Innovasjonsmidler fra HSØ til SFP’s startdosegenerator

Diakonhjemmet fikk nylig tildelt 1.500 000 kr i regionale midler til tjenesteinnovasjon fra Helse Sør-Øst til prosjektet startdosegenerator. Tore Haslemo, ny avdelingsleder ved Senter for psykofarmakologi, er prosjektleder.

​Senter for psykofarmakologi har i mange år veiledet klinikere til å velge riktig legemiddel og dose basert på genetikk (CYP-genotyping) og andre relevante pasientfaktorer. Startdosegenerator er en videreutvikling av denne veiledningstjenesten, der forskrivere får tilgang til et verktøy som automatisk predikerer dosebehov.

Prosjektet tar sikte på å forene mange års forskning på fagfeltet samt informasjon fra avdelingens rutinedatabase. Hvilke faktorer som styrer dosebehovet av legemidler er detaljkunnskap som er svært krevende å ha oversikt over for den enkelte lege. Målet er en tjeneste som samler kunnskapen og automatisk gir beslutningsstøtte under reseptforskrivning.

Innovasjonsmidler internt fra Diakonhjemmet og Klaveness har fått fram en fungerende prototype. Midlene fra Helse Sør-Øst skal brukes til å utvide tjenesten til å gjelde mange legemidler, og vurdere alternative modeller for drift og tilgjengeliggjøring av en slik tjeneste.

Avdelingsleder Haslemo er opptatt av at blodprøvene som analyseres skal brukes til forskning og at denne forskningen skal komme pasientene til gode. – Det er i dag et gap fra den detaljkunnskapen vi besitter, til den kunnskapen som anvendes i den kliniske hverdagen. Startdosegenerator kan være et verktøy for å tette dette gapet, sier Haslemo.