HELSENORGE
Indremedisin

Generell indremedisin

​Utda​​nningsplan i generell indremedisin ved Diakonhjemmet Sykehus​

Innle​dning

Utdanningsplanen gjelder for utdanning innen generell indremedisin (del 3) på Diakonhjemmet Sykehus. Planen beskriver hvor man skal tjenestegjøre og hvilke samarbeidsaktører man må ha suppleringstjeneste hos for å oppfylle kravet til klinisk tjeneste. Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan som viser alle læringsmål man må oppnå for å oppfylle kravet til den kliniske praksisen, læringsaktiviteter, veiledning, supervisjon og kurs.​

Ved generell indremedisinsk seksjon er det 22 senger og ansatt 2 spesialister, hvorav en med PhD. I medisinsk avdeling som helhet har alle overlegene p.t. spesialiteten generell indremedisin i tillegg til annen spesialitet.

Det er tiltenkt 1-2 utdanningskandidater i generell indremedisin Del 3 på seksjonen for generell indremedisin.

Seksjonen utreder og behandler problemstillinger som ikke åpenbart hører inn under de øvrige spesialitetene, deriblant økt senkningsreaksjon, utilsiktet vekttap, intoksikasjoner, palliasjon, endokrinologiske- og nefrologiske problemstillinger, eller pasienter med mange tilstander samtidig som anses likeverdig aktuelle.

Utdanningsløp

Det forutsettes at LIS har gjennomført Del 2 av utdanningen før Del 3 påbegynnes. Se gjennomføringsplanen for del 2 over. Del 3 av utdanningsløpet til generell indremedisin er beregnet å ta ca. 3 år. Utdanningen tar sikte på å gi LIS en utdypende kunnskap innen hele det indremedisinske fagfeltet og føre frem til en kompetanse som fagansvarlig ved generelle indremedisinske avdelinger/ enheter.

Store deler av utdanningsløpet kan gjennomføres ved medisinsk avdeling på Diakonhjemmet sykehus.

For læringsmål som ikke kan oppnås ved Diakonhjemmet er det inngått avtaler med andre institusjoner (OUS) om nødvendig tjeneste. Det vil bli planlagt rotasjonstid for å oppnå læringsmål innen nyresykdommer (6 mnd.) og enkelte læringsaktiviteter innen endokrinologi. LIS vil også gå i rotasjonstjeneste for å oppnå tilstrekkelig kompetanse når det gjelder trombolysebehandling av akutte hjerneslag.

LIS vil i hovedsak være tilknyttet enheten som har hovedansvar for indremedisinsk tilstander som ikke naturlig hører til ved øvrige mer spesialiserte sengeposter. LIS vil inngå i generelle indremedisinske vakter.

LIS vil ha tjeneste ved generell indremedisinsk poliklinikk. Utdanningskandidaten vil i kunne få oppnådd læringsmål og prosedyrekravene ved samarbeid med de ulike organspesifikke poliklinikker.

Avdelingen har som målsetning å ha en LIS i del 3 av utdanningsløpet mot hovedspesialiteten Generell indremedisin til enhver tid.

Alle overleger ved avdelingen er spesialister i generell indremedisin. 9 overleger har doktorgrad.​

Introduksjon av nye LIS

LIS-3 vil få introduksjon til seksjonen og spesialiteten generell indremedisin av eller dennes stedfortreder. Den enkelte vil følges opp ihht individuelt behov avhengig av tidligere arbeidserfaring ved Diakonhjemmet Sykehus og innenfor spesialiteten, samt personlige egenskaper. Veileder oppnevnes i løpet av første uke.​

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Supervisjon foregår som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert previsitt, visitt, postarbeid, poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.
Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

LIS tildeles veileder i løpet av første uke. I del 3 av utdanningsløpet skal veileder inneha samme spesialitet som den hovedspesialitet utdanningsløpet leder mot. Individuell veiledning blir gjennomført en gang pr. måned eller hyppigere ved behov. Tid for veiledning er satt inn i tjenesteplanen.

Veiledning skal gi rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en erfaren kollega.

LIS sin faglige progresjon skal evalueres, gjerne i samråd med kolleger som LIS har arbeidet sammen med i det daglige.

Gruppeveiledning kan bli aktuelt. Her vil man drøfte og utveksle erfaring omkring mer generelle problemstillinger.

Som ledd i fagutvikling har LIS avsatt i gjennomsnitt 4 timer fordypningstid pr. uke. Fordypningstid blir tatt ut som hele dager som er satt inn i tjenesteplanen.


Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder.

Dokumentasjon på at læringsmål/ læringsaktiviteter er oppnådd vil bli gjennomført av enten supervisør, veileder eller evalueringskollegium. Hvem av disse som har ansvar for dokumentasjon av de ulike læringsmål er definert i utdanningsplanen i kompetanseportalen.

Oppnådde læringsmål loggføres i Kompetanseportalen (Dossier)

Leder har ansvar for sluttgodkjenning av de læringsmål som blir oppnådd ved medisinsk avdeling på Diakonhjemmet. Læringsmål som blir oppnådd under rotasjonstjeneste skal godkjennes ved rotasjonsstedet. 

Internundervisning og kurs

LIS i del 3 av utdanningsløpet i generell indremedisin følger deler av internundervisningen til LIS i del 2. I del 3 vil LIS også delta i spesialitetsspesifikk internundervisning på 2 x 45 minutter pr. uke i 42 uker pr år. Temaene i internundervisningen er knyttet opp mot utdanningsplanens læringsmål slik at læringsaktiviteter/læringsmål kan godkjennes etter deltakelse på undervisningen.

Både LIS og overleger har ansvar for presentasjoner under internundervisningen.

Utdanningsløpet vil ha en ansvarlig overlege med ansvar for oppsett av plan for internundervisning.

Det er i henhold til plan avsatt 5 dager til kurs/ kongresser i henholdsvis vår- og høstsemesteret. Ytterligere kurstid innvilges på individuell basis. Avdelingen dekker kursavgift.​

Forskning

Diakonhjemmet er blant de sykehusene i landet utenom universitetssykehusene som har størst forskningsproduksjon. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene. Sykehuset har et eget forskningsutvalg som arbeider for å stimulere og legge til rette for forskning i avdelingene. LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode og resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved sykehuset. Seksjon for generell indremedisin har både gjennomført og publisert egne prosjekter (Penicillinallergi/PENAL-studien), inkludert pasienter til multisenterstudier utgående fra andre institusjoner (Rabdomyolysestudien og NorFib) og har nye forskningsprosjekter i oppstartsfase (Compliance /etterlevelse i antikoagulasjonsbehandling). LIS-3 vil involveres i pågående prosjekter og bidra til inklusjon, revisjon og diskusjon rundt disse. Kandidaten vil også inviteres til større involvering deriblant databehandling dersom kandidaten viser interesse for det.

Kandidaten vil ellers også fortløpende oppfordres til å bidra i idémyldring, forslag til endringer eller tiltak som kan bedre pasientbehandling og drift ved seksjonen.​

Ved medisinsk avdeling er forskningsaktiviteten spesielt høy ved hjerteseksjonen og ved geriatrisk seksjon. Det forventes at LIS i del 3 deltar i forskning, fagutvikling eller kvalitetsforbedrende prosjekter.

Utdanningsutvalget

For del 3 av utdanningen innen generell indremedisin vil avdelingen ha en overlege og en LIS som er utdanningsansvarlig for fagområdet. Disse vil sammen ha ansvar for oppsett av internundervisning og fortløpende vurdere behov for endringer i utdanningsopplegget.

Simulering, ferdighetstrening og kommunikasjonskurs

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.

Det arrangeres HLR-kurs årlig, ofte på simuleringssenter. Årlig gjennomgang av EMU (elektromedisinsk utstyr). I tillegg gjennomføres det BEST-øvelser i Akuttmottaket hver annen uke som vakthavende leger den aktuelle dagen kan delta på.

Alle nyansatte LIS-leger deltar på 2 dagers kommunikasjonskurs etter ansettelse.​

Kontakt

Telefon sentralbord: 22 45 15 00

E-post: postmottak@diakonsyk.no


Fant du det du lette etter?