Individuell jobbstøtte

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Alle mennesker med psykiske helseproblemer kan ha en jobb, forutsatt riktig type jobb og arbeidsmiljø. Individuell jobbstøtte (IPS) er en kunnskapsbasert metode hvor man bistår mennesker med psykiske helseproblemer å få ordinært, lønnet arbeid. 

Individuell jobbstøtte er en kunnskapsbasert metode hvor man bistår mennesker med psykiske helseproblemer å få ordinært, lønnet arbeid.

​Hva er Individuell jobbstøtte?

Individuell jobbstøtte er en kunnskapsbasert metode hvor man bistår mennesker med psykiske helseproblemer å få ordinært, lønnet arbeid. Metoden bryter med tradisjonell tankegang om at mennesker med psykiske helseproblemer ikke vil eller kan jobbe. 

Forskning viser at 60-70 % av alle som har et psykisk helseproblem ønsker en jobb. Likevel har under 10 % av disse en jobb å gå til. De fleste foretrekker en vanlig jobb fremfor skjermede arbeidsplasser og dagtilbud. Individuell jobbstøtte fokuserer på arbeid som en integrert del av behandlingen og vektlegger kunnskapen om at jo lenger man står utenfor arbeidslivet desto vanskeligere er det å komme tilbake.


De 8 prinsippene i Individuell jobbstøtte er:

 1. Målet er ordinært, lønnet arbeid.
 2. Deltakelse på bakgrunn av brukers eget ønske.
 3. Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen.
 4. Jobbsøking skal skje ut fra deltagerens interesser og ferdigheter.
 5. Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser.
 6. Jobbsøking starter med én gang og senest etter en måned.
 7. Systematisk jobbutvikling.
 8. Oppfølging er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Om prinsippene følges, måles ved egne kvalitetsmålinger basert på bemanning, organisering og hvordan IPS tjenesten utføres. Emnene inneholder 25 underkriterier som måles på en skala fra 1 (som betyr ikke-implementert) -5 (som betyr fullt implementert). Forskning viser at IPS tjenester som ligger høyt på kvalitetsskalaen har vist seg å ha en høyere andel av deltakere i vanlige jobber enn IPS programmer med lavere gjennomføringsgrad.

Individuell jobbstøtte virker

Forskere ved Uni Research har evaluert tiltaket for å se om det hjelper folk til å komme ut i arbeidslivet. Av 410 personer fikk 229 tilbud om individuell jobbstøtte. De andre fikk tilbud om ordinær oppfølging. Opptellingen viser at 37 prosent av deltakerne som fikk Individuell Jobbstøtte var i jobb ett og et halvt år etter at de tok imot tilbudet. Til sammenligning var 27 prosent av deltakerne som fikk ordinær oppfølging i jobb.

Vinderen IPS

IPS ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen startet som et forskningsprosjekt og var en av 8 nasjonale piloter. Prosjektet ble prøvd ut over 4 år gjennom støtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet. I desember 2016 kom sluttrapporten som konkluderte med at IPS-metodikken virker- også i Norge. 10 prosent flere med alvorlige og moderate psykiske lidelser kom ut i jobb med IPS enn med tradisjonell NAV-oppfølging. IPS-deltakere rapporterte også både om mye bedre livskvalitet, mindre symptomer og bedre funksjon enn kontrollgruppa.

IPS er resultatet av et langvarig og godt samarbeid mellom helse og NAV. Fra 2017 ble IPS derfor videreført over i ordinær drift som et «spleiselag» mellom helse og NAV hvor halvparten av jobbspesialistene er ansatt i henholdsvis NAV og helse. IPS teamet er i det daglige lokalisert på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, men har kontordager på NAV Ullern, Vestre Aker og Frogner. Jobbspesialistene er en integrert del av deltakerens behandlingsteam og jobber sammen med behandlere med å få de som ønsker ordinært lønnet arbeid ut i jobb. Suksesskriterier er blant annet å være mye ute blant arbeidsgivere (60 % av tiden) og tett dialog/samarbeid med behandler, jobbspesialist, deltaker og NAV.

Nyttig å vite om Individuell jobbstøtte

 • IPS har kvalifiserte og motiverte jobbsøkere med ulik bakgrunn, kompetanse og erfaring.
 • Tett samarbeid med NAV.
 • Arbeidsgiver får støtte fra jobbspesialist i så lang tid som ønskelig.
 • Arbeidstaker får støtte fra jobbspesialist i så lang tid som ønskelig

 

--- For jobbsøkere ---

Betydningen av arbeid

En pause fra arbeidslivet kan for mange bety at man mister følelsen av å bidra og å ikke være til nytte i samfunnet. Det å være i arbeid og tilknyttet et arbeidsmiljø er viktig for den psykiske helsen. Arbeid strukturerer hverdagen, gir mening, bidrar til bedre selvbilde og opplevelse av identitet. Arbeidsplassen er en viktig arena for sosialt samvær og blir slik en helsebringende faktor.

Føler du deg klar for arbeidslivet, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Kunne du ha nyttiggjort deg veiledning for å få til dette?

I Individuell jobbstøtte vil vi sammen med deg kartlegge dine interesser, ressurser og muligheter og bistå deg i jobbsøkerprosessen fra A-Å. Sammen vil vi finne en arbeidsplass som passer deg best mulig. For å få til dette vil vi samarbeide med arbeidsgiver, behandler og NAV. Når du har fått deg jobb vil vi fortsette å gi veiledning og støtte så lenge du har behov for det.

Synes du dette høres interessant ut, ta gjerne kontakt med din behandler eller en av våre jobbspesialister for en uforpliktende prat (Se kontaktinfo. under).

KontaktinformasjonKontaktinformasjon IPS
​Teamkoordinator Camilla Kötterheinrich

Camilla.kotter@diakonsyk.no
Tel: 958 76 079

Camilla har erfaring fra salg, markedsføring og ledelse innenfor blant annet reiselivsbransjen. Hun har erfaring fra salg B2B, kundeserviceledelse og markedsføring. Som utdannelse har hun en Bachelor i Reiseliv og en Master of Management i merkevarebygging.

 


--- For arbeidsgivere ---

Ønsker du å gi folk en ny mulighet?

Ser du som arbeidsgiver potensialet i menneskers arbeidsevne og ønsker å gi folk en ny mulighet? Livet byr på utfordringer og for de fleste av oss går det opp og ned. Kjenner du noen eller har du selv opplevd at livet ikke alltid går på skinner? Da vet du også hvor viktig jobb og gode kollegaer er. Jobb gir gode helsemessige effekter for de fleste.

Jobbsøkere

Våre jobbsøkere har vært ute av arbeidslivet i kortere eller lengre perioder på grunn av utfordringer med psykisk helse. De har både gode kvalifikasjoner og stor motivasjon for å komme tilbake i jobb. Våre jobbsøkere representerer et bredt spekter av yrker, kompetanse og erfaring. Felles for alle er ønsket og motivasjonen om å komme ut i det ordinære arbeidslivet.

Tett oppfølging

I Individuell jobbstøtte er målet er å finne en god jobbmatch mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.   For å få til dette har våre jobbspesialister tett oppfølging av jobbsøkerne, de kartlegger ressurser og kompetanse og gir karriereveiledning. Jobbspesialistene er også tett på næringslivet og kartlegger arbeidsgivernes behov for å kunne finne den gode jobbmatchen. Et godt samarbeid med NAV er også en viktig del av prosessen mot arbeid.  Når jobbsøkeren har fått seg jobb vil jobbspesialisten gi veiledning til deg som arbeidstaker og den ansatte så lenge det er behov for det.

Kontakt

Kontakt oss

Teamkoordinator Camilla Kötterheinrich
Camilla.kotter@diakonsyk.no
Tlf: 958 76 079

Camilla har erfaring fra salg, markedsføring og ledelse innenfor blant annet reiselivsbransjen. Hun har erfaring fra salg B2B, kundeserviceledelse og markedsføring. Som utdannelse har hun en Bachelor i Reiseliv og en Master of Management i merkevarebygging.

Forskning

Internasjonalt er det godt dokumentert at Individuell jobbstøtte-metoden er effektiv for å få mennesker med psykiske helseproblemer i lønnet arbeid. IPS som metode er gjennomprøvd, evaluert, systematisert og kvalitetssikret. Individuell jobbstøtte er utviklet i USA, der de har et annet arbeidsmarked og velferdssystem enn i Norge, men studier fra Sverige og andre europeiske land viser også at sjansene for å skaffe seg eller opprettholde ordinært arbeid er større med Individuell jobbstøtte-modellen enn med andre metoder.

Forskning internasjonalt viser at mennesker som tilbys Individuell jobbstøtte i større grad kommer i ordinært arbeid enn de som får tilbud om tradisjonelle attføringstiltak (opp mot 60 % kommer i arbeid). Individuell jobbstøtte viser også positiv effekt på helsesituasjonen til jobbsøkerne, i form av færre og kortere sykehusinnleggelser under oppfølgingen. Metoden forutsetter fokus på arbeid tidlig i utrednings- og behandlingsforløp og krever integrering av behandlingsapparatet i oppfølgingen til ordinært arbeid. Et suksesskriterium er et forpliktende samarbeid mellom kommune, spesialisthelsetjenesten og NAV.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.