Om forskning innen psykisk helse og rus

Forskning innen psykisk helse og rus

På denne siden finner du informasjon om sentrale forskningmiljøer  innen psykofarmakologi, psykisk helse og rus ved Diakonhjemmet Sykehus.

Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid

Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid har som formål å spre kunnskap om psykisk helse, behandling og arbeid. Her finner du informasjon om fagutvikling og forskning. Vi bidrar med veiledning, kurs og undervisning for helsepersonell, og har egen forskning. I tillegg tilbyr vi arbeidsrettet behandling ved Poliklinikken Raskere tilbake og gjennom individuell jobbstøtte (IPS). Les mer via lenken under:

Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT)

NORMENT er et Senter for fremragende forskning (SFF) som ble etablert i 2013 og er finansiert av Forskningsrådet. Senteret er basert på et samarbeid mellom tre partnere: Universitetet i Oslo (vertsinstitusjon), Universitetet i Bergen og Oslo universitetssykehus. Les mer om NORMENT via lenken under:

Poliklinikken Raskere tilbake

Poliklinikken Raskere tilbake tilbyr behandling av depresjon og angstlidelser for personer som er i ferd med å miste tilknytning til arbeidslivet, enten de er sykemeldt eller står i fare for å bli det. Virskomheten omfatter også en betydelig forskningsaktivitet. Les mer via lenken under: 


Senter for psykofarmakologi

Senter for Psykofarmakologi har en omfattende forskningsaktivitet med fokus på å identifisere årsaker til individuell variasjon i klinisk effekt og bivirkninger av psykofarmaka. Kunnskapen fra vår forskning gir mulighet for individuelt tilpasset behandling basert på faktorer som for eksempel alder, genotype, kjønn, røykevaner og bruk av andre legemidler. Den kliniske nytteverdien er minsket risiko for bivirkninger og økt sannsynlighet for god behandlingseffekt. Les mer via lenken under:


Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er det en betydelig fagutviklings- og forskningsaktivitet. Vår visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene. Satsningsområder for avdelingens forskningsaktivitet er arbeid og helse og diagnostisering og behandling av voksne med depresjon. Du finner oversikt over avdelingens forskere og deres forskerprofil via lenkene på denne siden. Du kan lese mer om oss  via lenkene under:


Ord- og begrepsforklaringer

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Doktorgrad er den høyeste akademiske graden som kan oppnås ved universitet eller høyskole. I dag er det kun titlene ph.d., også skrevet PhD (kort for tittelen philosophiae doctor) og dr.philos. (kort for tittelen doctor philosophiae) som tildeles for levert doktorgrad.

Forskning

Forskning er en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskapen.

Postdoktor

Postdoktor (av de latinske ordene post, etter, og doctor, dvs. doktor(grad)) er en mangetydig betegnelse på en midlertidig stilling for en forsker som har som formål å kvalifisere seg videre etter avlagt doktorgrad.

Psykisk helsevern

Med psykisk helsevern menes spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker på grunn av psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever. Psykisk helsevern omfatter tjenester både over for barn og unge, voksne og eldre, og består av tjenester gitt ved frivillighet og i særskilte tilfeller ved tvang (1) Les mer på helsenorge.no via lenken under:

Psykisk helse

Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer god psykisk helse som "en tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet". Les mer via lenken under:

Psykofarmakologi

Psykofarmakologi er læren om psykofarmaka som er en samlebetegnelse for legemidler hvis hovedeffekt er å påvirke psykiske funksjoner og som brukes i behandlingen av psykiske lidelser.

Psykose

Psykose er ikke én bestemt lidelse eller sykdom, men et tegn eller symptom som kan kalles en forvirringstilstand. Det finnes flere typer behandling. De fleste som får behandling blir bedre, og noen blir helt friske. Les mer på helsenorge.no.

Vitenskapelig artikkel

En vitenskapelig artikkel er en kvalitetsvurdert artikkel (peer review = fagfellevurdering) som publiseres for å offentliggjøre forskningsresultater. Vitenskapelige artikler kan være:

  • Originalartikkel - beskrivelse av en studie der resultatet fra et forskningsarbeid publiseres for første gang.
  • Oversiktsartikkel (review article) - gjennomgang av flere studier som allerede er publisert.

De fleste vitenskapelige artikler er strukturert etter «IMRaD - modellen" (Introduction, Methods, Results and Discussion). En vitenskapelig artikkel skal i tillegg ha sammendrag, konklusjon og referanser.


Fant du det du lette etter?