Slagsløyfen - en dør inn

Akuttsløyfen for pasienter med hjerneslag som oppholder seg i Oslo ble endret fra 6. mai 2019. Dette er et samarbeid mellom OUS, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg sykehus. 

Tidsvinduet for akuttinnleggelse på OUS, Ullevål utvides til 72 timer 
Alle pasienter i Oslo (12 bydeler) med symptom på hjerneslag/TIA siste 72 timer skal innlegges akuttmottak, Ullevål, etter konferering slagvakt mobil:  975 300 90                

  • Ved hjerneslag/TIA skal AMK kontaktes direkte og bringe pasienten til akuttmottak, Ullevål, uten forutgående legeundersøkelse
  • Pasienter med usikker TIA skal vurderes som øyeblikkelig hjelp av fastlege eller legevakt. Ved bekreftet mistanke TIA legges pasienten inn på akuttmottak, Ullevål 

Kriterier for unntak
For pasienter som undersøkes av lege (fastlege, lege i helsehus/sykehjem, KAD, legevakt mm) kan unntak gjøres etter konferering slaglege; for eksempel for pasienter m/ alvorlig demens, langt kommet kreftsykdom, alvorlig komorbiditet og organsvikt.

Endring i tidsvindu for innleggelse på sektorsykehus
Pasienter med symptom på hjerneslag/TIA med sykehistorie ut over 72 timer skal innlegges på lokal sykehus.