Forskning og innovasjon

Diakonhjemmet er blant de sykehusene i landet utenom universitetssykehusene som har størst forskningsproduksjon. Det er en betydelig forskningsaktivitet, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykiatri og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene.

 

Mål for sykehusets innovasjonsvirksomhet

Ved Diakonhjemmet Sykehus defineres innovasjon som: «Nytt, Nyttig og Nyttiggjort».

  • Nytt:                     Er det en løsning som ikke eksisterer ennå?
  • Nyttig:                 Er det noe det ville vært god bruk for?
  • Nyttiggjort:        Er det noe som mest sannsynlig vil bli tatt i bruk?

Diakonhjemmet Sykehus har alltid jobbet med kvalitetsforbedring og nytenkende prosjekter, men hadde ikke en strukturert tilnærming til innovasjon og mulighetene som ligger i det. Dette ønsket sykehuset å gjøre noe med, og fra januar 2018 har sykehusets Innovasjonsutvalg og Innovasjonsrådgiver jobbet strukturert med dette.

Målet med sykehusets innovasjonsvirksomhet er å bidra til:

  • Øke tilgangen på nye løsninger som fører til økt kvalitet i pasientbehandlingen, og/eller til ressursbesparende arbeidsprosesser
  • Skape en innovasjonskultur ved sykehuset
  • At sykehuset oppfyller krav om innovasjon i oppdragsdokumentet og i egen strategi
  • Ivareta og videreutvikle innovasjonsinitiativ ved sykehuset
  • Øke utnyttelsen av ulike eksterne finansieringsordninger

Pågående innovasjonsprosjekter

Mange av Diakonhjemmets innovasjonsprosjekter blir lagt merke til både regionalt og nasjonalt. Gode eksempler på det brede spekteret av innovasjonsprosjekter hos oss er:

GjenGen - Pasientstyrt gjenbruk av farmakogenetiske analysesvar

Prosjektet var i 2018 forsideoppslaget i Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2017 – Forskning og innovasjon til pasientens beste, og i januar 2019 ble prosjektet trukket frem i helseministerens sykehustale; «- Dette er åpenbart veien å gå».

TANGO – Tettere oppfølging av leddsykdom via internett i GoTreatIt

Pasienter med revmatiske sykdommer rapporterer sykdomsaktivitet hjemmefra gjennom en sikker internettbasert løsning.

Prosjektet blir stadig invitert til å presentere ved regionale og nasjonale konferanser og seminarer, og har bidratt til å få etablert refusjonsordninger for avstandsoppfølging.

5/50 – Presise tjenester etter pasientens behov

Ca 5 prosent av pasientene bruker ca 50 prosent av DRG-poengene, hvorav én prosent konsumerer cirka 22 prosent. Disse pasientene er hyppige brukere av tjenester på tvers av ulike forvaltningsnivå, og har ofte sammensatte og ulike individuelle behov. Prosjektet skal etablere et integrert helsetjenesteteam bestående av behandlere fra både spesialist- og primærhelsetjenesten som skal individuelt koordinere disse mest komplekse og sammensatte sykdomsforløpene.

Mobil Barista - Mobilt kaffeutsalg på sykehuset - et samfunnsnyttig pilotprosjekt

Salg av kvalitetskaffe fra en mobil baristavogn til sykehusets pasienter, pårørende og ansatte. Baristavognen styres etter sosialt entreprenørskap som metodikk. Baristavognen håndteres av mennesker som potensielt står langt fra arbeidslivet, som gjennom dette initiativet vil lære seg baristafaget, og således være bedre rustet til å komme seg inn i arbeidslivet.

«- En kopp kaffe skaper et møte mellom mennesker. Dette erfares hver gang en pasient, pårørende eller en ansatt kommer bort til kaffetralla.», Prosjektleder sykehusdiakon Gudmund Wisløff


Innovasjonsutvalget

Innovasjonsutvalget et et rådgivende organ for sykehusledelsen i innovasjonsspørsmål, samt veileder sykehusets ansatte i fht innovasjonsinitiativ.

Innovasjonsutvalget ledes av en av sykehusets avdelingssjefer, og består av en representant fra hver avdeling. Disse er kontaktperson mellom innovasjonsutvalg og egen avdeling, samt bidrar til å forankre innovasjonsideer/-prosjekter i egen avdeling.

I det daglige har Innovasjonsrådgiver det operative ansvaret for innovasjonsoppfølgingen.

Vi jobber med å inspirere og motivere våre ansatte til å tenke kreativt og «litt utenfor boksen», og ønsker å skape en positivitet og et engasjement rundt dette. Derfor har vi valgt å utstyre oss med gule t-skjorter og har med «Nysgjerrige Nils» på laget når vi er ute i sykehuset og snakker med ansatte.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.