Spesialisering i radiologi ved Diakonhjemmet Sykehus

Radiologi

Offentlig utdanningsplan.

​Planen viser hvordan virksomheten organiserer spesialistutdanningen for leger som skal bli spesialister i radiologi. Den beskriver hvor og hvor lenge man skal tjenestegjøre ved de ulike læringsarenaene og hva de ulike læringsarenaene kan tilby av læringsmål. Planen beskriver hele utdanningen for Del 3. 

Organisering av spesialiteten

Radiologisk avdeling tilhører Diakonhjemmet Sykehus som er et sykehus eid av stiftelsen Diakonhjemmet. Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt lokalsykehus for tre bydeler i Oslo drevet på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset tilbyr behandling innen medisin, kirurgi, revmatologi, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus. Sykehuset har flere nasjonale og regionale funksjoner. Diakonhjemmet Sykehus har tre ledernivåer; administrerende direktør, avdelingssjef og enhetsleder. Radiologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus samarbeider med radiologisk avdeling Lovisenberg Diakonale sykehus ved utdanning av LIS i spesialiteten radiologi. Begge avdelingene har hver sin avdelingssjef og medisinskfaglige radiolog. 

Om radiologisk avdeling

Radiologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus er en mellomstor avdeling. Avdelingen består av 12 overleger (hvorav 2 med doktorgrad) og 6 LIS, hvorav 1 LIS er ansatt ved radiologisk avdeling Lovisenberg sykehus. Radiologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus (DHS) har et samarbeid med radiologisk avdeling ved Lovisenberg diakonale sykehus (LDS). LIS deltar i en rullerende turnus med vaktsamarbeid med LDS, samt deler av tjenestetiden ved LDS i en turnussyklus. Avdelingen ved DHS består av ca 50 ansatte, inkludert radiologer, radiografer, sekretærer og hjelpepleiere.  Utstyrsparken består av: 3 konvensjonelle røntgen-lab, 1 gjennomlysning/intervensjons-lab, 1 mobil røntgen, 1 MR (1,5T), 1 CT, 2 UL. Avdelingen utvider utstyrsparken med 1 CT og 1 MR i nær fremtid.

Utdanningsløpet

Spesialistutdanningen i radiologi er en LIS-3-utdanning på minimum 5 år. 3 år gjennomføres ved DHS/LDS og 2 år ved OUS. DHS og LDS dekker til sammen omtrent halvparten av læringsmålene med ferdigheter inne praktisk og teoretisk radiologi. Øvrige læringsmål dekkes av rotasjonen til Oslo universitetssykehus. LDS og DHS dekker læringsmålene under felles kompetansemodul (1). Utdannelsen ved DHS/LDS inneholder opplæring i og arbeid med:

 • Ultralyd
 • CT
 • MR
 • Basale intervensjonsteknikker
 • Biopsitaking.


Avdelingen legger til rette for utdanning av radiologer på følgende måte:

 • LIS skal under supervisjon i størst mulig grad utgjøre en naturlig del av legekollegiet ved avdelingen. 
 • LIS skal delta i primærvakt med overlege som bakvakt.
 • LIS skal holde demonstrasjoner ved DHS med nødvendig supervisjon fra overlege, samt delta på demonstrasjoner og tverrfaglige møter der det er hensiktsmessig.
 • LIS skal følge teoriundervisning internt på avdelingene ved LDS/DHS og ved OUS (Ullevål)
 • LIS skal holde selvstendige undervisningsforedrag.
 • LIS gjennomfører spesialistkurs med jevn fordeling av kurs gjennom spesialistutdanningen.
 • Det er satt av fast tid i tjenesteplanen til fordypning i henhold til gjeldende avtaler.
 • LIS får tildelt veileder med regelmessig veiledning.

Introduksjon av nye LIS-leger

Nye LIS-leger i spesialisering i radiologi (uten radiologierfaring) følger en 8 ukers opplæringsplan. LIS følger en oppsatt plan for opplæring i UL, CT og konvensjonell røntgen med muligheter for individuell tilpasning. LIS deltar på demonstrasjoner og skal også være med vaktlaget som følgevakt før vedkommende selv går vakter. For LIS med erfaring i radiologi blir opplæringsplanen tilpasset individuelt. 

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Opplæringen av LIS-leger tilpasses i det daglige arbeidet. LIS og overlege jobber side om side, og alle spesialister har ansvar for supervisjon. LIS får sitt arbeid dobbeltgransket og kontrasignert, med rask tilbakemelding av spesialist inndelt i samme modalitet. LIS roterer jevnlig innom alle modaliteter, og dette tilpasses faglig progresjon etter individuell vurdering underveis i spesialistutdanningen. Alle LIS-leger får tildelt veileder ved ansettelse. Veiledningsmøter avholdes etter anbefaling 1 gang pr måned.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Faglig utvikling dokumenteres fortløpende ved godkjenning av læringsaktiviteter og læringsmål (kompetanseportalen). Både veileder og medisinskfaglig ansvarlig overlege har ansvar for godkjenning av læringsmål.
Det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder, og evaluering av faglig utvikling og egnethet vurderes i regelmessige møter i spesialistkollegiet både innad på avdelingen ved DHS og på tvers av radiologisk avdeling ved LDS og DHS.

Internundervisning og kurs

DHS og LDS har samarbeid med OUS. LIS ved LDS/DHS deltar i internundervisningen til LIS ved OUS-Ullevål. Det er videooverført undervisning til DHS og LIS ved LDS møter opp på Ullevål. Både LIS og overleger ved LDS/DHS bidrar til å holde presentasjoner ved disse undervisningene. Undervisningen holdes 2 dager per uke, 45 minutter hver gang. I tillegg har DHS egen internundervisning 1 gang i uken på 45 minutter der det lages en årlig plan for tema med fordeling av undervisningsansvar mellom LIS og overleger på avdelingen samt eksterne foredragsholdere. Til sammen er det 135 minutter fast undervisning per uke. 

Det er felles undervisning for alle leger ved DHS 2 ganger i måneden, 40 minutter. Det holdes undervisning felles for radiologisk avdeling en gang per måned der radiografer og radiologer bidrar til undervisningen. Det lages plan for deltakelse til LIS-kurs i spesialiseringsløpet der det tilstrebes en jevn fordeling av kurs som opprettholder progresjonen til LIS.

Forskning

Radiologisk avdeling er bidragsytere til ulike forskningsprosjekter internt på sykehuset. Det er muligheter for LIS å være med på forskningsaktivitet der det er aktuelt. Sykehuset har stor forskningsaktivitet.


Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget består av 4 personer: avdelingssjef, utdanningsansvarlig overlege spesialist i radiologi, overlege/spesialist i radiologi, LIS-representant. Utvalget har minst 4 møter i løpet av året.

Simulering og ferdighetstrening

Ferdighetstrening tilegnes i praktiske arbeid under supervisjon

Kontakt


Fant du det du lette etter?