Nyheter og aktuelt

 • 28.08.2020
  Hva skal vi gjøre med degenerativ menisk?

  En degenerativ meniskskade er en normal del av å eldes. Ikke alle skader gir symptomer og ved symptomer skal de i utgangspunktet behandles konservativt. Les mer om anbefalinger du bør vite om før du henviser en pasient med degenerativ menis...

 • 22.06.2020
  Diakonhjemmet Sykehus tar i mot henvisninger fra fastleger til manometri

  Ved trykk-/pH-måling i øsofagus måler man surhetsgraden i spiserøret, samt måler trykk/trykkendringer i forbindelse med svelging, samt hvordan maten passerer gjennom spiserøret. Les mer om indikasjonene for manometri. 

 • 18.06.2020
  Covid 19 –erfaringer fra Diakonhjemmet sykehus

  Infeksjonsmedisiner Øyunn Holen beskriver arbeidet under pandemien som intenst. Særlig i starten og da antall smittede var på topp var det et krevende arbeid. 

 • 16.06.2020
  Senter for kreftbehandling ved Diakonhjemmet Sykehus

  2. mars åpnet Senter for kreftbehandling på Diakonhjemmet Sykehus. Dermed har sykehuset overtatt ansvaret for medikamentell kreftbehandling og palliasjon for pasienter fra egen sektor fra Oslo universitetssykehus.

 • 05.06.2020
  Osteoporoseutredning ved Diakonhjemmet Sykehus

  Alle bruddpasienter som behandles ved sykehuset tilbys osteoporosevurdering/bentetthetsmåling (DXA-måling) og det gis behandlingsanbefalinger ved påvist osteoporose. Det samme gjelder for internhenviste revmatologiske pasienter og andre pas...

 • 19.05.2020
  Lærings- og mestringssenteret (LMS) åpner igjen

  Sykehusets Lærings- og mestringssenter (LMS) åpner igjen, riktignok med begrenset antall deltakere per kurs. Kursene som ble avbrutt i vår er i gang igjen, og pasienter kan henvises til høstens kurs, som tidligere.

 • 18.05.2020
  Diakonhjemmet Sykehus åpner for dialogmeldinger

  Dialogmeldinger mellom sykehus/helseforetak, fastleger og øvrig legetjeneste i kommunen, er en sikker elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Fra 19. mai 2020 bruker alle avdelinger innen somatikk og psyk...

 • 30.04.2020
  Normal drift og god kapasitet på KAD Aker

  KAD opprettholder normal drift på sengepostene og med uendrede innleggelseskriterier

 • 29.04.2020
  Veiledere for pasienter og helsepersonell innen revmatologi

  Spesialister innen revmatologi, fra Diakonhjemmet og fra universitetssykehus, har laget én veileder for pasienter og én for helsepersonell med informasjon om korona, covid-19 og inflammatorisk revmatisk sykdom.

 • 20.04.2020
  Sykehusets spesialister i geriatri vil gjerne bistå 1. linjen

  Spesialistene i geriatri ved Medisinsk avdeling vil gjerne bistå 1. linjen ved behov, bare ta kontakt.

 • 12.03.2020
  Koronasmitte, ny info om pasienter som trenger innleggelse

  Pasienter med koronasmitte som trenger sykehusinnleggelse skal nå til sitt lokalsykehus.

 • 04.02.2020
  Coronavirus - råd til fastleger

  Les om alternativene dersom pasienten trenger sykehusinnleggelse.

 • 17.10.2019
  Kognitiv atferdsterapi for pasienter med irritabel tarmsyndrom

  Den helsepsykologiske tjenesten ved Diakonhjemmet Sykehuset tilbyr behandling basert på kognitiv atferdsterapi for pasienter med irritabel tarmsyndrom.

 • 24.09.2019
  Ny anbefaling for behandlingsmål for LDL-kolesterol

  Nye europeiske behandlingsmål ved kolesterolsenkende behandling av pasienter med høy risiko er: LDL-kolesterol <1,4 mmol/l. Kardiolog Erik Øie understreker at de nye behandlingsmålene fra den europeiske hjerteforeningen (ECS) ennå ikke er v...

 • 24.09.2019
  Korte ventetider for brokk- og galleoperasjoner

  Kirurgisk avdeling melder om god kapasitet og korte ventetider på galle- og brokkoperasjoner. Ventetidene på gallestensoperasjoner er for tiden fire uker for utredning, tre uker for dagbehandling og tre uker for behandling som krever innleggelse.

 • 20.09.2019
  Kurs om Irritabel tarmsyndrom (IBS) for pasienter/pårørende

  Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs om IBS for pasienter/pårørende.

 • 20.09.2019
  Utvidet tilbud innen anoproktologi

  Ylva Sahlin, dr. med og spesialist i gastrokirurgi er nå tilknyttet gastrokirurgisk seksjon på Kirurgisk avdeling. Sahlin er en erfaren kirurg innen avansert anoproktologi. 

 • 19.09.2019
  Artrosekurs for fastleger

  Praksiskonsulenter og fysioterapeut har laget et undervisningsopplegg om artrose. Artrosekurset består av fem filmer á cirka fire minutter, der revmatolog, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut og ortoped presenterer de viktigste behandling...

 • 19.09.2019
  Tilbud om søvnutredning

  Det er for tiden god kapasitet og ingen ventetid på søvnregistrering og maskebehandling ved lungeseksjonen på Medisinsk poliklinikk.

 • 19.09.2019
  Kjetil Bergsmark ny avdelingssjef for Revmatologisk avdeling

  Kjetil Bergsmark er ny avdelingssjef for Revmatologisk avdeling. Han er revmatolog, og har jobbet på Diakonhjemmet Sykehus siden 2001. Han har de siste årene ledet den kliniske tjenesten på Revmatologisk avdeling, og har siden april 2018 væ...

 • 06.06.2019
  Henvisninger til ultralyd - DVT

  Fastlegene kan henvise direkte til ultralyd ved Radiologisk avdeling ved spørsmål om DVT. I noen tilfeller er henvisningen mangelfull og indikasjonen uklar, dette gjør det vanskelig å prioritere hastegrad. Avdelingen oppfordrer til å bruke...

 • 06.06.2019
  Radiologisk avdeling stenger for kopisvar til fastleger på henvisninger rekvirert av sykehusleger

  I februar endret Radiologisk avdeling sine rutiner for utsending av kopi av røntgensvar, slik at fastleger også fikk svar på røntgenundersøkelser rekvirert av sykehusleger. Reaksjonene på dette har vært delte, nå har avdelingen stengt av fo...

 • 04.06.2019
  Slagsløyfen - en dør inn

  Akuttsløyfen for pasienter med hjerneslag som oppholder seg i Oslo ble endret fra 6. mai 2019. Dette er et samarbeid mellom OUS, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg sykehus. 

 • Reseptformidleren
  15.05.2019
  Felles ansvar å rydde i reseptformidleren

  Sykehusapoteket har avdekket mange potensielt farlige situasjoner med feilmedisinering av pasienter, grunnet manglende orden i Reseptformidleren. Det pågår en opplæringskampanje blant sykehuslegene kalt «Respekt for Reseptformidleren». Vi ø...

 • 15.05.2019
  Risikofaktorer for infeksjon ved protesekirurgi

  Henvisningen bør opplyse om følgende risikofaktorer: Nylig gjennomgått eller pågående infeksjon (f eks. UVI), anemi (Hb), diabetes (HbA1c), nyresvikt (kreatinin), overvekt (KMI), røyking og alkoholoverforbruk.

 • 15.05.2019
  Velkommen til Møteplass Oslo - neste er revmatologi

  Møteplass Oslo arrangerer fire kveldsmøter i året for fastleger, kommunalt ansatte leger og sykehusleger. Onsdag den 11. september er temaet revmatologi.

 • Pakkeforløp psykisk helse og rus er i gang på Vinderen
  15.05.2019
  Pakkeforløp psykisk helse og rus

  Det er innført pakkeforløp i psykisk helse og rus, der somatisk helse og levevaner også har en sentral plass. Pasientens symptombilde er avgjørende for rettighetsvurdering. Fastlegene vi få tettere informasjon i behandlingsforløpet.

 • 14.05.2019
  Først ute med modernisert pasientjournalsystem

  Diakonhjemmet Sykehus er først i landet med å innføre DIPS Arena som elektronisk pasientjournalsystem på hele sykehuset. DIPS Arena er neste generasjons elektroniske pasientjournalsystem. Det er stor interesse for systemet fra sykehus i hel...

 • 03.05.2019
  Velkommen til lukket Facebookgruppe for leger som henviser til Diakonhjemmet Sykehus

  Diakonhjemmet Sykehus har i samarbeid med praksiskonsulentene opprettet en lukket Facebook-gruppe som informasjonskanal for leger som henviser til sykehuset. 

 • 02.05.2019
  Palliativt team styrket

  Tonje Sandblost begynte som overlege i Palliativ team ved Diakonhjemmet sykehus 21. januar. Sykehuset har dermed for tiden to sykepleiere og to leger med hovedoppgave å gi smerte- og symptomlindring til både inneliggende og polikliniske pas...

 • 29.04.2019
  Bedre psykosebehandling med gentest

  15.4 publiserte Lancet Psychiatry en studie fra Senter for psykofarmakologi som viser at behandling med psykosemedisinene risperidon (Risperdal) og aripiprazol (Abilify), årlig brukt av 15 000 nordmenn, kan bedres med en enkel gentest. Mins...


Fant du det du lette etter?