HELSENORGE

Ortopedisk kirurgi

Utdanningsplan for ortopedisk kirurgi ved Diakonhjemmet Sykehus

​Beskrivelse av seksjonen

Ortopedisk seksjon ved Diakonhjemmet har lokalsykehusfunksjon for ca. 140 000 Oslo-borgere innen akutt traumatologi (bortsett fra multitraumer som går til Ullevål) og elektiv ortopedi. Enheten har et utvidet ansvarsområde i Oslo for hoftebrudd hos eldre for ca. 250 000 innbyggere. Dette utgjør ca 600 inngrep pr år.

I tillegg har faggruppene for overekstremitetskirurgi og fot-og ankelkirurgi et regionansvar for revmakirurgi for Helse Sørøst og i praksis riksfunksjon for deler av sin virksomhet, spesielt for omfattende ankelkirurgi (proteser, avstivninger) og protesekirurgi i overekstremiteten.

Det er 2 sengeposter, en fellespost for generell ortopedi og revmakirurgi med 26 senger, og en " Eldre med brudd " -post med 23 senger.

Det er for tiden 12 overleger og 7 LIS 3 ved avdelingen, i tillegg til en geriater i halv stilling. Legene er delt inn i 4 faggrupper: fot/ankel, eldre med brudd, hofte/knekirurgi, samt overekstremitetskirurgi. Hoftebrudd behandles av vakthavende leger og følges opp av de som er tilsatt ved faggruppen for eldre med brudd, mens øvrig frakturbehandling (i fot/ankel, albu etc.) koordineres og følges opp av den relevante faggruppen.

Om utdanningsløpet innen ortopedisk kirurgi

LIS 3 vil være fast tilknyttet ortopedisk seksjon. Arbeidsoppgavene består av postarbeid, poliklinikk, vaktarbeid og operasjonsaktivitet, både dagkirurgisk og på innlagte pasienter.

Foreløpig går har også våre LIS 3 ansvar for gastrokirurgi på vakt, men det er forventet at dette vil opphøre innen våren 2020.

Vi har et relativt stort volum av både elektiv og akutt kirurgi, og det forventes at de fleste læringsmål vil kunne dekkes gjennom det daglige arbeidet nevnt over, samt andre læringsarenaer som internundervisning, kurs og simulatortrening.

Det er imidlertid læringsmål som ikke kan dekkes ved Diakonhjemmet, nærmere bestemt læringsmålene 18-24 som omhandler ryggkirurgi, og læringsmål 62-71 som omhandler barneortopedi. Dette må således dekkes i forbindelse med rotasjon til andre helseforetak, samtidig som man dekker læringsmål 82 som omhandler fordypning. Dette har vært diskutert i rotasjonsrådet for Helse Sør-Øst og det er forståelse for at kandidater fra vårt sykehus kan rotere for fordypningstjeneste (LM82) uten at disse mer basale læringsmålene er oppfylt.

Vi har 2 fagområder hvor vår avdeling er høyspesialisert, nemlig fot- og ankelseksjonen og overekstremitetsseksjonen, som nærmest har en riksfunksjon for ankel- og albuproteser. Det pågår også forskning på disse seksjonene, men vi har ikke nok spesialister med PhD grad til å kunne tilby fordypningstjeneste (LM82). Dette vil forandre seg, en lege med PhD starter vinteren 2020, 2 overleger er godt i gang med PhD, og det planlegges også å utlyse en stilling med 50 % forskning hvor PhD-grad er et krav. Når dette kommer på plass, kan vi altså oppfylle LM82 for enkelte kandidater, men de må uansett rotere for læringsmålene nevnt over.

Arbeidet med spesialistutdanning er organisert av assisterende avdelingsoverlege i samarbeid med seksjonsoverlege på ortopedisk seksjon og utdanningsansvarlig overlege, i samarbeid med tillitsvalgt LIS3 og annen LIS som er medlem av utdanningsutvalget. Det er stort fokus på utdanning og vi opplever at dette prioriteres høyt både på sykehusnivå og på avdelingsledelsesnivå.

Introduksjon av nye LIS 3

Alle nyansatte LIS gjennomfører et 3 dagers introduksjonskurs hvor sykehuset presenteres og man informeres om interne prosedyrer, regelverk, elektronisk kvalitetssystem, avvikshåndtering m.m.

Alle utdanningskandidater skal får tildelt en veileder når de begynner i avdelingen som blant annet omfatter en oppstartsamtale innen to uker. Det skal da lages en individuell utdanningsplan som leder skal godkjenne. Kandidaten skal informeres om våre faglige prosedyrer, som finnes tilgjengelig i sykehusets elektroniske kvalitetssystem.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Veiledningsmøter skal finne sted en gang i måneden. Veileder vil ofte være ansatt i en annen faggruppe, slik at den daglige supervisjonen vil foretas av den aktuelle faggruppens faste ansatte.

En viktig læringsarena er avdelingens daglige møter, som foruten internundervisning består av røntgendemonstrasjoner, rapporter og faglig diskusjon om konkrete pasientkasus. En gang i uken er det satt opp tid til diskusjon av spesielt vanskelige kasus, hvor alle kan melde inn spesifikke kasus de vil ha diskutert.

Kandidatene vil rotere mellom de 4 tidligere nevnte faggruppene, som også disponerer separate deler av sengepostene, med ny rotasjon hvert år. En dag i uka har hver faggruppe poliklinikk, alle legene på samme dag. En av overlegene har da en supervisorfunksjon på poliklinikken, hvor vedkommende skal ha nærmest tom timebok for å ha tid til å veilede LIS 3 og eventuelt andre faggrupper som trenger hjelp den dagen (sykepleiere, fysioterapeuter, sekretærer).

Man strekker seg langt for å gi permisjoner til aktuelle kurs. Arbeids- og vaktplaner sikrer at kandidatene får en halv dag per uke avsatt til fordyping. Man ønsker mest mulig tilstedeværelse på operasjonsstua, noe som er en kontinuerlig utfordning på grunn av vaktarbeid. Ved overgang til ny vaktordning hvor ansvar for gastrokirurgiske pasienter opphører, vil dette bli forbedret. 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

LIS3 vil få månedlig oppfølging av veileder. Vurdering i evalueringskollegium vil bli foretatt 3-4 ganger i året, eventuelt oftere om det er behov for det. Oppnådde læringsmål skal dokumenteres i kompetanseportalen og godkjennes av veileder. Endelig godkjenning gjøres av leder.

Teoretisk undervisning

Internundervisningen foregår hver tirsdag, onsdag og torsdag og fredag morgen. De varer ca 30 minutter. Onsdager deltar vi i nettundervisning i regi av Ullevål.

De andre dagene underviser legene selv. Tema er selvvalgt men faggruppelederne sørger for at man i løpet av året får gått gjennom en del viktige tema noenlunde stukturert. Målet er å få en gjennomgang av alle felter i løpet av en 3 års periode. Vi har også inviterte forelesere fra andre avdelinger og av og til andre sykehus, som snakker om relevante tema for oss.

LIS 3 deltar selvfølgelig også i eksterne kurs og de obligatoriske utdanningskursene for spesialistutdanningen

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet

Seksjonen benytter seg av Ullevål metodebok når det gjelder operativ og konservativ bruddbehandling, det betales abonnement på disse på legenes smarttelefoner. Røntgenbilder av alle brudd demonstreres pre- og postoperativt i plenum for kvalitetskontroll og læring.

Avdelingen har erfarne overleger med høy kompetanse. Det gis 2 uker permisjon til kurs for overleger hvert år, i tillegg til at vi legger vekt på tilstedeværelse på ortopedisk høstmøte. 

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet

I dag (august 2019) har vi ingen med PhD grad ansatt ved seksjonen, men en overlege med PhD blir ansatt i januar 2020. To overleger jobber med PhD prosjekt, en om humerusfrakturer, en annen om trafikkulykker i lavinntektsland. Det drives et omfattende internt ankelproteseregister og albuproteseregister som det forventes flere publikasjoner fra. En studie om ankelartrodeser er også i gang. Overleger fra seksjonen samarbeider med proteseregisteret i Bergen om en ankelprotesestudie, og med Ullevål om en studie på diabetesfotsår.

Det planlegges utlysning av 50% forskningsstilling som skal besettes av spesialist med PhD, for å drive mer forskning på hoftebruddpasienter, som vi har et stort volum av.

Det er et stort forskningsmiljø ellers på sykehuset, som er dominert av revmatologisk avdeling. Denne avdelingen har 3-5 disputaser hvert år, flere professorater ved UiO og har en omfattende struktur med forskningsstøtte som også vi drar nytte av, blant annet 2 heltidsansatte statistikere og mye hjelp å få når det gjelder bl.a statistisk programvare og formelle krav til forskningsaktivitet (internt forskningsutvalg, personvernombud m.m.)

I de nye spesialistreglene er det i LM 83 krav om et vitenskapelig arbeid fra utdanningskandidatene, for eksempel fremleggelse av et arbeid på høstmøtet. Med våre relativt omfattende kvalitetsregistre og godt utbygde infrastruktur for forskning vil dette være enkelt å gjennomføre. Veileder skal ta opp dette med kandidaten tidligst mulig i prosessen for å starte gjennomføringen av et slikt prosjekt.

Felles kompetansemål

Felles kompetansemodul er læringsmål som skal oppnås i alle spesialiteter. For LIS del 2 og 3 inkluderer dette 24 læringsmål fordelt på områdene etikk, forebygging, forskningsforståelse, kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og brukermedvirkning, pasient- og pårørendeopplæring, samhandling, systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse.

Mye av dette vil oppnås i arbeidshverdagen i samarbeid med veileder, men sykehuset sentralt vil ta ansvar for å arrangere relevante kurs og forelesningsrekker m.m. som vil gjelde for alle spesialitetene ved Diakonhjemmet Sykehus.

Fant du det du lette etter?