Generelt om henvisninger

Henvisende leger finner sykehusets elektroniske adresser i NHN-adresseregisteret i sitt elektroniske journalsystem.

​Elektroniske henvisninger

Viktig å vite ved elektronisk henvisning:

 • Det er ikke mulig å knytte vedlegg til den elektroniske henvisningen, disse kopieres inn i henvisningsdokumentet.
 • E-henvisning kan bare sendes for pasienter som har fullt fødselsnummer.
 • E-henvisning kan KUN brukes til å henvise pasienter. Annen kommunikasjon om pasienter sendes pr post. 
 • Henviser har ansvar for sjekke status i sitt system om at henvisning er mottatt.

NB: Henvisninger til BUP Vest kan ikke sendes elektronisk, og må sendes per post til sykehusets postadresse (se under).

Papirhenvisninger

Papirhenvisninger sendes
Diakonhjemmet Sykehus, postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

Øyeblikkelig hjelp 

Ring vakthavende lege og avtal eventuelt konsultasjon/innleggelse. Utskrift av henvisningen skal som før sendes med pasienten. I tillegg bør elektronisk ø-hjelpshenvisning sendes til aktuell avdeling ved sykehuset. Velg hastegrad "øyeblikkelig hjelp".

Pakkeforløp kreft

Henvisningen merkes hastegrad «Pakkeforløp for kreft». Dette er også et eget hastegrad-valg i mal for "den gode henvisning".

Alle henvisninger skal inneholde

 • Poengtert problemstilling
 • Kortfattet tidligere sykehistorie, selv om pasienten er kjent ved sykehuset
 • Hastegrad
 • Oppdatert medisinliste
 • Telefonnummer (inkl mobilnr) til pasient/pårørende 

NB: Røntgenbilder/CD må medbringes hvis tatt andre steder enn på Diakonhjemmet Sykehus.

Fritt behandlingsvalg 

Husk å merke henvisningen med «Fritt behandlingsvalg» (tidl. «Fritt sykehusvalg») dersom pasienten er bosatt i en annen sykehussektor. Dette gjelder ikke øyeblikkelig hjelp.

Det skal tas MRSA-, VRE- og ESBL-prøve i følgende situasjoner

 • Alle som tidligere har fått påvist MRSA, VRE, ESBL
 • Alle som i løpet av siste 12 måneder har:
  • fått påvist MRSA, VRE, ESBL (selv om senere kontrollprøver har vært negative), eller 
  • bodd i samme husstand som MRSA, VRE, ESBL-positive, eller
  • hatt nær kontakt med MRSA-, VRE-, ESBL-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr
 • Alle som i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har:
  • vært innlagt i helseinstitusjon/behandlingsinstitusjon, eller
  • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste, eller arbeidet som helsearbeider, eller oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir
  • fått piercing, tatovering eller tannbehandling
  • vært innlagt på helseinstitusjon i Norge/Norden mens det pågikk utbrudd med ESBL eller VRE
 • I tillegg skal man ta MRSA-prøve av alle som har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner,  og  som i løpet av siste 12 måneder har oppholdt seg sammenhengende i mer enn seks uker i land utenfor Norden.

www.fhi.no ligger nasjonale anbefalinger som samsvarer med våre råd.

 
 

Fant du det du lette etter?