IPS Oslo Vest

Individuell jobbstøtte

Individuell jobbstøtte (IPS) er en kunnskapsbasert metode for å hjelpe personer med psykiske helseproblemer ut i arbeidslivet. 

Vårt IPS-team formidler kvalifiserte og motiverte jobbsøkere til ordinært lønnet arbeid.

Om IPS Oslo Vest

IPS Oslo Vest ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ble etablert i 2013. Basert på gode resultater med arbeidsformidling har vi etablert et fast og godt samarbeid mellom Diakonhjemmet Sykehus og NAV i bydelene Frogner, Ulleren og Vestre Aker.

Våre jobbspesialister har erfaring fra rekruttering, de har solid kunnskap om inkludering i arbeidslivet og de har god kjennskap til arbeidsmarkedet. Vi jobber for et rausere arbeidsliv og tilbyr kostnadsfri rekruttering for bedrifter. Du kan laste ned brosjyren vår via lenken under.

Hva er Individuell jobbstøtte?

Individuell jobbstøtte er en kunnskapsbasert metode for å bistå mennesker med psykiske helseutfordringer ut i ordinært, lønnet arbeid. For å få til dette har vi et tett samarbeid med helsetjenesten, NAV og arbeidsgivere. Basert på jobbsøkers kompetanse, ressurser og ønsker får vi til en god match med arbeidsgivers behov. En vinn-vinn-situasjon. Les mer om IPS via lenkene under.

Ressursside om Individuell jobbstøtte - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

8 prinsipper for Individuell jobbstøtte

 • Målet er ordinært, lønnet arbeid.
 • Deltakelse på bakgrunn av brukers eget ønske.
 • Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen.
 • Jobbsøking skal skje ut fra deltagerens interesser og ferdigheter.
 • Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser.
 • Jobbsøking starter med én gang og senest etter en måned.
 • Systematisk jobbutvikling.
 • Oppfølging er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Om prinsippene følges, måles ved egne kvalitetsmålinger basert på bemanning, organisering og hvordan IPS tjenesten utføres. Emnene inneholder 25 underkriterier som måles på en skala fra 1 (som betyr ikke-implementert) -5 (som betyr fullt implementert). Forskning viser at IPS tjenester som ligger høyt på kvalitetsskalaen har vist seg å ha en høyere andel av deltakere i vanlige jobber enn IPS programmer med lavere gjennomføringsgrad.

Regionalt ressurssenter for IPS i Oslo

Regionalt ressurssenter for IPS ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen i Oslo er ett av fem steder i Norge med status som Regionalt ressurssenter for IPS. Formålet med ressurssentrene er å utvikle og styrke felles kompetanse om IPS (Individuell jobbstøtte) i helsetjenesten og NAV. Les mer via lenken under:

Regionalt ressurssenter for IPS i Oslo

Slik samarbeider vi med deg som jobbsøker

 • Sammen med deg kartlegger vi dine interesser, din kompetanse og dine ønsker for arbeidslivet.
 • Vi jobber sammen for å finne en arbeidsgiver som passer for deg.
 • Vi motiverer og støtter deg både før, under og etter ansettelse.
 • Hvis du ønsker det samarbeider vi også med din arbeidsgiver.
Les mer om tilbudet via lenken under: 
IPS Oslo Vest (pdf)

Slik samarbeid vi med deg som arbeidsgiver

 • Vi lytter til bedriftens behov, vårt mål er den gode jobbmatch, rett person på rett sted.
 • Vi gir individuell tilpasset oppfølging av arbeidstaker før, under og etter ansettelse.
 • Vi er din trygge rekrutteringspartner og bistår deg før, under og etter ansettelse.
 • Vi gir råd om økonomiske virkemidler som kan støtte opp under lønnet arbeid i bedriften.
Les mer om tilbudet via lenken under: 
IPS Oslo Vest (pdf)


Kontakt oss

Camilla Kötterheinrich, regional IPS rådgiver 

E-post: Camilla.Kotterheinrich@diakonsyk.no
Mob: 958 76 079
Camilla har jobbet på IPS-teamet siden 2014 som jobbspesialist og metodeveileder. Hun har Bachelor i administrasjon og reiseliv og Executive Master of Management i Merkevarebygging og Teamledelse fra BI. Camilla har erfaring fra salg, rekruttering, markedsføring og ledelse. I 2020 gikk hun over i stilling som Regional IPS rådgiver for å bistå IPS-tjenester i Oslo regionen med oppstart og utvikling.

Lajla Weber, IPS jobbspesialist og ressurssenterkoordinator

Mob: 90 04 97 04
E-postlajla.weber@diakonsyk.no
Lajla har jobbet som jobbspesialist siden IPS startet som pilotprosjekt i 2013 ved VPA, Vinderen. Hun har tidligere erfaring fra avklaringstiltak og oppfølging av sykemeldte. Hun har en Cand. Mag grad i Litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen, har gjennomført årsstudie i kreativ skriving ved Skrivekunst Akademiet i Bergen og er utdannet Gestaltterapeut med erfaring fra egen terapipraksis. 

Gry Wille, IPS jobbspesialist 

Mob: 48 50 93 49
E-post: gry.wille@diakonsyk.no
Gry startet som jobbspesialist i IPS-teamet i juli 2020. Hun har siden 2016 jobbet som karriereveileder på arbeidsrettede NAV tiltak og er godt kjent med IPS metodikk. Hun har en Master i ledelse og lang erfaring med rekruttering, opplæring og ledelse fra næringslivet. Hun har også en 4-årig videreutdanning fra Fakultetet for helse- og sosialvitenskap (USN) og har jobbet på både Klinikk for psykisk helsevern (LDS) og DPS Nydalen Døgn (OUS).

Gabriel Paaske, IPS jobbspesialist 

Mob: 45 84 95 52
E-post: gabriel.paaske@diakonsyk.no
Gabriel har erfaring fra mediebransjen både som leder, rådgiver og produksjonsmedarbeider og har jobbet med spillefilm, design, reklame, web produksjon, 3D, animasjon og spill. I sitt arbeid i mediebransjen samarbeidet Gabriel med de fleste sektorer i næringslivet hvilket gjør at han er godt orientert i arbeidsmarkedet. Gabriel har byttet karriere for å jobbe med Supported Employment og har jobbet som jobbspesialist i flere år først internt i NAV og februar 2019 ble han en del av IPS-teamet hos oss. 

Lars Georg Sveinsen, IPS metodeveileder og jobbspesialist 

Mob: 41 37 66 73
E-post: larsgeorg.sveinsen@diakonsyk.no
Lars Georg har en Bachelor i sosialantropologi og en bred yrkesbakgrunn hvor han har vært innom bl.a. reiseliv, industri og lager samt at han har jobbet en periode som vikarlærer i grunnskolen. Lars Georg begynte som jobbspesialist ved IPS Oslo Vest i juli 2019 og gikk sommeren 2020 over til metodeveilederrollen. Han har tidligere erfaring med IPS fra NAV Molde. 

Natalia Leikis, IPS metodeveileder og jobbspesialist 

Mob: 41 33 01 91
E-post: natalia.leikis@diakonsyk.no
Natalia har jobbet i IPS-teamet siden 2018 som jobbspesialist og gikk over til metodeveilederrollen fra sommeren 2020. Hun har Master i Teknologi og Design og utdanning innen prosjektledelse fra Metier/ SKEMA Business School. Natalia har erfaring fra egen virksomhet med ledelse, kompetanseutvikling, rekruttering og salg. Hun er godt orientert i arbeidsmarkedet og har stort nettverk i Norge og internasjonalt.

Magnus Gilsvik, IPS jobbspesialist 

Mob: 484 02 219
E-post: magnus.gilsvik@diakonsyk.no
Magnus har jobbet i IPS-teamet siden 2020. Han har tidligere erfaring fra avklaringstiltak og rekrutteringstiltak fra Øvre Romerike. Han har en bachelor innen organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Innlandet.

Ragna Wikøren, IPS jobbspesialist 

Mob: 41 30 59 62
E-post: ragna.wikoren@diakonsyk.no
Ragna begynte som jobbspesialist i IPS-teamet i september 2020. Hun er utdannet jurist, coach og har tatt en videreutdanning innen veiledning. Hun har lang arbeidserfaring fra både offentlig og privat sektor, blant annet som personalsjef, leder og karriereveileder. De siste ti årene har hun jobbet som karriereveileder på arbeidsrettede NAV tiltak.

Mette Grønli, IPS- koordinator

Mob: 95 28 09 27
E-post: mette.gronli@diakonsyk.no
Mette var prosjektleder IPS pilot fra 2013 til 2016, og har etter dette vært koordinator for IPS Oslo Vest. Hun er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og familieterapeut.

Adam Bjørnhovde Manaf, IPS Jobbspesialist 

Mob: 95 83 14 88
E-post: adam.bjornhovde.manaf@dikonsyk.no
Adam begynte som jobbspesialist i IPS-teamet desember 2020. Han er utdannet ved Norges markedshøyskole, tidligere hardtarbeidende restauranteier, konsertarrangør med mye event og festival erfaring, tidligere flyvert i SAS, markedssjef i Radio NRJ / MTG, musikk manager for en rekke artister. Han har vært med på oppstarten av utvidet oppfølging / SE metodikken ved Nav Grünerløkka i fra 2017. 


Forskning

Internasjonalt er det godt dokumentert at Individuell jobbstøtte-metoden er effektiv for å få mennesker med psykiske helseproblemer i lønnet arbeid. IPS som metode er gjennomprøvd, evaluert, systematisert og kvalitetssikret. Individuell jobbstøtte er utviklet i USA, der de har et annet arbeidsmarked og velferdssystem enn i Norge, men studier fra Sverige og andre europeiske land viser også at sjansene for å skaffe seg eller opprettholde ordinært arbeid er større med Individuell jobbstøtte-modellen enn med andre metoder.

Forskning internasjonalt viser at mennesker som tilbys Individuell jobbstøtte i større grad kommer i ordinært arbeid enn de som får tilbud om tradisjonelle attføringstiltak (opp mot 60 % kommer i arbeid). Individuell jobbstøtte viser også positiv effekt på helsesituasjonen til jobbsøkerne, i form av færre og kortere sykehusinnleggelser under oppfølgingen. Metoden forutsetter fokus på arbeid tidlig i utrednings- og behandlingsforløp og krever integrering av behandlingsapparatet i oppfølgingen til ordinært arbeid. Et suksesskriterium er et forpliktende samarbeid mellom kommune, spesialisthelsetjenesten og NAV.


Fant du det du lette etter?