HELSENORGE

Praksiskonsulentordningen (PKO)

Praksiskonsulentene ved Diakonhjemmet sykehus arbeider for å styrke samarbeidet mellom sykehuset og allmennmedisinske leger og pleie- og omsorgstjenesten i bydelene. 

Praksiskonsulentene juni 2021: Fra ve: Elise Dale, Eli Skeid, Tove Borgen og  Barbro Flage Braathen (sluttet nov -22).

Praksiskonsulentene skal medvirke til å sikre helhet og kvalitet i pasientforløpet. 

Hensikten med praksiskonsulentordninger er å forbedre samarbeidet mellom allmennleger og leger i sykehuset ved å:

 • Bidra god samhandling, kommunikasjon og gjensidig informasjon mellom allmennlegene og leger i sykehuset.
 • Bidra til å avklare om ansvarsforhold og oppgavefordeling er hensiktsmessig for pasienter og pasientgrupper som trenger hjelp både fra primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Bidra med gjensidig kompetanseoverføring og veiledning, bl.a. gjennom hospitering, kurs, dialogmøter mm.
 • Bidra til å utvikle helhetlige pasientforløp slik at kjeden av helsetjenester skal oppleves som en enhet for pasientene.

Oppgaver

 • Etablering av kommunikasjonsarenaer og elektronisk informasjonsutveksling.
 • Ansvars- og oppgavefordeling og rutiner for henvisninger til poliklinikkene.
 • Etablering og videreutvikling av sykehusets nettside for fastleger og sykehjemsleger.
 • Rutiner vedrørende epikriser og pasientansvarlig lege.
 • Etter- og viderutdanningskurs og møtevirksomhet rettet mot allmennlegene i sektor.
 • Deltagelse i aktiviteter i regi av Avd. for fag og kvalitet 
 • Etablere hospiteringsordninger for allmennleger
 • Utgivelse av informasjonsbladet Diadoc til sektorens fastleger.
 • Oppfølging av facebookgruppe for leger som henviser til sykehuset
 • Deltar i planlegging og gjennomføring av «Kontaktmøtet» - en møteplass for sykehusleger og fastleger
 • Medlem i arbeidsutvalget i «Møteplass Oslo»
 • Fast deltagelse i sektorbydelenes ALU-møter (allmennlegeutvalgsmøter)

Det er et nært samarbeid mellom praksiskonsulentene, samhandlingsrådgiver og fagdirektør. Kontaktpunkter til fastlegene er møter i bydelenes allmennlegeråd, kurs- og møtevirksomhet i sykehuset og faste møter med bydelsoverlegene i sektor.

Samarbeid med de kliniske avdelinger skjer bl. a. gjennom jevnlig kontakt med avdelingssjefer, deltagelse på legenes morgenmøter og i avdelingenes interne møter.

Kontakt med praksiskonsulenter ved andre sykehus skjer gjennom regionalt PKO-nettverk i HSØ og på nasjonale konferanser.

Praksiskonsulenter per desember 2022:   

                    
Eli Ringstad Skeid
Fastlege ved Nydalen legekontor i Nordre Aker bydel,
spesialist i allmennmedisin
Praksiskonsulent ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (20 % stilling) 
Leder av PKO (20 % stilling)
Tilstede: mandager og torsdager på Vinderen/Steinerud
E-post: eliringstad.skeid@diakonsyk.no 
Telefon: 971 17 210

Tove Borgen
Fastlege ved Frysja legekontor i Nordre Aker bydel,
spesialist i allmennmedisin 
Praksiskonsulent i Revmatologisk avdeling (20 % stilling)
Tilstede: torsdager på Steinerud.
E-post: tove.borgen@diakonsyk.no
Telefon: 412 23 212   

Elise Dale
Fastlege ved Vinderen legekontor i Vestre Aker bydel,
spesialist i allmennmedisin 
Praksiskonsulent i Medisinsk klinikk (20 % stilling).
Til stede: torsdager
Epost: elise.dale@diakonsyk.no
Telefon: 908 78 458

Praksiskonsulentstillingen i Kirurgisk klinikk (20 % stilling):
Stillingen er foreløpig ubesatt


Fant du det du lette etter?