HELSENORGE

Helsefellesskap - mer innflytelse for fastlegen

Helsefellesskap er en videreføring av samhandlingsreformen. Det nye er at brukere, ansatte og fastleger skal være representert på alle nivåer i Helsefellesskapet.

Illustrasjon tre mennesker, lege, pasient og annen, tekst Helsefellesskap under

​ I den «gamle» organisering i Stor-Oslo har det vært tre avtalefestede fora frem til nå: Kontaktmøte, «Stormøte» og Samarbeidsutvalget, der direktører på forskjellig nivå hovedsakelig har vært representert.

Hver sykehussektor har så hatt sine avtalefestede fora. I Diakonhjemmets sektor har det vært Direktørmøte, Samarbeidsforum somatikk og Samarbeidsforum psykisk helse og rusavhengighet.

I Stor-Oslo vil det nå etableres Partnerskapsmøte og Strategisk samarbeidsutvalg, og på sykehussektornivå Lokalt samarbeidsutvalg.

Kjell Olav Svendsen, fastlege i Bydel Frogner er valgt til fastlegerepresentant i lokalt samarbeidsutvalg i Diakonhjemmet sektor.  Hanne Undlien, fastlege i Bydel Vestre Aker Bydel Vestre Aker er vararepresentant.

Oslo helsefellesskap

Helse og omsorgsdepartementet har besluttet at det fom 01.01.2021 skal etableres 19 helsefellesskap i Norge.  Oslo blir ett Helsefellesskap.  Nasjonal helse – og sykehusplan beskriver strukturen i Helsefellesskapene. Denne strukturen vil påvirke hvordan samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslosykehusene vil bli i fremtiden.  Det vil også påvirke samarbeidet lokalt i Diakonhjemmet sektor.

Hva er nytt?

 • Fokus på fire pasientgrupper:
  Personer med flere kroniske lidelser
  Skrøpelig eldre
  Barn og unge
  Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
 • Kommuner og helseforetak må samordne seg bedre
 • Det skal planlegges bedre – sammen
 • Myndighetene skal understøtte bedre
 • Det skal sikres bruker – ansatte - og fastlegerepresentasjon på alle nivåer
 • Mye av strukturen er på plass.  Utfordringen blir å tilpasse dagens struktur til ny og samtidig beholde det gode samarbeidsklimaet vi har i sektor pr i dag

Nasjonalhelse- og sykehusplan 2020-2023 - regjeringen.no

Illustrert oversikt over tidligere møteplasser og ny organisering av Helsefellesskap

Anders Frafjord: Helsefellesskap - Samhandlingsreformen v 2