HELSENORGE

Henvisning psykisk helsevern

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen har sentral koordinering ("èn dør inn") av alle henvisninger til samtlige av avdelingens tjenestetilbud. Under finner du informasjon om hva en henvisning skal inneholde.

Henvisningsadresse

Papirhenvisninger sendes til:
Diakonhjemmet Sykehus, postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

Merk forsendelsen med aktuelt behandlingssted (avdeling/enhet).

Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus?

Det er innført pakkeforløp i psykisk helse og rus, der somatisk helse og levevaner også har en sentral plass. Pasientens symptombilde er avgjørende for rettighetsvurdering. Fastlegene vi l få tettere informasjon i behandlingsforløpet.

Henvisning til de nye pakkeforløpene i psykiatri
Det er mye usikkerhet både blant behandlere i spesialisthelsetjenesten og fastleger om hva som er endret etter innføringen av de nye pakkeforløpene i psykiatri. Det er nå slik at alle pasienter som er henvist etter 01.01.19 automatisk kommer inn i et pakkeforløp. 

Pakkeforløpet starter (i kommunen) i det fastlegen sender en henvisning. Hensikten med pakkeforløpene er at pasienten skal få mer innflytelse over behandlingen og den skal evalueres systematisk underveis. Fastlegen vil merke dette ved at de får notater tilsendt underveis i behandlingen.

Pakkeforløpene skal også styrke ivaretakelsen av somatisk helse og gode levevaner. Forventet levealder er 15-20 år kortere for mennesker med alvorlig psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer sammenliknet med befolkningen for øvrig. Dette er bakgrunnen for at fastlegene bør ha med mer informasjon om somatisk helse i henvisninger.

Det er også viktig å merke seg at pasientene vil bli rettighetsvurdert på samme måte som før; prioriteringsveilederen gjelder fortsatt. Det er derfor viktig at symptomene beskrives grundig da det er dette som gir grunnlaget for om pasienten blir prioritert.

Helsedirektoratet: Psykiske lidelser - pakkeforløp voksne

TIPS ved elektronisk henvisning til pakkeforløp 

TIPS ved elektronisk henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus basert på dagens maler i fastlegens EPJ. Veiledningen viser hvor du kan legge informasjon om somatisk helse og levevaner og annen viktig informasjon. Bruk sjekklisten i pakkeforløpet når du utarbeider henvisningen.


Henvisning og start – psykiske lidelser, pakkeforløp voksne

Papirhenvisninger sendes til:
Diakonhjemmet Sykehus, postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Henvisningsmal ved spørsmål om ADHD


Henvisning til Poliklinikk psykisk helse og arbeid

Mal for henvisning til Poliklinikk psykisk helse og arbeid (tidligere Poliklinikken Raskere tilbake)

 Henvisning til psykisk helsevern for barn og unge


Tvungent psykisk helsevern / tvungen observasjonØyeblikkelig hjelp

Allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen tilbyr øyeblikkelig hjelp til personer i psykisk krise. Poliklinikken tar i mot pasienter på hverdager mellom kl. 08.30 og 15.30 . Pasienter og pårørende med behov for øyeblikkelig hjelp, hjemmebesøk eller støttesamtaler kan i åpningstiden kontakte poliklinikken direkte på telefon 22498474

Ved behov for hjelp utenom poliklinikkens åpningstid kan du kontakte: 

Psykiatrisk legevakt i Oslo 
Lokalisert i Storgaten 40. Tlf: 116117. Åpningstid: Kl. 16-22 på hverdager, 12-22 i helger/helligdager. Julaften 12-16 og nyttårsaften 12-18. 

Sosial og ambulant akuttjeneste (døgnåpen) 
Tlf: 23487090 / Adr: Storgaten 40. Tilbyr  akutt hjelp til personer i krise og deres pårørende. Har blant annet tilbud til deg som har vært utsatt for vold fra nærstående , det kan for eksempel være kjæreste, partner eller familie. 

Oslo kommunale legevakt 
Tlf: 116117. Døgnåpent


​Prioriteringsveileder – psykisk helsevern for voksne

Fant du det du lette etter?