HELSENORGE
Spesialisering i revmatologi ved Diakonhjemmet Sykehus

Revmatologi

Offentlig utviklingsplan

​Organisering av spesialiteten revmatologi

Revmatologisk avdeling Diakonhjemmet sykehus har ansvar for behandlingstilbudet i revmatologi for Oslo by og regionfunksjon for Helseregion Sørøst (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-). Innenfor fagområdet revmatologi er oppgavene funksjonsdelt med revmatologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, slik at voksne pasienter med revmatiske leddsykdommer behandles på revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus (DS), pasienter med bindevevssykdommer og vaskulittsykdommer samt barn med revmatiske sykdommer behandles på Oslo Universitetssykehus avd Rikshospitalet (OUS-RH). 

Avdelingen har en godt etablert rotasjonsordning med revmatologisk avdeling ved OUS-RH, for å dekke læringsmål innen vaskulittsykdommer og bindevevssykdommer.  Dette innebærer at leger under spesialistutdanning har klinisk tjeneste på begge avdelinger, etter vedtatt rotasjonsordning (se nedenfor). LIS som ønsker spesialisering i revmatologi går inn i LIS 3 etter fullført LIS 1, men utdanningsløpet inkluderer omfattende indremedisinske læringsmål som det anslås å trenge 2 år for å dekke.

Om revmatologisk avdeling

Avdelingen mottar pasienter med revmatiske leddsykdommer til utredning og behandling.

Revmatologisk avdeling DS har fra 2008 hatt status som EULAR Center of Excellence. Avdelingen er tilknyttet Universitetet i Oslo gjennom 3 professorater i revmatologi, og har ansvar for utdanning av medisinske studenter og forskning. Avdelingen har videre tilknytning til UiO gjennom et 20% professorat i helseledelse og helseøkonomi. Avdelingen har en rekke forskningsstipendiater i halv og full stilling innenfor klinisk- og epidemiologisk forskning. NKRR er tilknyttet UiO gjennom professorat i helsefag.

I fagområdet revmakirurgi har kirurgisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus (DS) regionansvar for Helse Sørøst, bortsett fra inngrep i nakke-virvelsøylen og revmakirurgiske inngrep hos barn, som tilligger OUS-RH. Innenfor ordningen med fritt sykehusvalg kan revmatologisk avdeling også motta pasienter fra andre steder i landet. NKRR og NBRR har nasjonalt ansvar for kompetanseutvikling og formidling (NKRR) og kompleks revmatologisk rehabilitering for pasientgrupper uten adekvat tilbud i eget helseforetak (NBRR). 

Den kliniske avdelingen drives i nært samarbeid mellom revmatologer og sykehusets ortopediske kirurger, samt et tverrfaglig team av sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, farmasøyter m.fl. Revmatologisk poliklinikk er organisert inn i en felles enhet med ortopedi: SOR, senter for ortopedi og revmatologi

Enheter ved avdelingen

 • Revmatologisk poliklinikk (nå SOR)
 • Revmatologisk sengeavdeling
  • post med 6 senger, dagbehandling og enhet for infusjonsbehandling
 • Enhet for forskning og innovasjon inkludert Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk rehabilitering (NKRR) og medisinsk bibliotek (for hele sykehuset)
 • Revmatologisk Rehabiliteringsenhet (NBRR, 5 senger) ved Nasjonal Behandlingstjeneste for Revmatologisk Rehabilitering 

Mer om avdelingen

Revmatologisk avdeling har per 1.3.19 ansatt 20 spesialister i revmatologi samt 5 LIS under utdanning.  Avdelingen har tilgang til tjenester fra kliniske farmasøyter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, ortopediingeniør, klinisk ernæringsfysiolog, helsepsykolog og prest.

En stor andel av avdelingens leger har doktorgrad. En rekke leger arbeider deltid med forskning og har derfor redusert klinisk stilling. Avdelingen har også en rekke fulltids stipendiater, disse bidrar i internundervisningsprogrammet. Avdelingen vektlegger at forskere og klinikere beriker og hjelper hverandres arbeid.

Sykehusets ortopeder har stor kompetanse innen revmakirurgiske inngrep og mottar pasienter fra hele Norge. Den polikliniske ortopediske virksomheten er administrativt organisert sammen med revmatologi innen SOR, seksjon for ortopedi og revmatologi.

En kardiolog og en egen forskningsgruppe er tilknyttet revmatologisk poliklinikk, for preventiv behandling av hjerte- karsykdom hos pasienter med revmatisk sykdom.

Avdelingen har dessuten egne ressurser avsatt til utredning og oppfølging av osteoporose.

Avdelingen har en systematisk helsepedagogisk virksomhet med en rekke ulike undervisningstilbud til pasienter og pårørende.  LIS som ønsker det kan delta som hospitanter på pasientskolene.

Avdelingen har et elektronisk basert system med medisinskfaglige prosedyrer, basert på viten fra medisinsk forskning eller nasjonal/lokal erfaring og konsensus. En overlege har avsatt 20 % stilling til å oppdatere faglige prosedyrer. Avdelingen har også fagutviklingssykepleiere med tilsvarende ansvar for sykepleiervirksomheten. Avdelingen har en kvalitetsrådgiver (sykepleier) i full stilling.

Utdanningsløpet

Vi ønsker i utgangspunktet at LIS som begynner hos oss har oppnådd alle rent indremedisinske læringsmål ved gjennomført indremedisinsk tjeneste . Unntak kan gjøres etter særlig vurdering fra avdelingssjefen. LIS fra revmatologiske avdelinger utenom Oslo har sentraltjeneste ved Diakonhjemmet for å oppnå læringsmål spesifisert i den enkelte rotasjonsavtale mellom Diakonhjemmet og moderavdelingen. For disse  forventer vi en tjenestetid på 3-6 måneder.

Som følge av at noen læringsmål (systemsykdommer) ikke kan oppnås ved Diakonhjemmet sykehus er det etablert et samarbeid mellom revmatologisk avdeling på DS og Oslo Universitetssykehus avd Rikshospitalet.  LIS som primært utdannes ved Revmatologisk avdeling OUS-RH skal ha 12 mnd tjeneste ved revmatologisk  avd Diakonhjemmet.

Dog kan 3 mnd av disse 12 mnd avtjenes ved annen avd i HSØ som behandler et stort volum av artrittpasienter. LIS som primært utdannes ved Diakonhjemmet skal ha 12 mnd tjeneste ved revmatologisk avdeling RH. Dog kan 3 mnd av disse 12 mnd avtjenes ved annen avd i HSØ som behandler et tilstrekkelig stort volum av vaskulitt- og kollagenosepasienter. Slik rotasjon ut av Oslo gjøres etter individuell avtale hvor LIS sine egne ønsker vektlegges.

Internt på revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus kan LIS alternere mellom arbeid på revmatologisk poliklinikk og revmatologisk sengepost.  DS er ledende i landet innenfor revmakirurgi og det er etablert en hospiteringsordning hvor LIS som ønsker det, kan delta i revmakirurgens arbeid. LIS har jevnlige diskusjoner og kontakt med vakthavende ortoped.  Synergien mellom ortopedisk kirurgi og revmatologi er ytterligere forsterket gjennom etablering av poliklinisk SOR.

Introduksjon av nye LIS-leger

Avdelingen har et eget administrativt og faglig introduksjonsprogram for nyansatte LIS, med mulighet for individuell tilpassing. Det blir lagt stor vekt på å tilpasse det kliniske arbeidet LIS-legens individuelle læringsbehov

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

LIS får daglig supervisjon i det kliniske arbeidet av avdelingens overleger.  Det er avsatt en overlege hver dag som har ansvar for supervisjon av LIS på poliklinikk.  Det er også spesifisert supervisør på sengeavdelingen.

Utdanningsutvalget oppnevner en fast individuell veileder for avdelingens LIS. Oppnevningen skjer før eller ved LIS tiltredelse. Veileder skal ha månedlige veiledningsmøter med LIS og har et særlig ansvar for å følge opp LIS sin progresjon. Dette skjer i nær samarbeid med supervisører og Utdanningsutvalget. Avdelingen tilbyr ved behov veiledning for veilederne, og det skal gjennomføres egne veilederkurs ved DS. Tid som anvendes til å gi/få veiledning inngår i tjenesteplanene. 

Spørsmål knyttet til veiledning drøftes jevnlig i Utdanningsutvalget. Veileder og LIS skal sammen legge en utdanningsplan for LIS.  Utdanningsplanen settes opp snarest mulig etter at LIS har tiltrådt sin stilling. Veileder har regelmessige veiledningssamtaler fortrinnsvis en gang pr. måned med LIS om yrkesfaglige forhold. Disse tar sikte på å a) følge opp utdanningsplanen og b) bevisstgjøre yrkesfaglig refleksjon som basis for kvalifisert praksis. 

Faglig fordypning og forskning

Det er avsatt 4 timer faglig fordypning per uke på tjenesteplanen. LIS har god tilgang til faglitteratur, medisinske databaser/PC og medisinske bibliotektjenester.

LIS får anledning til å delta på legers videre- og etterutdanningskurs tellende til spesialiteten i revmatologi, og så langt mulig på faglige møter og internasjonale revmatologiske kongresser.  Revmatologisk avdeling har en omfattende forskningsvirksomhet, jf ovenfor. En del av datainnsamlingen i de kliniske prosjektene er integrert i hverdagens kliniske virksomhet og involverer alle leger. LIS som er interessert, kan få anledning til å delta i mer omfattende forskningsvirksomhet og eventuelt mulighet til å søke forskningsstipend. Avdelingens internundervisningsprogram legger spesiell vekt på litteraturgjennomgang samt drøfting av forskningsmetodikk, for å ivareta vitenskapelig skolering for LIS.

Revmatologisk avdeling DS har fra 2008 hatt status som EULAR Center of Excellence. Avdelingen har en betydelig forsknings- og fagutviklingsaktivitet.  Årlig publiseres 50-60 forskningsartikler, og et økende antall doktorgradsavhandlinger utgår fra avdelingen. Hovedfokus er klinisk (anvendt) forskning og epidemiologisk forskning knyttet til revmatoid artritt, artrose, spondyloartittsykdommer og urinsyregikt. Alle avdelingens leger deltar i datainnsamling. Det er jevnlige undervisningsmøter hvor avdelingens egen forskning blir presentert. Forskningsaktiviteten og kompetansen ved avdelingen er ofte av særskilt verdi for de LIS som kommer til oss.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Dossier (kompetanseportal) vil bli brukt som løpende elektronisk verktøy for å registrere LIS sin læring og kompetanseutvikling. Avhengig av læringsaktivitet vil dokumentasjonen variere fra egenerklæring, kursbevis eller erklæring fra evalueringskollegium. Endelig vurdering av oppnådde læringsmål utføres av avdelingssjef i samarbeid med veileder og evalueringskollegium. 

Faglig progresjon og oppnådde læringsmål vil bli evaluert i evalueringskollegiets møter som holdes jevnlig. Her kan veileder for LIS få tilbakemelding vedrørende den utdanningskandidat hun/han har ansvar for. Det blir også anledning til å diskutere i fellesskap vedrørende tiltak for å styrke den individuelle LIS sin kompetanse. Ved avsluttet tjeneste mottar LIS en evaluering (attest) fra avdelingsoverlegen. Denne beskriver det utdanningsmessige innholdet i tjenesten ved avdelingen og gir en vurdering av gjennomføringen av tjenesten. LIS får også fortløpende tilbakemelding om det daglige, kliniske arbeidet på post og poliklinikk. 

Internundervisning og kurs

Avdelingen har et strukturert undervisningsprogram på 2 timer à 45min pr. uke. Deltagelse i den strukturerte internundervisningen er obligatorisk. 

Litteraturmøter: Hver annen tirsdag 08.10-08.55 med referering av aktuelle artikler fra følgende tidsskrifter:

Viktige artikler fra andre tidsskrifter er også av betydning.

 • Kollokvier (PBL) med utgangspunkt i kasuistikker og gjennomgang av basal revmatologi: Hver annen tirsdag 08.10-08.55. Disse ledes av LIS og superviseres av overlege.
 • Undervisning (foredrag) om aktuelle revmatologiske tema: Hver annen torsdag kl 08.10-08.55. Intern overlege, avdelingens stipendiater eller ekstern foredragsholder. 
 • Hands-on undervisning i praktisk UL-undersøkelse av ledd: hver tirsdag, evt annen ukedag kl 15.00-15.45. LIS undervises hver annen uke, øvrige uker undervises overleger.
 • Felles undervisning med revmatologisk avdeling Oslo Universitetssykehus avd Rikshospitalet. 1 gang per semester kl 12.00-16.00. Avdelingene veksler på ansvaret. Her undervises i temaer knyttet både til avdelingenes kliniske- og forskningsmessige aktivitet.
 • Kontaktmøte med alle sykehusets leger: Hver annen torsdag 08.00-08.45. 

Videre- og etterutdanningskurs 

LIS får anledning til å delta på legers videre- og etterutdanningskurs tellende til spesialiteten i revmatologi, og så langt mulig på faglige møter og internasjonale revmatologiske kongresser (ACR, EULAR, SCR, NRF).

Revmatologisk avdeling har en omfattende forskningsvirksomhet. En del av datainnsamlingen i de kliniske prosjektene er integrert i hverdagens kliniske virksomhet og involverer alle leger. LIS som er interessert, kan få anledning til å delta i mer omfattende forskningsvirksomhet og eventuelt mulighet til å søke forskningsstipend.  Avdelingens internundervisningsprogram legger vekt på litteraturgjennomgang samt drøfting av forskningsmetodikk, for å ivareta vitenskapelig skolering til LIS.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege (UU)

Avdelingens utdanningsutvalg (UU) består av avdelingsoverlegen, 1-2 overleger, og 1-2 LIS. Utvalget ledes av utdanningsansvarlig overlege. Utvalget møtes minst 4 ggr per år. UU har, på vegne av avdelingssjef, ansvaret for avdelingens utdanningsaktiviteter. UU utarbeider og ajourfører utdanningsprogrammet for avdelingen.

Simulering og ferdighetstrening

Leddinjeksjoner og ultralyd-undersøkelse er en viktig del av avdelingens pasientbehandling. Ferdighetstrening i ultralyd og injeksjoner gis som en del av supervisjonen i daglig klinisk arbeid samt ved strukturert internundervisning. Det avholdes jevnlig simuleringstrening i HLR for alle avdelingens leger.


Fant du det du lette etter?