Forskning - ord og forklaringer

Ord- og begrepsforklaringer

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Doktorgrad er den høyeste akademiske graden som kan oppnås ved universitet eller høyskole. I dag er det kun titlene ph.d., også skrevet PhD (kort for tittelen philosophiae doctor) og dr.philos. (kort for tittelen doctor philosophiae) som tildeles for levert doktorgrad.

Forskning

Forskning er en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskapen.

Postdoktor

Postdoktor (av de latinske ordene post, etter, og doctor, dvs. doktor(grad)) er en mangetydig betegnelse på en midlertidig stilling for en forsker som har som formål å kvalifisere seg videre etter avlagt doktorgrad.

Psykisk helsevern

Med psykisk helsevern menes spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker på grunn av psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever. Psykisk helsevern omfatter tjenester både over for barn og unge, voksne og eldre, og består av tjenester gitt ved frivillighet og i særskilte tilfeller ved tvang (1) Les mer på helsenorge.no via lenken under:

Psykisk helsevern - helsenorge.no

Psykisk helse

Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer god psykisk helse som "en tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet". Les mer via lenken under:

Psykisk helse – helsenorge.no

Psykofarmakologi

Psykofarmakologi er læren om psykofarmaka som er en samlebetegnelse for legemidler hvis hovedeffekt er å påvirke psykiske funksjoner og som brukes i behandlingen av psykiske lidelser.

Psykose

Psykose er ikke én bestemt lidelse eller sykdom, men et tegn eller symptom som kan kalles en forvirringstilstand. Det finnes flere typer behandling. De fleste som får behandling blir bedre, og noen blir helt friske. Les mer på helsenorge.no.

Vitenskapelig artikkel

En vitenskapelig artikkel er en kvalitetsvurdert artikkel (peer review = fagfellevurdering) som publiseres for å offentliggjøre forskningsresultater. Vitenskapelige artikler kan være:

  • Originalartikkel - beskrivelse av en studie der resultatet fra et forskningsarbeid publiseres for første gang.
  • Oversiktsartikkel (review article) - gjennomgang av flere studier som allerede er publisert.

De fleste vitenskapelige artikler er strukturert etter «IMRaD - modellen" (Introduction, Methods, Results and Discussion). En vitenskapelig artikkel skal i tillegg ha sammendrag, konklusjon og referanser.


Fant du det du lette etter?