese seg opp på de aktuelle læringsmålene relatert til aktuell klinikk de står i. 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Klinisk veileder og psykoterapiveileder sammen med nærmeste leder skal følge LIS progresjon og utvikling. Det skal gjennomføres halvårlige evalueringer der individuell utdanningsplan gjennomgås og oppdateres i samråd med LIS, veiledere og nærmeste leder. Evalueringen tar utgangspunkt gjennomført veiledning og supervisjon, gjennomførte læringsaktiviteter med tilbakemelding og vurdering av LIS i fortløpende klinisk arbeid. Nærmeste leder i samarbeid med veiledere og medisinsk faglig rådgiver, har ansvar for å vurdere om aktuelle læringsmål er oppnådd og kan godkjennes.

All dokumentasjon av pågående læringsaktiviteter og oppnådde læringsmål skal dokumenteres i hver enkelte LIS sin læringsmål plan i Kompetanseportalen.

Internundervisning og kurs

Internundervisningen for LIS består av regional undervisning i samarbeid med BUPA ved OUS og NWI ved Lovisenberg diakonale sykehus, og lokal undervisning ved BUP Vest.

Den regionale undervisningen er lagt opp som Legespesifikk internundervisning felles med BUPA ved OUS og NWI, Lovisenberg diakonale sykehus, 4 timer per mnd. Undervisningen følger en roterende plan og styres av undervisningsutvalget ved BUPA-OUS.

Lokal internundervisning er lagt opp som Legespesifikk internundervisning ved BUP Vest, 2 timer per mnd. hvor undervisningen organiseres av legenes undervisningsutvalg bestående av LIS og overlege og som er en del av avdelingens legemøte.

Og tverrfaglig internundervisning 2 t per mnd. og 2 hele undervisningsdager. Undervisningen organiseres av avdelingens tverrfaglig undervisningsutvalg der LIS og utdanningsansvarlig overlege er representert.

Til sammen skal internundervisningen dekke Spesialistforskriftens krav om 72 timer internundervisning per år.

Intern undervisning og kurs er læringsaktiviteteter som registreres i Læringsmålplanen for spesialiteten.

Det er Regionalt utdanningssenter for Helse sør øst som er ansvarlig for å arrangere kursene for spesialiteten i barne- og ungdomspsykiatri. Alle LIS følger obligatorisk grunnkurs for BUP organisert som ukeskurs med samme gruppe og gruppeveiledere, over 5 semestre. I tillegg skal LIS ha gjennomført kurs i nevropsykiatri, kurs i psykofarmakologi, og kurs i administrasjon og ledelse i løpet av utdanningsløpet for spesialiteten.


Forskning

Diakonhjemmet er blant de sykehusene i landet utenom universitetssykehusene som har størst forskningsproduksjon. Det er en betydelig forskningsaktivitet, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykiatri og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene. Sykehuset har et eget forskningsutvalg som arbeider for å stimulere og legge til rette for forskning i avdelingene. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode og resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved sykehuset. LIS som ønsker det vil ha gode muligheter for å delta i forskningsprosjekter.

Ved BUP har ansatt en psykologspesialist med Ph.D  innen sped- og småbarnsfeltet og ytterligere en psykologspesialist er i ferd med å ferdigstille sin Ph.D  høsten 2019 innenfor sped- og småbarnsfagfeltet knyttet til Liten i Norge studien (FHI). Per i dag har poliklinikken ansatt en psykologspesialist i 50 % forskerstilling. 

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Ved BUP Vest deltar en representant for LIS og utdanningsansvarlig overlege/ medisinsk faglig rådgiver i avdelingens utdanningsutvalg. Utvalget består i tillegg av psykologspesialist, klinisk sosionom og klinisk pedagog. 

Simulering og ferdighetstrening

LIS vil få ferdighetstrening knyttet til metodeutdanning i psykoterapi. Der vil man blant annet benytte seg av filmopptak av terapiprosesser med barn og ungdom hvor LIS får direkte tilbakemelding på terapier og utvikling som terapeut i veiledning og i metodegruppen på R-BUP. 

Fant du det du lette etter?