IPS Oslo Vest

Individuell jobbstøtte

Individuell jobbstøtte (IPS) er en kunnskapsbasert metode for å hjelpe personer med psykiske helseproblemer ut i arbeidslivet. 

Vårt IPS-team formidler kvalifiserte og motiverte jobbsøkere til ordinært lønnet arbeid.

​Hva er Individuell jobbstøtte?

Individuell jobbstøtte er en kunnskapsbasert metode for å bistå mennesker med psykiske helseutfordringer ut i ordinært, lønnet arbeid. For å få til dette har vi et tett samarbeid med helsetjenesten, NAV og arbeidsgivere. Basert på jobbsøkers kompetanse, ressurser og ønsker får vi til en god match med arbeidsgivers behov. En vinn-vinn-situasjon. Les mer om IPS via lenkene under.


Hvem er vi?

IPS-teamet ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ble etablert i 2013. Basert på gode resultater med arbeidsformidling har vi etablert et fast og godt samarbeid mellom Diakonhjemmet Sykehus og NAV i bydelene Frogner, Ulleren og Vestre Aker.

Våre jobbspesialister har erfaring fra rekruttering, de har solid kunnskap om inkludering i arbeidslivet og de har god kjennskap til arbeidsmarkedet. Vi jobber for et rausere arbeidsliv og tilbyr kostnadsfri rekruttering for bedrifter. Du kan laste ned brosjyren vår via lenken under.


Slik samarbeider vi med deg som jobbsøker

 • Sammen med deg kartlegger vi dine interesser, din kompetanse og dine ønsker for arbeidslivet.
 • Vi jobber sammen for å finne en arbeidsgiver som passer for deg.
 • Vi motiverer og støtter deg både før, under og etter ansettelse.
 • Hvis du ønsker det samarbeider vi også med din arbeidsgiver.

Slik samarbeid vi med deg som arbeidsgiver

 • Vi lytter til bedriftens behov, vårt mål er den gode jobbmatch, rett person på rett sted.
 • Vi gir individuell tilpasset oppfølging av arbeidstaker før, under og etter ansettelse.
 • Vi er din trygge rekrutteringspartner og bistår deg før, under og etter ansettelse.
 • Vi gir råd om økonomiske virkemidler som kan støtte opp under lønnet arbeid i bedriften.

Kontakt oss

Teamkoordinator Camilla Kötterheinrich
E-post: Camilla.Kotterheinrich@diakonsyk.no
Mob: 958 76 079
Teamkoordinator har erfaring fra salg, rekkrutering og markedsføring og ledelse innenfor blant annet reiselivsbransjen. Hun har  en Bachelor i Reiseliv og en Master of Management i merkevarebygging.


 - Bakgrunn, fakta, forskning og ressurssenter - 

Om IPS-Vinderen

IPS ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen startet som et forskningsprosjekt og var en av 8 nasjonale piloter. Prosjektet ble prøvd ut over 4 år gjennom støtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet. I desember 2016 kom sluttrapporten som konkluderte med at IPS-metodikken virker- også i Norge. 10 prosent flere med alvorlige og moderate psykiske lidelser kom ut i jobb med IPS enn med tradisjonell NAV-oppfølging. IPS-deltakere rapporterte også både om mye bedre livskvalitet, mindre symptomer og bedre funksjon enn kontrollgruppa.

IPS er resultatet av et langvarig og godt samarbeid mellom helse og NAV. Fra 2017 ble IPS derfor videreført over i ordinær drift som et «spleiselag» mellom helse og NAV hvor halvparten av jobbspesialistene er ansatt i henholdsvis NAV og helse. IPS teamet er i det daglige lokalisert på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, men har kontordager på NAV Ullern, Vestre Aker og Frogner. Jobbspesialistene er en integrert del av deltakerens behandlingsteam og jobber sammen med behandlere med å få de som ønsker ordinært lønnet arbeid ut i jobb. Suksesskriterier er blant annet å være mye ute blant arbeidsgivere (60 % av tiden) og tett dialog/samarbeid med behandler, jobbspesialist, deltaker og NAV.

8 prinsipper for Individuell jobbstøtte

 1. Målet er ordinært, lønnet arbeid.
 2. Deltakelse på bakgrunn av brukers eget ønske.
 3. Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen.
 4. Jobbsøking skal skje ut fra deltagerens interesser og ferdigheter.
 5. Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser.
 6. Jobbsøking starter med én gang og senest etter en måned.
 7. Systematisk jobbutvikling.
 8. Oppfølging er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Om prinsippene følges, måles ved egne kvalitetsmålinger basert på bemanning, organisering og hvordan IPS tjenesten utføres. Emnene inneholder 25 underkriterier som måles på en skala fra 1 (som betyr ikke-implementert) -5 (som betyr fullt implementert). Forskning viser at IPS tjenester som ligger høyt på kvalitetsskalaen har vist seg å ha en høyere andel av deltakere i vanlige jobber enn IPS programmer med lavere gjennomføringsgrad.

Individuell jobbstøtte virker

Forskere ved Uni Research har evaluert tiltaket for å se om det hjelper folk til å komme ut i arbeidslivet. Av 410 personer fikk 229 tilbud om individuell jobbstøtte. De andre fikk tilbud om ordinær oppfølging. Opptellingen viser at 37 prosent av deltakerne som fikk Individuell Jobbstøtte var i jobb ett og et halvt år etter at de tok imot tilbudet. Til sammenligning var 27 prosent av deltakerne som fikk ordinær oppfølging i jobb.

Nyttig å vite om Individuell jobbstøtte

 • IPS har kvalifiserte og motiverte jobbsøkere med ulik bakgrunn, kompetanse og erfaring.
 • Tett samarbeid med NAV.
 • Arbeidsgiver får støtte fra jobbspesialist i så lang tid som ønskelig.
 • Arbeidstaker får støtte fra jobbspesialist i så lang tid som ønskelig

Betydningen av arbeid

En pause fra arbeidslivet kan for mange bety at man mister følelsen av å bidra og å ikke være til nytte i samfunnet. Det å være i arbeid og tilknyttet et arbeidsmiljø er viktig for den psykiske helsen. Arbeid strukturerer hverdagen, gir mening, bidrar til bedre selvbilde og opplevelse av identitet. Arbeidsplassen er en viktig arena for sosialt samvær og blir slik en helsebringende faktor.

Føler du deg klar for arbeidslivet, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Kunne du ha nyttiggjort deg veiledning for å få til dette?

I Individuell jobbstøtte vil vi sammen med deg kartlegge dine interesser, ressurser og muligheter og bistå deg i jobbsøkerprosessen fra A-Å. Sammen vil vi finne en arbeidsplass som passer deg best mulig. For å få til dette vil vi samarbeide med arbeidsgiver, behandler og NAV. Når du har fått deg jobb vil vi fortsette å gi veiledning og støtte så lenge du har behov for det.

Synes du dette høres interessant ut, ta gjerne kontakt med din behandler eller en av våre jobbspesialister for en uforpliktende prat (Se kontaktinfo. ovenfor).

Tett oppfølging

I Individuell jobbstøtte er målet er å finne en god jobbmatch mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.   For å få til dette har våre jobbspesialister tett oppfølging av jobbsøkerne, de kartlegger ressurser og kompetanse og gir karriereveiledning. Jobbspesialistene er også tett på næringslivet og kartlegger arbeidsgivernes behov for å kunne finne den gode jobbmatchen. Et godt samarbeid med NAV er også en viktig del av prosessen mot arbeid.  Når jobbsøkeren har fått seg jobb vil jobbspesialisten gi veiledning til deg som arbeidstaker og den ansatte så lenge det er behov for det.

Forskning

Internasjonalt er det godt dokumentert at Individuell jobbstøtte-metoden er effektiv for å få mennesker med psykiske helseproblemer i lønnet arbeid. IPS som metode er gjennomprøvd, evaluert, systematisert og kvalitetssikret. Individuell jobbstøtte er utviklet i USA, der de har et annet arbeidsmarked og velferdssystem enn i Norge, men studier fra Sverige og andre europeiske land viser også at sjansene for å skaffe seg eller opprettholde ordinært arbeid er større med Individuell jobbstøtte-modellen enn med andre metoder.

Forskning internasjonalt viser at mennesker som tilbys Individuell jobbstøtte i større grad kommer i ordinært arbeid enn de som får tilbud om tradisjonelle attføringstiltak (opp mot 60 % kommer i arbeid). Individuell jobbstøtte viser også positiv effekt på helsesituasjonen til jobbsøkerne, i form av færre og kortere sykehusinnleggelser under oppfølgingen. Metoden forutsetter fokus på arbeid tidlig i utrednings- og behandlingsforløp og krever integrering av behandlingsapparatet i oppfølgingen til ordinært arbeid. Et suksesskriterium er et forpliktende samarbeid mellom kommune, spesialisthelsetjenesten og NAV.


Reginonalt ressurssenter IPS - Oslo

Vinderen IPS i Oslo er ett av fem steder i Norge med status som Regionalt ressurssenter for IPS. Les mer via lenken under:


Fant du det du lette etter?