HELSENORGE

Covid 19 –erfaringer fra Diakonhjemmet sykehus

Infeksjonsmedisiner Øyunn Holen beskriver arbeidet under pandemien som intenst. Særlig i starten og da antall smittede var på topp var det et krevende arbeid. 

Nærbilde av Øyunn Holen

Kilde: Infeksjonsmedisiner Øyunn Holen

 Det var mange uavklarte pasienter. Hvilke pasienter skulle for eksempel screenes? I begynnelsen var kriteriene feber og luftveissymptomer, eller opphold i utlandet. Så fikk sykehuset overraskelser med pasienter med helt andre symptomer som magesmerter og diarè eller tap av smaks- og luktesans. Særlig eldre pasienter fremstod med atypiske symptomer som f eks falltendens og funksjonssvikt. Retningslinjene for hvem som skulle testes ved innleggelse måtte derfor utvides.

På det meste var det innlagt 18 Covid-pasienter (9. april), av dem var fire pasienter på intensiv og to av dem på respirator.

Totalt 16 ansatte har testet positivt i løpet av epidemien. Sykehuset var raskt ute med å opprette egen koronatelefon for ansatte med vid åpningstid. Mange hadde spørsmål knyttet til smittevern, symptomer osv.

Det ble også opprettet test-poliklinikk for ansatte.

Smittevernteamet på sykehuset ble utvidet til fire sykepleiere og fire leger på det meste. Det ble drevet smitteoppsporing og man utarbeidet prosedyrer og rutiner for godt smittevern. Mye av arbeidet gikk på å trygge ansatte i smittevernrutiner.

Sykehuset måtte omorganisere seg raskt. Det ble opprettet en egen Covid-19 avdeling, hvor smittede og uavklarte pasienter var innlagt.

Intensivavdelingen ble delt i to, slik at man kunne skille smittede fra ikke-smittede.

Respirasjonssvikt hos smittede pasienter kunne utvikle seg raskt. Hvilke pasienter dette var, kunne man ikke forutsi. Alle pasientene måtte derfor observeres hyppig, og anestesi og medisinske leger samarbeidet tett ved å gå visitt sammen på de dårligste pasientene på sengepost.

Til sammen har det vært innlagt 61 smittede Covid-19 pasienter på sykehuset. De sykeste pasientene har hatt betydelig komorbiditet.

Kliniske etiske problemstillinger som har vært vanskelig, er hvem som skulle tilbys respiratorbehandling? Man forberedte seg på situasjoner hvor sykehuset manglet informasjon om pasientens tidligere sykehistorie og funksjonsnivå, noe som ville vanskeligjøre beslutningene. Det ble derfor opprettet tverrfaglig beslutningsforum og man utarbeidet beslutningsdokument som vakthavende leger kunne benytte. Bakvaktteam kunne avhjelpe avgjørelsene.

Sykehuset er nå tilbake til grønn beredskap og sykehuset har gradvis vendt tilbake til normal drift. 

Mye av smittevernsarbeidet opprettholdes likevel og gode rutiner er innarbeidet. Sykehuset er forberedt på en eventuelt ny smittetopp.