HELSENORGE
Spesialisering i indremedisin ved Diakonhjemmet Sykehus

Indremedisin

Om medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk ved Diakonhjemmet sykehus tilbyr LIS2/3- utdanning i generell indremedisin, blodsykdommer, fordøyelsessykdommer, geriatri, infeksjonssykdommer lungesykdommer og hjertesykdommer.

Medisinsk avdelingen har totalt 80 senger fordelt på 4 sengeposter, i tillegg disponeres 8 tekniske senger på Hjerteovervåkningen/Intensivavdelingen, og det er 4 senger på Observasjonsposten som ligger under Medisinsk avdeling. 

Avdelingen regner seg i dag for en ikke-seksjonert avdeling til tross for at ulike fagområder er knyttet til de ulike sengeposter.

 • Medisin A: Hjerte - lunge
 • Medisin B: Geriatri - slag
 • Medisin C: Infeksjon - hematologi - gastroenterologi
 • Medisin D: Generell indremedisin

LIS-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som tilstedeværende primær- eller sekundærvakt. LIS1-lege er også tilstedeværende. Tertiærvakt/bakvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.

Avdelingen har 20 overleger og 26 LIS-leger. I tillegg har man 6 LIS-1-stillinger.

Målsetting og læringsmål

Målsetningen er å gi LIS-legen utdanning i indremedisinske fagområder, herunder forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging, i tillegg til kvalitetssikring og utvikling av faget.

Læringsmålene i den generelle delen av utdanningen (del  2) og den spesielle delen innen de ulike hovedspesialiteter ( del 3) ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten og undersøkelsesavdelingen/poliklinikken.

Nedenfor finner man en oversikt over utdanningens struktur innen del 2 og del 3 av de ulike utdanningsløpene herunder hvilke læringsmål som kan oppnås ved vår avdeling og hvilke som blir oppnådd ved rotasjon til annet helseforetak. 

Utdanningsplan for Generell del (Del 2) av utdanning for indremedisinske hovedspesialiteter

Innledning

Planen beskriver hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål man må oppnå for å oppfylle kravet til den kliniske praksisen, læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og kurs.​

Utdanningsløp

Uavhengig av hvilken hovedspesialitet man sikter seg inn mot, må man gjennomføre den generelle delen av utdannelsen (del 2) som fører frem til generell vaktkompetanse ved indremedisinsk avdeling. Tiden for gjennomføring av denne delen er ved vår avdeling ca. 3,5 år.

Utdanningskandidaten kan få oppfylt nær alle læringsmål for del 2 ved vår avdeling. Man har inngått hospiteringsavtale med annet HF for å oppfylle læringsmål omkring trombolyse ved akutt hjerneinfarkt.

Læringsmål innen nyre og nefrologi dekkes ved klinisk tjeneste, internundervisning av nefrolog og endokrinolog samt generell indremedisinsk poliklinikk.

I denne delen av utdanningen roterer LIS til alle de ulike kliniske poster etter oppsatt rotasjonsordning og får ved dette en bred oversikt over det indremedisinske fagfeltet (i del 3 av utdanningen vi LIS være tilknyttet den sengepost som håndterer pasienter innen den aktuelle hovedspesialitet).

Man har som målsetning å ha 3 LIS i utdanningsløp mot de ulike hovedspesialiteter til enhver tid. De tre kandidatene vil da fortrinnsvis være på ulike fremdriftspunkter i utdanningsplanen.

Alle overleger ved avdelingen er spesialister i generell indremedisin. 9 overleger har doktorgrad.

Introduksjon av nye LIS

Sykehuset har felles introduksjonsprogram over 3 dager for alle nyansatt leger. Alle nyansatte leger vil i henhold til sjekkliste bli introdusert til avdelingens interne rutiner.

Øvrig introduksjon til avdelingens kliniske arbeid blir gjort ut fra er individuell vurdering knyttet til kandidatens tidligere arbeidserfaring.

LIS blir tildelt individuell utdanningsplan i løpet av første måned etter ansettelse.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.
Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten.

Supervisjonen skal bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

 All previsitt og visittgang er tildelt en superevisjonsansvarlig overlege eller erfaren LIS ved de respektive Team. Overlegen er i hovedsak tilstede ved all previsitt for sitt Team, og superviserende i visitt ved selekterte pasienter.

LIS-poliklinisk virksomhet superviseres i form av konferering og supervisjon ved behov ved respektive spesialister både i akuttmottak og i våre poliklinikker.

LIS tildeles veileder ved ansettelse. I del 2 vil LIS ikke nødvendigvis få veileder med spesialitet som er lik den kandidaten sikter seg inn mot som hovedspesialitet (dette vil være tilfelle i del 3)

Individuell veiledning blir gjennomført i form av planlagte og regelmessige samtaler mellom LIS og veileder en gang pr. måned, ellers ved behov. Tid for veiledning er satt inn i tjenesteplanen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder.

Dokumentasjon på at læringsmål/ læringsaktiviteter er oppnådd vil bli gjennomført av enten supervisør, veileder eller evalueringskollegium. Hvem av disse som har ansvar for dokumentasjon av de ulike læringsmål er definert i utdanningsplanen i kompetanseportalen.

Oppnådde læringsmål dokumenteres i Kompetanseportalen (Dossier)

Leder har ansvar for sluttgodkjenning av læringsmålene.​

Internundervisning og kurs
Internundervisning for del 2 gjennomføres ved morgenundervisning tirsdag, onsdag og hver annen torsdag samt ved undervisning i lunsjtiden tirsdag og onsdag.

Samlet undervisningstid gjør at avdelingen oppnår kravet om minst 70 timer undervisning per år.

Temaene i internundervisningen er knyttet opp mot utdanningsplanens læringsmål slik at læringsaktiviteter kan godkjennes etter deltakelse på undervisningen.

Både LIS og overleger har ansvar for presentasjoner under internundervisningen.

Avdelingens undervisningsutvalg har ansvar for oppsett av plan for internundervisning.

Det er i henhold til plan avsatt 5 dager til kurs i henholdsvis vår- og høstsemesteret. Ytterligere kurstid innvilges på individuell basis. Avdelingen dekker kursavgift.

Forskningsforståelse

Diakonhjemmet er blant de sykehusene i landet utenom universitetssykehusene som har størst forskningsproduksjon. Det er en betydelig forskningsaktivitet, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykiatri og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene. Sykehuset har et eget forskningsutvalg som arbeider for å stimulere og legge til rette for forskning i avdelingene. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode og resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved sykehuset. LIS som ønsker det vil ha gode muligheter for å delta i forskningsprosjekter.

LIS må regelmessig referere aktuell forskning fra vitenskapelige artikler som ledd i internundervisning. Ved slike presentasjoner vil forskningsmetode samt studiers styrker og svakheter bli diskutert.

Relevant lovverk og grunnleggende forskningsetikk inngår som egne tema i undervisningsprogrammet ved sykehusets kvalitetsmøter som avholdes hver 14. dag.

Alle LIS orienteres om pågående forskningsprosjekter i avdelingen, mange har bidratt til utforming av forskningsprotokoller og flere bidrar i inklusjonsarbeidet bl.a. i forbindelse med vaktarbeid.

Ved medisinsk avdeling er forskningsaktiviteten spesielt høy ved seksjon for hjertemedisin, generell indremedisin og geriatri. LIS oppfordres til deltagelse i forskning og fagutvikling samt kvalitetsforbedrende prosjekter.

Utdanningsutvalg

Utdanningsutvalget ved medisinsk avdeling består av 2 overleger og 2 LIS. Utvalget har ansvar for en samlet utdanningsplan innen del 2 av spesialistutdanningen. Utvalget vil fortløpende vurdere behov for endringer i utdanningsopplegget.

De ulike hovedspesialiteter har et særskilt ansvar for utdanningen i del 3.

Utdanningsutvalget inngår som en del av sykehusets overordnede organisering av utdanningen ved institusjonen.

Simulering, ferdighetstrening og kommunikasjonskurs

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.

Det arrangeres HLR-kurs årlig, ofte på simuleringssenter. I tillegg gjennomføres det BEST-øvelser i Akuttmottaket hver annen uke som vakthavende leger den aktuelle dagen kan delta på.

Alle nyansatte LIS-leger deltar på 2 dagers kommunikasjonskurs etter ansettelse.​​

Kontakt 

Avdelingssjef eller avdelingsoverlege på Medisinsk avdeling
Sentralbord: 22 45 15 00
E-post: postmottak@diakonsyk.no

 

 -  Hovedspesialiteter (Del 3) - 

Under presenteres en oversikt over utdanningsløpene for de hovedspesialiteter innen det indremedisinske fagfeltet der Diakonhjemmet Sykehus tilbyr spesialistutdanning.

 

 - Akutt- og mottaksmedisin - 

Utdanningsplan i akutt- og mottaksmedisin ved Diakonhjemmet Sykehus.

Innledning

Utdanningsplanen gjelder for utdanning innen akutt og mottaksmedisin(del 3) på Diakonhjemmet Sykehus. Planen beskriver hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål man må oppnå for å oppfylle kravet til den kliniske praksisen, læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og kurs.

Spesialiteten Akutt- og mottaksmedisin er ny i Norge. Spesialiteten har ikke funnet sin endelige form og i nasjonal sammenheng har man svært få godkjente spesialister.

Diakonhjemmet sykehus har erfaren overlege i mottak som planlegger å oppnå spesialiteten.  Vi mener sykehuset vil bli en god læringsarena innen dette fagområde.

Utdanningsløp

 • Det forutsettes at LIS har gjennomført generell Del 2 av utdanningen før Del 3 påbegynnes.  Utdanningsløpet (Del 3) som fører frem til hovedspesialiteten Akutt og mottaksmedisin har en forventet utdanningstid på 2,5 år.
 • LIS vil primært arbeide i sykehusets akutt-mottak der man også har lokalisert observasjonsposten (4 senger). Akuttmottaket ligger organisatorisk under anestesiavdelingen.
 • Utdanningskandidaten vil være ansatt ved medisinsk avdeling.

Akuttmottaket ved Diakonhjemmet sykehus( avd Steinerud)  mottar på døgnbasis pasienter for akuttinnleggelse innen medisin og kirurgi. Til medisinsk avdeling innkommer ca. 11 000 pasienter pr.år. Av disse blir ca. 20% utskrevet direkte fra mottak etter vurdering og evt. behandling. Til kirurgisk avdeling innlegges ca. 5000 pr.år. Man har ikke eget traumemottak

 • Medisinsk avdeling har overlege med spesialitet innen generell indremedisin i akutt mottaket på dagtid frem til kl. 16.
 • Tjeneste i vårt akuttmottak vil gi gode betingelser for å oppnå definerte læringsmål innen denne breddespesialiteten. Vi mottar svært mange pasienter med uspesifikke symptomer som f.eks. tungpust, feber, brystsmerter og redusert allmenntilstand, fall, forgiftninger og rusrelaterte tilstander.  Svært mange pasienter er multisyke eldre.
 • Medisinsk avdeling har en eller flere overleger innen alle indremedisinske hovedspesialiteter untatt nyremedisin og endokriniologi.
 • Hoveddelen av de definerte læringsmålene vil kunne oppnås ved vårt akuttmottak. Det vil bli etablert rotasjonstjeneste for å oppnå læringsmål innen akutte øye, øre-nese-hals og gynekologiske tilstander.
 • Mottaksmedisiner har enkel tilgang til konferering med og bistand fra andre spesialister på sykehuset.
 • Man har etablert eget psykiatriteam med spesiell innretning mot den somatiske virksomheten på sykehuset. Teamet bistår ved akutte psykiatriske problemstillinger i mottakssituasjoner.
 • LIS vil inngå i generelle indremedisinske vakter.
 • Avdelingen har som målsetning å ha en LIS i del 3 av utdanningsløpet mot hovedspesialiteten akutt - og mottaksmedisin til enhver tid.

Introduksjon av nye LIS

 • Sykehuset har felles introduksjonsprogram over 3 dager for alle nyansatt leger. Alle nyansatte leger vil i henhold til sjekkliste bli introdusert til avdelingens interne rutiner.
 • Øvrig introduksjon til avdelingens kliniske arbeid blir gjort ut fra er individuell vurdering knyttet til kandidatens tidligere arbeidserfaring.
 • LIS blir tildelt individuell utdanningsplan.

Supervisjon, Veiledning og faglig utvikling

 • Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.
 • Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.
 • LIS tildeles veileder ved ansettelse. I del 2 vil LIS ikke nødvendigvis få veileder med spesialitet som er lik den kandidaten sikter seg inn mot som hovedspesialitet (dette vil være tilfelle i del 3).
 • Individuell veiledning blir gjennomført en gang pr. måned eller hyppigere ved behov. Tid for veiledning er satt inn i tjenesteplanen.
 • Veiledning skal gi rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en erfaren kollega.
 • LIS sin faglige progresjon skal evalueres gjerne i samråd med kolleger som LIS har arbeidet sammen med i det daglige.
 • Gruppeveiledning kan bli aktuelt spesielt i.f.m. med oppnåelse av læringsmål i felle kompetansemodul (FKM). Her vil man drøfte og utveksle erfaring omkring mer generelle problemstillinger.
 • Som ledd i fagutvikling har LIS avsatt i gjennomsnitt 4 timer fordypningstid pr. uke. Fordypningstid blir tatt ut som hele dager som er satt inn i tjenesteplanen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

 • For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder.
 • Dokumentasjon på at læringsmål/ læringsaktiviteter er oppnådd vil bli gjennomført av enten supervisør/ «supervisørkollegium» eller veileder. Hvem av disse som har ansvar for dokumentasjon av de ulike læringsmål er definert i utdanningsplanen i kompetanseportalen.
 • Oppnådde læringsmål dokumenteres i Kompetanseportalen (Dossier).
 • Leder har ansvar for sluttgodkjenning av læringsmålene.

Internundervisning og kurs

 • Plan for internundervisning vil bli knyttet opp mot spesialitetens læringsmål.
 • Kandidaten vil få  spesialitetsspesifikk internundervisning 2x 45 minutter pr. uke.
 • Både LIS, overleger og andre representanter fra tverrfaglig team har ansvar for presentasjoner under internundervisningen.
 • Utdanningsløpet vil ha en ansvarlig overlege med ansvar for oppsett av plan for internundervisning.
 • Det er i henhold til plan avsatt 5 dager til kurs/ kongresser i henholdsvis vår- og høstsemesteret. Ytterligere kurstid innvilges på individuell basis. Avdelingen dekker kursavgift. - Generell indremedisin - 

Utdanningsplan i generell indremedisin ved Diakonhjemmet Sykehus.

Utdanningsplan for hovedspesialiteten (del 3) generell indremedisin

Innledning

Utdanningsplanen gjelder for utdanning innen generell indremedisin (del 3) på Diakonhjemmet Sykehus. Planen beskriver hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål man må oppnå for å oppfylle kravet til den kliniske praksisen, læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og kurs.

Ved generell indremedisinsk seksjon er det 22 senger og ansatt 2 spesialister, hvorav en med PhD. I medisinsk avdeling som helhet har alle overlegene p.t. spesialiteten generell indremedisin i tillegg til annen spesialitet.

Det er tiltenkt 1-2 utdanningskandidater i generell indremedisin Del 3 på seksjonen for generell indremedisin.

Seksjonen utreder og behandler problemstillinger som ikke åpenbart hører inn under de øvrige spesialitetene, deriblant økt senkningsreaksjon, utilsiktet vekttap, intoksikasjoner, palliasjon, endokrinologiske- og nefrologiske problemstillinger, eller pasienter med mange tilstander samtidig som anses likeverdig aktuelle.

Utdanningsløp

Det forutsettes at LIS har gjennomført Del 2 av utdanningen før Del 3 påbegynnes. Se gjennomføringsplanen for del 2 over. Del 3 av utdanningsløpet til generell indremedisin er beregnet å ta ca. 3 år. Utdanningen tar sikte på å gi LIS en utdypende kunnskap innen hele det indremedisinske fagfeltet og føre frem til en kompetanse som fagansvarlig ved generelle indremedisinske avdelinger/ enheter.

Store deler av utdanningsløpet kan gjennomføres ved medisinsk avdeling på Diakonhjemmet sykehus.

For læringsmål som ikke kan oppnås ved Diakonhjemmet er det inngått avtaler med andre institusjoner (OUS) om nødvendig tjeneste. Det vil bli planlagt rotasjonstid for å oppnå læringsmål innen nyresykdommer (6 mnd.) og enkelte læringsaktiviteter innen endokrinologi. LIS vil også gå i rotasjonstjeneste for å oppnå tilstrekkelig kompetanse når det gjelder trombolysebehandling av akutte hjerneslag.

LIS vil i hovedsak være tilknyttet enheten som har hovedansvar for indremedisinsk tilstander som ikke naturlig hører til ved øvrige mer spesialiserte sengeposter. LIS vil inngå i generelle indremedisinske vakter.

LIS vil ha tjeneste ved generell indremedisinsk poliklinikk. Utdanningskandidaten vil i kunne få oppnådd læringsmål og prosedyrekravene ved samarbeid med de ulike organspesifikke poliklinikker.

Avdelingen har som målsetning å ha en LIS i del 3 av utdanningsløpet mot hovedspesialiteten Generell indremedisin til enhver tid.

Alle overleger ved avdelingen er spesialister i generell indremedisin. 9 overleger har doktorgrad.​

Introduksjon av nye LIS

LIS-3 vil få introduksjon til seksjonen og spesialiteten generell indremedisin av eller dennes stedfortreder. Den enkelte vil følges opp ihht individuelt behov avhengig av tidligere arbeidserfaring ved Diakonhjemmet Sykehus og innenfor spesialiteten, samt personlige egenskaper. Veileder oppnevnes i løpet av første uke.​

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.
Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

LIS tildeles veileder i løpet av første uke. I del 3 av utdanningsløpet skal veileder inneha samme spesialitet som den hovedspesialitet utdanningsløpet leder mot. Individuell veiledning blir gjennomført en gang pr. måned eller hyppigere ved behov. Tid for veiledning er satt inn i tjenesteplanen.

Veiledning skal gi rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en erfaren kollega.

LIS sin faglige progresjon skal evalueres, gjerne i samråd med kolleger som LIS har arbeidet sammen med i det daglige.

Gruppeveiledning kan bli aktuelt. Her vil man drøfte og utveksle erfaring omkring mer generelle problemstillinger.

Som ledd i fagutvikling har LIS avsatt i gjennomsnitt 4 timer fordypningstid pr. uke. Fordypningstid blir tatt ut som hele dager som er satt inn i tjenesteplanen.


Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder.

Dokumentasjon på at læringsmål/ læringsaktiviteter er oppnådd vil bli gjennomført av enten supervisør, veileder eller evalueringskollegium. Hvem av disse som har ansvar for dokumentasjon av de ulike læringsmål er definert i utdanningsplanen i kompetanseportalen.

Oppnådde læringsmål loggføres i Kompetanseportalen (Dossier)

Leder har ansvar for sluttgodkjenning av de læringsmål som blir oppnådd ved medisinsk avdeling på Diakonhjemmet. Læringsmål som blir oppnådd under rotasjonstjeneste skal godkjennes ved rotasjonsstedet. 

Internundervisning og kurs

LIS i del 3 av utdanningsløpet i generell indremedisin følger deler av internundervisningen til LIS i del 2. I del 3 vil LIS også delta i spesialitetsspesifikk internundervisning på 2 x 45 minutter pr. uke i 42 uker pr år. Temaene i internundervisningen er knyttet opp mot utdanningsplanens læringsmål slik at læringsaktiviteter/læringsmål kan godkjennes etter deltakelse på undervisningen.

Både LIS og overleger har ansvar for presentasjoner under internundervisningen.

Utdanningsløpet vil ha en ansvarlig overlege med ansvar for oppsett av plan for internundervisning.

Det er i henhold til plan avsatt 5 dager til kurs/ kongresser i henholdsvis vår- og høstsemesteret. Ytterligere kurstid innvilges på individuell basis. Avdelingen dekker kursavgift.​

Forskning

Diakonhjemmet er blant de sykehusene i landet utenom universitetssykehusene som har størst forskningsproduksjon. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene. Sykehuset har et eget forskningsutvalg som arbeider for å stimulere og legge til rette for forskning i avdelingene. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode og resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved sykehuset. Seksjon for generell indremedisin har både gjennomført og publisert egne prosjekter (Penicillinallergi/PENAL-studien), inkludert pasienter til multisenterstudier utgående fra andre institusjoner (Rabdomyolysestudien og NorFib) og har nye forskningsprosjekter i oppstartsfase (Compliance /etterlevelse i antikoagulasjonsbehandling). LIS-3 vil involveres i pågående prosjekter og bidra til inklusjon, revisjon og diskusjon rundt disse. Kandidaten vil også inviteres til større involvering deriblant databehandling dersom kandidaten viser interesse for det.

Kandidaten vil ellers også fortløpende oppfordres til å bidra i idémyldring, forslag til endringer eller tiltak som kan bedre pasientbehandling og drift ved seksjonen.​

Ved medisinsk avdeling er forskningsaktiviteten spesielt høy ved hjerteseksjonen og ved geriatrisk seksjon. Det forventes at LIS i del 3 deltar i forskning, fagutvikling eller kvalitetsforbedrende prosjekter.

Utdanningsutvalget

For del 3 av utdanningen innen generell indremedisin vil avdelingen ha en overlege og en LIS som er utdanningsansvarlig for fagområdet. Disse vil sammen ha ansvar for oppsett av internundervisning og fortløpende vurdere behov for endringer i utdanningsopplegget.

Simulering, ferdighetstrening og kommunikasjonskurs

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.

Det arrangeres HLR-kurs årlig, ofte på simuleringssenter. Årlig gjennomgang av EMU (elektromedisinsk utstyr). I tillegg gjennomføres det BEST-øvelser i Akuttmottaket hver annen uke som vakthavende leger den aktuelle dagen kan delta på.

Alle nyansatte LIS-leger deltar på 2 dagers kommunikasjonskurs etter ansettelse.​

Kontakt

Telefon sentralbord: 22 45 15 00

E-post: postmottak@diakonsyk.no

 

- Geriatri -

Utdanningsplan i geriatri ved Diakonhjemmet Sykehus.

Innledning

Utdanningsplanen gjelder for utdanning innen geriatri (del 3) på Diakonhjemmet Sykehus. Planen beskriver hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål man må oppnå for å oppfylle kravet til den kliniske praksisen, læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og kurs.

Utdanningsløp

Det forutsettes at LIS har gjennomført generell Del 2 av utdanningen før Del 3 påbegynnes.  Utdanningsløpet (Del 3) som fører frem til hovedspesialiteten geriatri har en forventet utdanningstid på 2,5 år hvorav inkludert 3 måneder ortogeriatri (31) ved kirurgisk avdeling og 3 måneder akutt hjerneslagbehandling ved Bærum sykehus. Foruten læringsmålet knyttet til trombolysebehandling av akutte hjerneinfarkt, kan alle læringsmål oppnås ved vår avdeling. Det er inngått rotasjonsavtale med Vestre Viken HF ( Bærum sykehus) for å oppnå læringsmål innen trombolysebehandling av akutte hjerneslag.

LIS vil i være tilknyttet geriatrisk seksjon i Medisinsk avdeling som har en sengepost med 20 senger fordelt på akuttgeriatri og slag. Sykehuset har også en ortogeriatrisk enhet for eldre med hoftebrudd (ca 500 per år) lokalisert i Ortopedisk seksjon, Kirurgisk avdeling, men med fast spesialist i geriatri. Det er lagt opp til rotasjon i minst 3 måneder til denne enheten. Geriatri-miljøet har nært samarbeid med sykehusets Alderspsykiatriske avdeling med liason service av alderspsykiater på ukedager.

Både på sengepost og poliklinikk arbeider vi i et tverrfaglig team etter prinsippene for bred geriatrisk vurdering (comprehensive geriatric assessment – CGA).e enhetene (akuttgeriatrisk enhet, slagenhet, ortogeriatrisk enhet) som har hovedansvar for å ivareta pasienter med geriatriske problemstillinger.

LIS vil ha tjeneste ved geriatrisk poliklinikk. Poliklinikk har utredning, behandling og oppfølging av kognitiv svikt/demens (hukommelsesklinikk), fall og falltendens, funksjonssvikt og sammensatte geriatriske problemer, polyfarmasi, og en «etter-bruddet poliklinikk» med fokus på osteoporose, fall og å gjenvinne funksjon for eldre med hoftebrudd og andre lav-energi brudd.

 • Generelle kunnskaper, ferdighet og kompetanse i geriatri inklusive akutt funksjonssvikt og delirium (læringsmål 13-16), dekkes ved tjeneste i sengepost og internundervisning.
 • Demens og fall, synkope (læringsmål 17-31) dekkes i hovedsak ved tjeneste i poliklinikk og internundervisning.
 • Hjerneslag (32-36) dekkes ved tjeneste i slagenheten, etterundersøkelser av slagpasienter på poliklinikk, med unntak av vurdering og gjennomføring av trombolyse (32) som dekkes ved 3 mnd. rotasjon til annet sykehus (avtale foreligger med Bærum sykehus).
 • Nevrologi (37-42), naturlige funksjoner (43-45), ernæring (54-55), palliasjon (56-58), hud (59) og juridiske kompetanse (60-62) dekkes ved tjeneste i sengepost og poliklinikk, samt internundervisning.
 • Alderspsykiatri (46-49) dekkes ved tjeneste i sengepost og i poliklinikk. Vi har daglig liason-virksomhet av alderspsykiater. Fra 2020 blir alderspsykiatrisk polklinikk samlokalisert med geriatrisk poliklinikk.
 • Legemidler (50-53); dekkes dels ved tjeneste i sengepost og i poliklinikk, samt internundervisning. Farmasøyt inngår i det tverrfaglige team begge steder.
 • Beslutninger om livsforlengende behandling (63) dekkes ved tjeneste på sengepost og i samarbeid med vårt palliative team.
 • LIS vil inngå i generelle indremedisinske vakter.
 • Avdelingen har som målsetning å ha en LIS i del 3 av utdanningsløpet mot hovedspesialiteten Geriatri til enhver tid.
 • Sykehuset har samlet 6 overleger med spesialitet i geriatri. 5 av disse er tilknyttet geriatrisk enhet. Seksjonsoverlege er professor i geriatri.

Introduksjon av nye LIS

 • Sykehuset har felles introduksjonsprogram over 3 dager for alle nyansatt leger. Alle nyansatte leger vil i henhold til sjekkliste bli introdusert til avdelingens interne rutiner.
 • Øvrig introduksjon til avdelingens kliniske arbeid blir gjort ut fra er individuell vurdering knyttet til kandidatens tidligere arbeidserfaring.
 • LIS blir tildelt individuell utdanningsplan.

Supervisjon, Veiledning og faglig utvikling

Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.
Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

 • LIS tildeles veileder ved ansettelse. I del 2 vil LIS ikke nødvendigvis få veileder med spesialitet som er lik den kandidaten sikter seg inn mot som hovedspesialitet (dette vil være tilfelle i del 3).
 • Individuell veiledning blir gjennomført en gang pr. måned eller hyppigere ved behov. Tid for veiledning er satt inn i tjenesteplanen.
 • Veiledning skal gi rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en erfaren kollega.
 • LIS sin faglige progresjon skal evalueres gjerne i samråd med kolleger som LIS har arbeidet sammen med i det daglige.
 • Gruppeveiledning kan bli aktuelt. Her vil man drøfte og utveksle erfaring omkring mer generelle problemstillinger.
 • Som ledd i fagutvikling har LIS avsatt i gjennomsnitt 4 timer fordypningstid pr. uke. Fordypningstid blir tatt ut som hele dager som er satt inn i tjenesteplanen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

 • For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder.
 • Dokumentasjon på at læringsmål/ læringsaktiviteter er oppnådd vil bli gjennomført av enten supervisør, veileder eller evalueringskollegium. Hvem av disse som har ansvar for dokumentasjon av de ulike læringsmål er definert i utdanningsplanen i kompetanseportalen.
 • Oppnådde læringsmål dokumenteres i Kompetanseportalen (Dossier).
 • Leder har ansvar for sluttgodkjenning av læringsmålene.

Internundervisning og kurs

Internundervisning foregår på geriatrisk poliklinikk hver tirsdag morgen (45 minutter). Denne undervisningen følger liste over Læringsmål. I tillegg er det nasjonal nettundervisning (GerIt annenhver tirsdag ettermiddag (45 minutter), og vi har kasusdiskusjoner i et tverrfaglig forum hver onsdag ettermiddag (60 minutter).

Både LIS, overleger og andre representanter fra tverrfaglig team har ansvar for presentasjoner under internundervisningen.

Utdanningsløpet vil ha en ansvarlig overlege med ansvar for oppsett av plan for internundervisning.

Det er i henhold til plan avsatt 5 dager til kurs/ kongresser i henholdsvis vår- og høstsemesteret. Ytterligere kurstid innvilges på individuell basis. Avdelingen dekker kursavgift.

Forskning

Diakonhjemmet er blant de sykehusene i landet utenom universitetssykehusene som har størst forskningsproduksjon. Det er en betydelig forskningsaktivitet, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykiatri og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene. 

Sykehuset har et eget forskningsutvalg som arbeider for å stimulere og legge til rette for forskning i avdelingene. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode og resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved sykehuset. LIS som ønsker det vil ha gode muligheter for å delta i forskningsprosjekter.

Utdanningskandidaten i geriatri får tilbud om å delta i mindre og større forskningsprosjekter, og det er en målsetning at alle skal gjennomføre minst et mindre prosjekt som presenteres (gjerne med en poster) på en internasjonal kongress. Seksjonsoverlege er professor i geriatri og sykehuset har flere pågående prosjekter.

Utdanningsutvalg

For del 3 av utdanningen innen geriatri vil avdelingen ha en overlege og en LIS som er utdanningsansvarlig for fagområdet. Disse vil sammen ha ansvar for oppsett av internundervisning og fortløpende vurdere behov for endringer i utdanningsopplegget.

Simulering, ferdighetstrening og kommunikasjonskurs

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.

Det arrangeres HLR-kurs årlig, ofte på simuleringssenter. Årlig gjennomgang av EMU (elektromedisinsk utstyr). I tillegg gjennomføres det BEST-øvelser i Akuttmottaket hver annen uke som vakthavende leger den aktuelle dagen kan delta på.

Alle nyansatte LIS-leger deltar på 2 dagers kommunikasjonskurs etter ansettelse.

Kontakt

Seksjonsoverlege i geriatri eller avdelingsoverlege på Medisinsk avdeling

Telefon sentralbord: 22 45 15 00

E-pos: postmottak@diakonsyk.no


 - Hjertesykdommer - 

Utdanningsplan i hjertesykdommer ved Diakonhjemmet Sykehus. 

Seksjon for hjertesykdommer

Ved Hjertemedisinsk seksjon er det ansatt 5 spesialister i hjertesykdommer, 4 med medisinsk doktorgrad. Det er til enhver tid 2 utdanningskandidater i hjertesykdommer (LIS 3) på seksjonen. Seksjonen utreder og behandler vanlige problemstillinger innen hjertesykdommer unntatt elektrofysiologisk og invasiv utredning samt pacemakervirksomhet (kun enkelte pacemakeravlesninger der det er indisert på innlagte pasienter). 

Det er planlagt at denne aktiviteten skal økes. Invasiv utredning/behandling og pacemakerinnleggelse utføres på Oslo universitetssykehus, Ullevål, og inneliggende pasienter kommer i retur til Diakonhjemmet Sykehus samme dag eller dagen etter undersøkelsen/behandlingen/implantasjonen på Oslo universitetssykehus. LIS-kandidatene vil få en allsidig og grundig opplæring i de kardiologiske ferdighetene. Det er lett tilgang til spesialist for supervisjon i prosedyrer og diskusjon og tolking av funn og kliniske problemstillinger.

Én av Medisinsk avdelings sengeposter er Hjerte-/lungeposten som er delt i et hjerte- og et lunge-team som til sammen har 20 senger. Det var 1763 innleggelser på Hjerteteamet i 2018. Det er 2 egne utredningsrom med 2 ekkokardiografimaskiner og sykkel til arbeids-EKG i tilknytning til Hjerte-/lungeposten. Utdanningskandidatene deltar på previsitt sammen med spesialist i hjertesykdommer hver dag og går visitt på hjertepasientene på Hjerteteamet på Hjerte/lunge-posten under supervisjon av hjertespesialist. I tillegg utføres arbeids-EKG og ekkokardiografi (transthorakal og transøsofagal) på inneliggende pasienter under supervisjon av hjertespesialist.

Utdanningskandidaten har også tjeneste på Hjerteovervåkningen som ligger under Postoperativ/intensivavdelingen som er felles med Kirurgisk avdeling, under supervisjon av hjertespesialist.

Kardiologisk poliklinikk er en del av Medisinsk poliklinikk og har stor aktivitet. Det var 5273 konsultasjoner i 2018. Det er 2 ekko-rom og 1 arbeids-EKG-rom der, og det utføres transtorakale og transøsofagale ekkokardiografiske undersøkelser, arbeids-EKG-er, 24-78-timers EKG-registreringer, R-tester og 24-timers BT-registreringer. I tillegg til at alle kardiologene har tjeneste der har utdanningskandidatene i del 2 (LIS 2) og ikke minst i del 3 hjertesykdommer (LIS 3) tjeneste der og utfører arbeids-EKG, ekkokardiografi (transthorakal og transøsofagal) samt generelle kardiologiske problemstillinger. Det er også 3 hjertesykepleiere på poliklinikken som bl.a. har et stort antall pasienter på hjertesvikt- og atrieflimmerpoliklinikk. Det utføres også et relativt stort antall elektive elektrokonverteringer på Postoperativ/Intensivavdelingen.

Utdanningsløp

Etter tjeneste innen generell indremedisin (LIS 2) på 3 år vil utdanningskandidaten i hjertesykdommer (LIS 3) være tilknyttet Hjertemedisinsk seksjon (sengepost, poliklinikk, hjerteovervåkning/intensivavdeling) med tjenestetid 1-1,5 år før de avslutter utdanningstjenesten på Oslo universitetssykehus (1,5-2 år). Utdanningskandidaten vil ha klinisk tjeneste under god supervisjon og veiledning og delta på internundervisning, kurs og utføre selvstudier inkl. gjennomgang av retningslinjer. 

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.

Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

Utdanningskandidaten i hjertesykdommer har spesialist i hjertesykdommer som veileder som har medansvar for at kandidatene tilegner seg det som forutsettes i utdanningsplanen og sjekkliste. Avdelingen har satt av 30 min hver måned til veiledning (første onsdag i hver måned).

Fordypningstid tilsvarende i gjennomsnitt 4 timer i uken, men tas ut som hele dager, og er satt inn i arbeidsplanen. Denne tas som regel ut på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder. Avdelingsleder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS tildeles. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, mens andre godkjennes av veileder.      

Internundervisning og kurs

Utdanningskandidatene deltar i undervisning for Medisinsk avdeling 2 dager i uken à 45 minutter i indremedisin i tillegg til ytterligere 20 minutter undervisning hver annen uke. 

Annen hver uke er det stabsmøte for alle sykehusets leger samt sektorens primærleger der de respektive avdelinger og primærlegene har ansvar for programmet etter tur (45 minutter). To dager i uken, 10 minutter hver gang relatert til morgenmøtene, er det litteraturgjennomgang hvor utdanningskandidatene presenterer nye forskningsresultater og/eller artikler. 

Utdanningskandidatene i hjertesykdommer har i tillegg 45 minutter hver uke der hjertemedisinske emner planmessig gjennomgås. Undervisningen foregår som oftest som foredrag med diskusjon, men også som demonstrasjoner av ekkokardiografiske opptak med diskusjon. Ansvaret for undervisningen deles mellom spesialistene i hjertesykdommer og utdanningskandidatene samt andre hjerteinteresserte LIS 2. Noe av tiden til forberedelse gjøres i avsatt fordypningstid.

Det prioriteres at LIS-leger skal delta på obligatoriske og anbefalte kurs. Avdelingen dekker kursavgiften.

Det prioriteres også at utdanningskandidatene i hjertesykdommer deltar på internasjonale hjertekongresser samt nasjonale symposier og fagmøter.

Simulering, ferdighetstrening og kommunikasjonskurs

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.

Det arrangeres HLR-kurs årlig, ofte på simuleringssenter. I tillegg gjennomføres det BEST-øvelser i Akuttmottaket hver annen uke som vakthavende leger den aktuelle dagen kan delta på.

Alle nyansatte LIS-leger deltar på 2 dagers kommunikasjonskurs etter ansettelse.

Kontakt

Telefon sentralbord:  22 45 15 00
E-post: postmottak@diakonsyk.no

 

 - Fordøyelsessykdommer - 

Utdanningsplan i fordøyelsessykdommer ved Diakonhjemmet sykehus.

Innledning

Denne utdanningsplanen beskriver hvordan vi gjennomfører utdanning i fordøyelsessykdommer ved Diakonhjemmet sykehus. Planen beskriver utdanningsløpet, hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for den enkelte kandidat som viser alle læringsmål man må oppnå for å oppfylle kravet til den kliniske praksisen, læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og kurs.

Om medisinsk avdeling

Diakonhjemmet sykehus er lokalsykehus for Oslos 3 vestlige bydeler med ca. 145.000 innbyggere. Medisinsk avdeling er strukturert som en generell indremedisinsk avdeling med 4 forskjellige sengeposter og tilbyr utdanningsvirksomhet for alle de medisinske spesialitetene unntatt nyresykdommer og endokrinologi. I tillegg er Diakonhjemmet sykehus avlastningssykehus for pasienter med indremedisinske og kirurgiske problemstillinger for Akershus Universitetssykehus sin sektor i Oslo (Groruddalen).

Avdelingen har totalt 80 senger fordelt på 4 sengeposter, i tillegg disponeres 8 tekniske senger på Hjerteovervåkningen/Intensivavdelingen, og det er 4 senger på Observasjonsposten som ligger under Medisinsk avdeling. Totalt var det 8 499 innleggelser på Medisinsk avdeling i 2021 og 29 150 polikliniske konsultasjoner.

LIS-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som tilstedeværende primær- eller sekundærvakt. LIS1-lege er også tilstedeværende. Tertiærvakt/bakvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.

Seksjon for fordøyelsessykdommer

Ved gastroenterologisk seksjon er det ansatt 4 overleger som er spesialister i gastroenterologi, 3 har PhD.  I tillegg er det 2 utdanningskandidater i fordøyelsessykdommer LIS3 samt 2 utdanningskandidater i LIS2.  Spesialistene deler ansvaret for sengepost, gastroenterologisk undersøkelsesavdeling («gastrolab») og gastromedisinsk poliklinikk. 

Gastroenterologisk seksjon deler en sengepost på 22 senger med hematologisk og infeksjonsmedisinsk seksjon. Vi har egen infusjonsenheten som drives sammen med Revmatologisk avdeling hvor vi har tre spesialsykepleiere tilknyttet en IBD-poliklinikk. IBD-poliklinikken styres i tett samarbeid med gastroenterolog og vi har ukentlige møter hvor vi drøfter utredning og behandling samt indikasjon for biologisk behandling.

Sykehuset har en godt utrustet gastrolab som disponeres og drives av både gastroenterologer og gastrokiruger. Det er et meget nært og godt samarbeid med gastrokirurgene. Det er avsatt 45 min. ca. annenhver måned til fellesmøte mellom gastromedisinere, gastrokirurger og gastrosykepleiere på gastrolab.

Det utføres diagnostiske prosedyrer som gastroskopier, sigmoideoskopier og koloskopier. I tillegg gjøres en rekke forskjellige terapeutiske inngrep som for eksempel polyppektomier, hemostase av GI blødninger med bl.a. adrenalin-injeksjon, hemoclips, strikkligering etc. Det utføres blokking av stenoser og PEG-innleggelser.  I tillegg gjøres urease pusteprøve for helicobacter pylori (selve prøven sendes Lovisenberg). Det utføres 24-timers pH-måling samt manometri hvor en av overlegene har spesialkompetanse.

Ultralyd-diagnostikk utføres av og ved røntgenavdelingen. Det er meldt inn behov for eget ultralydapparat til bruk ved gastroenterologisk poliklinikk.

 Målsetningen vår er å gi utdanningskandidaten de nødvendige kunnskaper, holdninger og ferdigheter til selvstendig å ta hånd om pasienter med sykdommer og plager fra mage-tarm kanalen, inklusive lever, galleveier og bukspyttkjertel.

Seksjonen har gode forutsetninger for å gi utdanningskandidaten innsikt og trening i behandling av akutte gastrointestinale sykdommer så vel som utredning av elektive pasienter. Kandidatene tilbys solid trening i praktiske undersøkelses- og behandlingsprosedyrer etter mester-svenn-prinsippet ved sengeposten, undersøkelsesavdelingen («gastrolab») og medisinsk poliklinikk.

Utdanningen i fordøyelsessykdommer kan for en stor del gjennomføres ved Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, men i tillegg er det behov for en spesialiseringstid ved universitetssykehus for å få dekket alle læringsmål.

Utdanningsløpet

Etter tjeneste innen generell indremedisin (LIS 2) på ca. 3 år vil utdanningskandidaten i fordøyelsessykdommer (LIS 3) være tilknyttet Gastroenterologisk seksjon (sengepost, medisinsk poliklinikk, gastroenterologisk undersøkelsesavdeling («gastrolab») med tjenestetid ca. 1,5-2 år før de avslutter utdanningstjenesten ved universitetssykehus, vanligvis Oslo universitetssykehus (ca. 1 år). Utdanningskandidaten vil ha klinisk tjeneste under god supervisjon og veiledning og delta på internundervisning, kurs og utføre selvstudier inkl. gjennomgang av retningslinjer. ​Les mer i: 

Introduksjon av nye LIS-leger

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved Diakonhjemmet sykehus og innenfor spesialiteten. Veileder oppnevnes første uke.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.
Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

Utdanningskandidaten i fordøyelsessykdommer har spesialist i fordøyelsessykdommer (gastroenterolog) som veileder og som har medansvar for at kandidatene tilegner seg det som forutsettes i utdanningsplanen og sjekklisten. Avdelingen har satt av 30 min. hver måned til veiledning (første onsdag i hver måned), og veiledning utføres i tillegg ved behov. Under samtalen skal det gis rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer. Man diskuterer problemstillinger LIS-leger møter i det daglige arbeidet. Det gjelder både etiske og medisinske problemstillinger. Det evalueres for progresjon i de nødvendige teoretiske og praktiske ferdighetene ut fra den individuelle utdanningsplanen. Videre kan det gis tilbakemeldinger fra andre kollegaer om hvordan kandidaten oppfattes å fungere og hva kandidaten bør arbeide spesielt med.

Utdanningskandidaten har fordypningstid tilsvarende i gjennomsnitt 4 timer i uken, men som tas ut som hele dager, og er satt inn i arbeidsplanen. Fordypningstiden tas som regel ut på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder. Avdelingsleder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS tildeles. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen (Dossier). Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, mens andre godkjennes av veileder. Læringsmål sluttgodkjennes av avdelingsleder.      

Internundervisning og kurs

Utdanningskandidatene deltar i undervisning for Medisinsk avdeling 2 dager i uken à 45 minutter og en dag i uken à 20 minutter.  Internundervisningen er tilpasset kliniske læringsmål for Indremedisin del 2 slik at kravet på minst 70t/år innfris. Annen hver uke er det stabsmøte for alle sykehusets leger samt sektorens primærleger der de respektive avdelinger og primærlegene har ansvar for programmet etter tur (45 minutter). To dager i uken, 10 minutter hver gang relatert til morgenmøtene, er det litteraturgjennomgang hvor utdanningskandidatene presenterer nye forskningsresultater og/eller artikler. Hver torsdag fra kl. 11.45 til 12.30 er det kvalitetsmøte. Her tas opp tema som bl.a. generell kvalitet i medisinsk arbeid, lovgivning i helsetjenesten, konsekvenser for medisinsk arbeid og pasientskader / avvik, forskning og etikk.

Utdanningskandidatene i fordøyelsessykdommer har i tillegg ca. 40 minutter hver uke der gastroenterologiske emner planmessig gjennomgås. Undervisningen foregår som oftest som foredrag med diskusjon, men det kan også være gjennomgang og presentasjon av gastroenterologiske prosedyrer. Ansvaret for undervisningen deles mellom spesialistene i gastroenterologi og utdanningskandidatene i gastroenterologi (LIS2 og LIS3). Noe av tiden til forberedelse kan gjøres i avsatt fordypningstid. Det er utarbeidet en rulleringstabell for teoriundervisningen som sikrer planmessig gjennomgang av kliniske læringsmål i faget over en periode på 2-3 år basert på læringsmål. Detaljert plan for undervisningen utarbeides hvert vår- og høstsemester basert på rulleringstabell og foreslås av Utdanningsutvalget.

En gang i uken er det IBD møte der også IBD-sykepleierne deltar. Her er det typisk kasuistikk gjennomgang og drøftinger vedrørende behandling. 

Det prioriteres at LIS-leger skal delta på obligatoriske og anbefalte kurs. Avdelingen dekker kursavgiften. Det anbefales også at utdanningskandidatene deltar på regionale møter for kandidater i fordøyelsessykdommer, og dessuten gastroenterologiske symposier og fagmøter lokalt og nasjonalt.

Forskning

Ved Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus er det mye forskningskompetanse og det drives både basal og klinisk forskning blant avdelingens leger. Det er et eget forskningsutvalg ved sykehuset. Noe av undervisningen ved Medisinsk avdeling dreier seg om fremlegging av egen og andres forskning og om forskningsteori. Sykehuset gjennomfører med jevne mellomrom forskerkurs der man kan få innføring i temaet.

 Gastroenterologisk seksjon deltar for tiden i IBSEN III studien, Nasjonalt nettverk for leversykdommer (AIL), COLONIZE og Boosting biologics. Det diskuteres stadig deltagelse i nye forskningsprosjekter, ofte i samarbeid med universitetssykehusene.

 Diakonhjemmet sykehus deltar i Gastronet der koloskopi- og ERCP-undersøkelser blir registrert/kvalitetssikret.

Utdanningsutvalg

Både Medisinsk avdeling og Gastroenterologisk seksjon har utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen. Medisinsk avdeling sitt utdanningsutvalg består av 2 overleger og 2 LIS-leger. Utdanningsutvalget for gastroenterologisk seksjon består av 1 utdanningsansvarlig overlege og 1 LIS-lege. Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen.

Simulering, ferdighetstrening og kommunikasjonskurs

 • Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.
 • Det arrangeres HLR-kurs årlig, ofte på simuleringssenter. I tillegg gjennomføres det BEST-øvelser i Akuttmottaket hver annen uke som vakthavende leger den aktuelle dagen kan delta på.
 • I samarbeid med Oslo universitetssykehus er det muligheter for simulatortrening i endoskopi. Vi har nylig også fått egen modell (dummy) til bruk ved koloskopitrening. ​

 • Alle nyansatte LIS-leger deltar på 2 dagers kommunikasjonskurs etter ansettelse.

Kontakt

Avdelingssjef eller avdelingsoverlege på Medisinsk avdeling eller seksjonsoverlege i fordøyelsessykdommer.

Telefon sentralbord:  22 45 15 00

E-post: postmottak@diakonsyk.no

 

 - Infeksjonssykdommer - 

Utdanningsplan i infeksjonsmedisin ved Diakonhjemmet Sykehus. 

Innledning

Utdanningsplanen gjelder for utdanning innen infeksjonsmedisin på Diakonhjemmet Sykehus. Planen beskriver hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål man må oppnå for å oppfylle kravet til den kliniske praksisen, læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og kurs.

Om medisinsk avdeling

Avdelingen har totalt 80 senger fordelt på 3 sengeposter, i tillegg disponeres 8 tekniske senger på Hjerteovervåkningen/Intensivavdelingen, og det er 4 senger på Observasjonsposten som ligger under Medisinsk avdeling. Totalt var det 9120 innleggelser på Medisinsk avdeling i 2018.

LIS-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som tilstedeværende primær- eller sekundærvakt. LIS1-lege er også tilstedeværende. Tertiærvakt/bakvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.

Seksjon for infeksjonsmedisin

Ved infeksjonsmedisinsk seksjon er det ansatt 2 spesialister i infeksjonsmedisin. Det er tiltenkt 1 utdanningskandidater i infeksjonsmedisin (LIS 3) på seksjonen. Seksjonen utreder og behandler vanlige problemstillinger innen infeksjoner utenom HIV, luftsmittekrevende organismer som lungetuberkulose og det er ikke eget mikrobiologisk laboratorium tilknyttet avdelingen. Det er en egen smittevernseksjon som driftes av egen smittevernrådgiver og smittevernlege i ca. 20% stilling. LIS-kandidatene vil få en allsidig og grundig opplæring i de generelle infeksjonsmedisinske ferdighetene. Det er lett tilgang til spesialist for supervisjon i prosedyrer og diskusjon og tolking av funn og kliniske problemstillinger.

Én av Medisinsk avdelings sengeposter er infeksjon/hematologi i til sammen har 20 senger, som deles med gastromedisin. Omtrent 1/3 av alle pasienter som innlegges ved medisinsk avdeling behandles med antibiotika.  Utdanningskandidatene deltar på previsitt sammen med spesialist i infeksjonsmedisin og hematologi og går visitt under supervisjon av spesialist.

Utdanningskandidaten har også tjeneste på Hjerteovervåkningen som ligger under Postoperativ/intensivavdelingen som er felles med Kirurgisk avdeling, under supervisjon av indremedisiner.

Medisinsk poliklinikk har ukentlig oppfølging av hepatitt B, C og andre relevante pasienter. Det var ca. 200 konsultasjoner i 2018. 

Utdanningsløp

Etter tjeneste innen generell indremedisin (LIS 2) på 3 år vil utdanningskandidaten i infeksjonsmedisin (LIS 3) være tilknyttet egen sengepost, poliklinikk, intensivavdeling med tjenestetid 1-1,5 år før de avslutter utdanningstjenesten på Oslo universitetssykehus (1,5-2 år). Utdanningskandidaten vil ha klinisk tjeneste under god supervisjon og veiledning og delta på internundervisning, kurs og utføre selvstudier inkl. gjennomgang av retningslinjer. 

Introduksjon av nye LIS

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved Diakonhjemmet Sykehus og innenfor spesialiteten. Veileder oppnevnes første uke.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.

Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

Utdanningskandidaten i infeksjonsmedisin har spesialist i infeksjonsmedisin som veileder som har medansvar for at kandidatene tilegner seg det som forutsettes i utdanningsplanen og sjekkliste. Avdelingen har satt av 30 min hver måned til veiledning (første onsdag i hver måned).

Fordypningstid tilsvarende i gjennomsnitt 4 timer i uken, men tas ut som hele dager, og er satt inn i arbeidsplanen. Denne tas som regel ut på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder. Avdelingsleder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS tildeles. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, mens andre godkjennes av veileder.      

Internundervisning og kurs

Utdanningskandidatene deltar i undervisning for Medisinsk avdeling 2 dager i uken à 45 minutter i indremedisin i tillegg til ytterligere 20 minutter undervisning hver annen uke. Annen hver uke er det stabsmøte for alle sykehusets leger samt sektorens primærleger der de respektive avdelinger og primærlegene har ansvar for programmet etter tur (45 minutter). To dager i uken, 10 minutter hver gang relatert til morgenmøtene, er det litteraturgjennomgang hvor utdanningskandidatene presenterer nye forskningsresultater og/eller artikler. 

Utdanningskandidatene i infeksjonsmedisin har i tillegg 45 minutter der hjertemedisinske emner planmessig gjennomgås. Undervisningen foregår som oftest som foredrag med diskusjon, men også som demonstrasjoner av mikrobiologiske funn ved laboratoriet. Ansvaret for undervisningen deles mellom spesialistene i infeksjonsmedisin og utdanningskandidatene samt andre infeksjonsmedisininteresserte LIS 2. Noe av tiden til forberedelse gjøres i avsatt fordypningstid.

Det prioriteres at LIS-leger skal delta på obligatoriske og anbefalte kurs. Avdelingen dekker kursavgiften.

Det prioriteres også at utdanningskandidatene i infeksjonsmedisin deltar på internasjonale relevante kongresser samt nasjonale symposier og fagmøter.

Forskning

Infeksjonsmedisin driver med enkelte mindre studier i samarbeid med kliniske farmasøyter, LIS og internshipstudenter, og er mye involvert i forbedringsarbeid innenfor feltet smittevern. Smittevern har ukentlige møter som er relevante. 

Utdanningsutvalg

Medisinsk avdeling har utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen. Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen. 

Simulering, ferdighetstrening og kommunikasjonskurs

 • Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.
 • Det arrangeres HLR-kurs årlig, ofte på simuleringssenter. I tillegg gjennomføres det BEST-øvelser i Akuttmottaket hver annen uke som vakthavende leger den aktuelle dagen kan delta på.
 • Alle nyansatte LIS-leger deltar på 2 dagers kommunikasjonskurs etter ansettelse.

Kontakt

Avdelingssjef eller avdelingsoverlege på Medisinsk avdeling eller seksjonsoverlege i infeksjonsmedisin.

Telefon sentralbord: 22 45 15 00

E-post: postmottak@diakonsyk.no

 

 -  Blodsykdommer - 

Utdanningsplan i blodsykdommer ved Diakonhjemmet Sykehus

Innledning

Utdanningsplanen gjelder for utdanning innen blodsykdommer (del 3) på Diakonhjemmet Sykehus. Planen beskriver hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål man må oppnå for å oppfylle kravet til den kliniske praksisen, læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og kurs.

Utdanningsløp

Det forutsettes at LIS har gjennomført Del 2 av utdanningen før Del 3 påbegynnes. Del 3 av utdanningsløpet mot hovedspesialiteten blodsykdommer er beregnet å ta ca. 3 år. Deler av utdanningsløpet i del 3 kan gjennomføres ved medisinsk avdeling på Diakonhjemmet sykehus (ca. 1 år)

For læringsmål som ikke kan oppnås ved Diakonhjemmet er det inngått avtaler med andre institusjoner (OUS ) om nødvendig tjeneste. Det vil bli planlagt rotasjonstid for å oppnå læringsmål som er lagt til sentrale institusjoner(akutte leukemier, blødertilstander, transplantasjonshematologi, spesialisert lymfombehandling, behandling av tilstander med CNS affeksjon)

 • Minstetiden for oppnåelse av læringsmål ved DHS er ett år.
 • LIS vil i hovedsak være tilknyttet sengepost som har hovedansvar for hematologi.
 • LIS vil ha tjeneste ved hematologisk poliklinikk under supervisjon. Ved hematologisk poliklinikk foregår utredning, prosedyrer, behandling og kontroller. Behandlingen blir ivaretatt på eget infusjonssenter med multidisiplinær tilnærming.
 • Tjenesten gir god erfaring med håndtering av hematologi tilknyttet andre tilstander ( kirurgi, indremedisin, revmatologi). Med unntak av intratekal prøvetaking og behandling oppnås alle prosedyrekrav ved hematologisk seksjon.
 • Hematolog har et etablert og godt samarbeid med klinisk kjemisk avdeling so har særegen hematologisk kompetanse.
 • Avdelingen håndterer alle hematologiske tilstander som ikke er vedtatt sentralisert.
 • LIS vil inngå i generelle indremedisinske vakter.
 • Avdelingen har som målsetning å ha en LIS i del 3 av utdanningsløpet mot hovedspesialiteten blodsykdommer til enhver tid.
 • Avdelingen har 2 overleger med kombinert spesialitet innen indremedisin og hematologi.

Introduksjon av nye LIS

 • Sykehuset har felles introduksjonsprogram over 3 dager for alle nyansatt leger. Alle nyansatte leger vil i henhold til sjekkliste bli introdusert til avdelingens interne rutiner.
 • Øvrig introduksjon til avdelingens kliniske arbeid blir gjort ut fra er individuell vurdering knyttet til kandidatens tidligere arbeidserfaring.
 • LIS blir tildelt individuell utdanningsplan i løpet av en måned etter ansettelse.

Supervisjon, Veiledning og faglig utvikling

Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.

 • Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.
 • LIS tildeles veileder ved ansettelse. I del 3 av utdanningsløpet skal veileder inneha samme spesialitet som den hovedspesialitet utdanningsløpet leder mot. Individuell veiledning blir gjennomført en gang pr. måned eller hyppigere ved behov. Tid for veiledning er satt inn i tjenesteplanen.
 • Veiledning skal gi rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en erfaren kollega.
 • LIS sin faglige progresjon skal evalueres, gjerne i samråd med kolleger som LIS har arbeidet sammen med i det daglige.
 • Gruppeveiledning kan bli aktuelt. Her vil man drøfte og utveksle erfaring omkring mer generelle problemstillinger.
 • Som ledd i fagutvikling har LIS avsatt i gjennomsnitt 4 timer fordypningstid pr. uke. Fordypningstid blir tatt ut som hele dager som er satt inn i tjenesteplanen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

 • For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder.
 • Dokumentasjon på at læringsmål/ læringsaktiviteter er oppnådd vil bli gjennomført av enten supervisør, veileder eller evalueringskollegium. Hvem av disse som har ansvar for dokumentasjon av de ulike læringsmål er definert i utdanningsplanen i kompetanseportalen.
 • Oppnådde læringsmål loggføres i Kompetanseportalen (Dossier).
 • Leder har ansvar for sluttgodkjenning av de læringsmål som blir oppnådd ved medisinsk avdeling på Diakonhjemmet. Læringsmål som blir oppnådd under rotasjonstjeneste skal godkjennes ved rotasjonsstedet. 

Internundervisning og kurs

Internundervisning foregår på geriatrisk poliklinikk hver tirsdag morgen (45 minutter). Denne undervisningen følger liste over Læringsmål. I tillegg er det nasjonal nettundervisning (GerIt annenhver tirsdag ettermiddag (45 minutter), og vi har kasusdiskusjoner i et tverrfaglig forum hver onsdag ettermiddag (60 minutter).

 • Både LIS, overleger og andre representanter fra tverrfaglig team har ansvar for presentasjoner under internundervisningen.
 • Utdanningsløpet vil ha en ansvarlig overlege med ansvar for oppsett av plan for internundervisning.
 • Det er i henhold til plan avsatt 5 dager til kurs/ kongresser i henholdsvis vår- og høstsemesteret. Ytterligere kurstid innvilges på individuell basis. Avdelingen dekker kursavgift.

Forskning

Diakonhjemmet er blant de sykehusene i landet utenom universitetssykehusene som har størst forskningsproduksjon. Det er en betydelig forskningsaktivitet, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykiatri og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene. 

Sykehuset har et eget forskningsutvalg som arbeider for å stimulere og legge til rette for forskning i avdelingene. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode og resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved sykehuset. LIS som ønsker det vil ha gode muligheter for å delta i forskningsprosjekter.

Utdanningskandidaten i geriatri får tilbud om å delta i mindre og større forskningsprosjekter, og det er en målsetning at alle skal gjennomføre minst et mindre prosjekt som presenteres (gjerne med en poster) på en internasjonal kongress. Seksjonsoverlege er professor i geriatri og sykehuset har flere pågående prosjekter.

 Utdanningsutvalg

For del 3 av utdanningen innen geriatri vil avdelingen ha en overlege og en LIS som er utdanningsansvarlig for fagområdet. Disse vil sammen ha ansvar for oppsett av internundervisning og fortløpende vurdere behov for endringer i utdanningsopplegget.

Simulering, ferdighetstrening og kommunikasjonskurs

 • Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.
 • Det arrangeres HLR-kurs årlig, ofte på simuleringssenter. Årlig gjennomgang av EMU (elektromedisinsk utstyr). I tillegg gjennomføres det BEST-øvelser i Akuttmottaket hver annen uke som vakthavende leger den aktuelle dagen kan delta på.
 • Alle nyansatte LIS-leger deltar på 2 dagers kommunikasjonskurs etter ansettelse.

Kontakt

Seksjonsoverlege i geritri  eller avdelingsoverlege på Medisinsk avdeling

Telefon sentralbord:  22 45 15 00

E-post: postmottak@diakonsyk.no

 

 - Lungesykdommer - 

Utdanningsplan i lungesykdommer ved Diakonhjemmet Sykehus. 

Innledning

Utdanningsplanen gjelder for utdanning innen hovedspesialiteten lungesykdommer ved Diakonhjemmet Sykehus. Planen beskriver hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål man må oppnå for å oppfylle kravet til den kliniske praksisen, læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og kurs.

Seksjon for lungesykdommer

Ved lungemedisinsk seksjon er det ansatt 2 overleger med spesialitet i indremedisin og lungesykdommer.  Lungemedisinsk seksjon har siste årene ikke hatt utdanningskandidater i lungemedisin men vil i og med den nye utdanningsreformen tilstrebe å til enhver tid ha 1 - 2 utdanningskandidater i lungesykdommer (LIS 3) på seksjonen.  

 • Lungeseksjonen disponerer en 20-sengs sengepost sammen med hjerteseksjonen.
 • Seksjonen utreder og behandler vanlige problemstillinger innen lungesykdommer. 

På sengeposten tilbyr  seksjonen ventilasjonsstøtte med bipap og oksygeneringsstøtte med optiflow.  Vi har tilgang til respirasjonsfysiologisk utredning med spirometri, måling av gassdiffusjonskapasitet, body-boks og ergospirometri.  Respirasjonsfysiologisk laboratorium betjenes i all hovedsak av 3 svært kompetente sykepleiere med spesialitet i lungemedisin, og erfarne, formelt spesialiserte testledere til ergospirometri.  Vi har også V-scan.  

Lungemedisinsk seksjon tilbyr også bronkoskopisk undersøkelser og prøvetakning.  Bronkoskopi utføres både poliklinisk og på inneliggende pasienter.  Vi utfører bronkoskopi som et ledd i utredning,  behandling og prøvetakning ved lungemedisinske, infeksjonsmedisinske, onkologiske og akutt-/intensivmedisinske problemstillinger.

Lungemedisinsk poliklinikk tilbyr også utredning, behandling og oppfølging av pasienter med søvnrelaterte problemstillinger.  Vi initierer behandling med non-invasiv ventilasjonsstøtte, og følger opp disse pasientene poliklinisk.

 • Lungemedisinsk seksjon har også nært  samarbeid med radiologisk avdeling.  

Radiologisk avdeling bistår lungeseksjonen med undersøkelser som konvensjonell røntgen, gjennomlysning, MR, CT og UL.  Samarbeidet med radiologisk avdeling innebærer også intervensjonsradiologiske prosedyrer som tappinger og biopsitakning.

Lungemedisinsk seksjon har et tett samarbeid ved de lungemedisinske og lungeonkologiske fagmiljøene ved Oslo Universitetssykehus. Vi har hyppig uformell dialog med lungepoliklinikkene ved OUS-Rikshospitalet og OUS-Ullevål.  De  bistår oss blant annet ved behov for endobronkial ultralyd.  Vi har også et mer formalisert samarbeid med ukentlig MDT-møte med lungemedisinere, onkologer, thoraxkirurger og radiologer. Der vi kan legge frem og diskutere aktuelle kasus. I all hovedsak onkologielaterte problemstillinger. 

 • Vi deltar også på lungemedisinske fagmøter samen med lungemedisinere fra OUS og Lovisenberg sykehus.
 • Ved sjeldnere lungemedisinske problemstillinger yter det lungemedisinske fagmiljøet ved OUS oss svært god service, og har lav terskel for å bistå med innleggelse og tilleggsvurdering under utredninger. 
 • LIS-legen har ved seksjonen tilgang til en allsidig og grundig opplæring i  de lunge- og respirasjonsfysiologiske ferdighetene vi kan tilby. Det er tett samarbeid med spesialist for supervisjon i prosedyrer og diskusjon og tolking av funn og kliniske problemstillinger.

Én av Medisinsk avdelings sengeposter er Hjerte-/lungeposten som er delt i et hjerte- og et lunge-team som til sammen har 20 senger. Det var i 2018 785 innleggelser på lungeteamet. Utdanningskandidatene deltar på previsitt sammen med spesialist i lungesykdommer hver dag og går visitt på pasientene som ligger på lungeteamet på Hjerte/lunge-posten. 

 • LIS-3 vil også kunne få egne polikliniske pasienter med lungemedisinske problemstillinger. 
 • Lungemedisinsk seksjon har i utgangspunktet ingen avtale om tjeneste ved medisinsk overvåkning/intensiv. Dog bistår vi når det er pasienter med lungemedisinske problemstillinger og ved behov for bronkoskopi.

Lungemedisinsk poliklinikk er en del av Medisinsk poliklinikk og har stor aktivitet.  Det var 2564 episoder relatert til lungemedisinsk poliklinikk i 2018.  151 bronkoskopier. Lungeseksjonen disponerer på medisinsk poliklinikk 2 konsultasjonsrom med spirometrio og DLCO.  Det ene også med body-box. Vi har et eget rom til bruk ved bronkoskopi og andre invasive prosedyrer.

Ergospirometri, CPET- cardiopulmonal exercietest etableres nå ultimo august 2019. Utstyret betjenes i utgangspunktet av testleder ansatt ved revmatologisk avdeling, og er organisert som en del av Diakonhjemmet aktivitetsmedisinske senter.  

Målet er at CPET skal bli en viktig del av lungemedisinsk seksjons tilbud.  LIS-lege kan påregne å få erfaring i gjennomføring og tolkning av undersøkelsen.   Vi håper at dette skal bli et verdifullt tilskudd til sykehusets tilbud generelt, og til pasienter og forskningsprosjekter med lunge- og respirasjonsfysiologiske problemstillinger spesielt.  

Utdanningsløp

Spesialisering i lungesykdommer er en LIS 2/3 – utdanning på minst 5 år etter fullført LIS-1 periode. 3,5 års tjeneste ved generell indremedisinsk avdeling inkl lungeavdeling etterfulgt av utdanningstjeneste minimum 1,5 år ved Oslo Universitetssykehus. Utdanningskandidaten vil ha klinisk tjeneste under god supervisjon og veiledning og delta på internundervisning, kurs og utføre selvstudier inkl. gjennomgang av retningslinjer.  Kandidatene oppfordres til å sette seg inn i spesialistreglene. 

Introduksjon av nye LIS

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved Diakonhjemmet Sykehus og innenfor spesialiteten. Veileder oppnevnes første uke.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

 • Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.
 • Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.
 • Utdanningskandidaten i lungesykdommer har spesialist i lungesykdommer som veileder. Veileder har medansvar for at kandidatene tilegner seg det som forutsettes i utdanningsplanen og sjekkliste.
 • Avdelingen har satt av 30 min hver måned til veiledning (første onsdag i hver måned).
 • Fordypningstid tilsvarende i gjennomsnitt 4 timer i uken, men tas ut som hele dager, og er satt inn i arbeidsplanen. Denne tas som regel ut på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder. Avdelingsleder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS tildeles. De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, mens andre godkjennes av veileder.      

Internundervisning og kurs

Utdanningskandidatene deltar i undervisning for Medisinsk avdeling 2 dager i uken à 45 minutter i indremedisin i tillegg til ytterligere 20 minutter undervisning hver annen uke. Annen hver uke er det stabsmøte for alle sykehusets leger samt sektorens primærleger der de respektive avdelinger og primærlegene har ansvar for programmet etter tur (45 minutter). 

To dager i uken, 10 minutter hver gang relatert til morgenmøtene, er det litteraturgjennomgang hvor utdanningskandidatene presenterer nye forskningsresultater og/eller artikler. Utdanningskandidatene i lungesykdommer skal i tillegg ha 45 minutter hver uke der lungemedisinske emner planmessig gjennomgås. Undervisningen foregår som oftest som foredrag med diskusjon, men også som gjennomgang av aktuelle kasuistikker med supplement av ergospirometrirapporter, radiologiske undersøkelser og/eller annet som kan belyse aktuelle lungemedisinske problemstillinger. 

 • Faglig diskusjon vil alltid være en naturlig del av et slikt tilbud.  Ansvaret for undervisningen deles mellom spesialistene i lungesykdommer og utdanningskandidatene samt andre lungeinteresserte LIS 2.
 • Noe av tiden til forberedelse gjøres i avsatt fordypningstid.
 • Det prioriteres at LIS-leger skal delta på obligatoriske og anbefalte kurs. Avdelingen dekker kursavgiften.
 • Det prioriteres også at utdanningskandidatene i lungesykdommer deltar på internasjonale hjertekongresser samt nasjonale symposier og fagmøter.

Forskning

Det er per i dag begrenset forskningsaktivitet ved avdelingens lungeseksjon. Dog er målet at  at seksjonen blant annet gjennom etablering av ergospirometri/CPET og i samarbeid med aktive forskningsmiljøer på Diakonhjemmet skal kunne bidra til aktuelle forskningsprojekter. Utdanningskandidatene oppfordres til å bli med på forskningsprosjekter.

Utdanningsutvalg

 • Medisinsk avdeling har utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen.  Det skal etableres utdanningsutvalg for lungemedisinsk seksjon bestående av 1 utdanningsansvarlig overlege og 1 LIS-lege.
 • Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen.

Simulering, ferdighetstrening og kommunikasjonskurs

 • Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.
 • Det arrangeres HLR-kurs årlig, ofte på simuleringssenter. I tillegg gjennomføres det BEST-øvelser i Akuttmottaket hver annen uke som vakthavende leger den aktuelle dagen kan delta på.
 • Alle nyansatte LIS-leger deltar på 2 dagers kommunikasjonskurs etter ansettelse.

Kontakt

Avdelingssjef eller avdelingsoverlege på Medisinsk avdeling eller seksjonsoverlege i lungesykdommer

Telefon sentralbord: 22 45 15 00

E-post: postmottak@diakonsyk.no

Fant du det du lette etter?