Forskningsvirksomhet

​Om virksomheten

Diakonhjemmet er blant de sykehusene i landet utenom universitetssykehusene som har størst forskningsproduksjon. Det er en betydelig forskningsaktivitet, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykiatri og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene.

Forskningsstrategi

Overordnet mål i sykehusets forskningsstrategi er at forskningen ved Diakonhjemmet Sykehus skal øke både kvantitativt og kvalitativt. Dette skal skje blant annet ved å etablere nye, sterke forskningsmiljøer - særlig innenfor viktige kliniske områder med liten forskningsaktivitet og som er prioritert i sykehusets handlingsplan. Revmakirurgi og eldremedisin/Helsetjenester til eldre er blant de prioriterte områder.

Forskningsproduksjon

Det utgis årlig en rekke publikasjoner ved Diakonhjemmet Sykehus. Søk i den nasjonale forskningsdatabasen CRIStin.no gir en oversikt over vitenskapelige publikasjoner fra sykehuset. I tillegg til vitenskapelige publikasjoner utgis også artikler, antologier, konferansepresentasjoner og annet. Mye av dette er også å finne i CRIStin.no.

Forskningsutvalget

Forskningsutvalgets medlemmer oppnevnes av direktøren, etter forslag fra avdelingssjefene. Funksjonstiden er to år. Utvalget rapporterer til direktøren.

Mandat

  • FU skal være et rådgivende organ for direktøren i spørsmål knyttet til forskning ved Diakonhjemmet Sykehus og arbeide for å stimulere og legge til rette for forskning i avdelingene.
  • FU skal utforme forslag til overordnet forskningsstrategi og handlingsplan for forskning ved sykehuset.
  • FU skal foreslå modell for forskningsfinansiering ved sykehuset.
  • FU skal på eget initiativ foreslå informasjonstiltak for å fremme forståelse for forskning i organisasjonen, bidra til å legge til rette for opplæring i forskningsmetode og bidra til at resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter seminarer og på annen måte ved sykehuset.
  • Utvalget skal arbeide for å utvikle og styrke interne og eksterne samarbeidsnettverk herunder forskningssamarbeid med høyskolemiljøet ved Diakonhjemmet, for å fremme forskning ved sykehuset.
  • FU skal gi råd til direktøren vedrørende igangsetting og gjennomføring av forskningsprosjekter, og skal spesielt påse at avtalen mellom Legemiddelindustriforeningen og Helseforetakene blir overholdt.

Møtehyppighet
Forskningsutvalget skal ha møter minst en gang hvert kvartal, og leder av komiteen kan innkalle til flere møter ved behov. Utvalget har et arbeidsutvalg som følger opp løpende spørsmål. Referat fra møtene sendes direktøren, alle stabssjefer, avdelingssjefer og enhetsledere.

Fant du det du lette etter?