Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid

Informasjon om psykisk helse og arbeid

Her finner du nyttig informasjon om sammenhengen mellom arbeid og helse, rettet mot pasienter, pårørende, arbeidsgivere, verneombud og tillitsvalgte.

​Psykisk helse og arbeid

Dersom du har problemer med vanlige psykiske lidelser som depresjon og angst, kan du ha behov for hjelp til å holde deg i arbeid eller til å vende tilbake etter langtids sykefravær.

Sykmelding med vekt på fravær og hvile brukes ofte ved sykdom. Ved depresjon og angstlidelser er nærvær og aktivitet viktig. Det gir hverdagen form og struktur, med mindre rom for passivitet, bekymring og tunge tanker. God tilrettelegging av arbeidet, for kortere eller lengre perioder, og bruk av gradert sykmelding, kan her være et viktig virkemiddel.

Arbeid har ofte en positiv betydning for trivsel og helse. Jobben kan være en kilde til selvrespekt, trygghet og tilknytning. Samtidig kan en arbeidsplass preget av mistrivsel og konflikter forårsake betydelig stress og bidra til depresjon og angst. Dette gjelder også̊ når arbeidspresset er urimelig høyt med lite kontroll over egen arbeidssituasjon. Tilrettelegging av arbeidet er viktig både når forhold på jobben bidrar til de psykiske plagene og når depresjon eller angst svekker evnen til å fungere i arbeid.

Å ha en fortrolig på arbeidsplassen betyr ofte svært mye. Enkelte forteller om kolleger som bistår dem med arbeidsoppgaver når de går i stå, og som de kan få råd og hjelp fra. Men når de er fullt sykmeldt, mister de ofte kontakten med disse støttepersonene. Hvem er dine støttepersoner på jobb?

Negativt for arbeidsevnen

Depresjon, angst og søvnproblemer virker negativt inn på arbeidsevnen. For det første påvirkes forholdet til andre, enten det er kolleger eller kunder, ved at man kan bli mer tilbaketrukket, engstelig, pessimistisk eller irritabel. For det andre kan man bli mindre produktiv på grunn av redusert energi. Noen blir ukonsentrerte og trette, mens andre får lav selvfølelse og har vansker med å ta beslutninger. Behovet for tilrettelegging avhenger av hvor sterkt du er plaget.

Ved depresjon mister man interesse og initiativ, og mange fremhever dette som det som rammer arbeidsevnen mest. Det er også vanlig med vansker med konsentrasjon og hukommelse, og med å fullføre oppgavene. Man kan være bekymret hele tiden, ikke få sove og er utslitt om morgenen. Dessuten kan man kritisere seg selv for ikke å strekke til. Man prøver kanskje å bite tennene sammen og tvinge seg gjennom arbeidsdagen, og opplever det som et personlig nederlag ikke å få det til. Samtidig er man gjerne engstelig for hva kolleger og ledelse tenker. De som får en dialog med arbeidsstedet om å redusere arbeidsmengden, endre arbeidsoppgaver eller jobbe redusert, takler ofte situasjonen bedre.

Noen beskriver helhjertet støtte fra sine overordnede og god tilrettelegging av arbeidsbetingelser og arbeidstid, noe som gjør det mulig å fortsette i jobb. Andre beskriver arbeidsplasser med dårlig miljø og lite støtte. Hvordan er dette på jobben din?

Problemene med lang tids sykefravær

Det er vanskelig å hvile seg frisk av depresjon og angst. Å være fullt sykmeldt kan gjøre de psykiske plagene tyngre, fordi man blir sittende hjemme med seg selv og tunge tanker. Personer som har erfaring med depresjon eller angst, forteller nemlig at det er mange hindringer for å komme tilbake etter en lang sykmeldingsperiode. Jo lengre man er borte, jo større blir disse barrierene. Enkelte har verken hatt kontakt med leder eller kolleger mens de har vært borte. De er bekymret for hvordan de vil bli møtt, om det vil bli med forståelse eller ikke. Noen er urolige for at de vil føle seg latt mye alene i strevet med å mestre arbeidet og de psykiske vanskene. Samtidig er det gjerne vanskelig for dem å snakke med ledere og kolleger om situasjonen. Når man føler seg nedfor, har man ikke lyst til å belaste andre. Da er det lett å isolere seg. Dette blir en ond sirkel, og en ny barriere for tilbakevending.

Dersom sykmelding er nødvendig, er det derfor positivt at du velger en løsning med gradert sykmelding fremfor full sykmelding. Denne løsningen innebærer at du utfører en del av arbeidet ditt og får lønn for det, og at det utbetales sykepenger for den resterende delen. Du kan enten ha redusert arbeidstid, eller være full tid på jobb, men bare yte for eksempel 50 prosent av det du normalt ville gjøre. Da opprettholder du kontakten med arbeidsplassen, og får mulighet til å kombinere behandlingstiltak med tiltak på jobben. Dermed styrker du også effekten av behandlingen.

Plan for tilbakevending til arbeid. I samtalene med behandleren din, og i samarbeid sykmeldende lege, kan du drøfte hvordan du kan møte barrierer for tilbakevending til arbeid på en god måte. Sammen kan dere sette opp en konkret plan for hvordan du vil gå frem. Du kan gradvis øke antall arbeidstimer eller arbeidsdager, og også legge arbeid-soppgavene til rette på en klok måte. Kombinasjonen av psykisk helsehjelp, gradert sykmelding og til-rettelegging av arbeidsoppgavene, kan bidra til at du kommer raskere og tryggere tilbake i jobb. De beste behandlingsresultatene oppnås vanligvis for dem som har en konkret plan for tilbakeføring. Denne planen blir en viktig del av samarbeidet i terapien.

Arbeid kan gi bedre psykisk helse

Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge. Arbeidsplassens evne til å ta vare på og legge til rette for ansatte som har det vanskelig, vil påvirke i hvilken grad de klarer å stå i jobb i denne perioden. For mange med psykiske helseproblemer kan arbeid bidra til at de blir raskere friske.


Psykiske vansker på arbeidsplassen

Angstlidelser og depresjon er noen av hovedårsakene til sykefravær, med negative konsekvenser både for bedriften og for den enkelte. Hvordan bør forholdene legges til rette slik at en medarbeider kan være i jobb eller at den sykmeldte kan komme seg tilbake på jobb

"Psykiske vansker på arbeidsplassen" er en veiledning for arbeidsgivere, ledere, tillitsvalgte og verneombud.

 

 - Podkast - 

Hva gjør vi når noen sliter psykisk på jobben?

Podkast fra Idébanken.

Lettere psykiske lidelser er blant de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. For svært mange av dem som opplever angst og depresjoner, kan arbeidsplassen være det beste stedet å være. Men hva skal til for at jobben blir et helsehus som både ser og legger til rette for mennesker med psykiske lidelser?

Denne episoden handler om psykisk helse og jobb og i studio har de besøk av Torkil Berge, psykolog ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus. Klikk under for å høre sendingen

Hva gjør vi når noen sliter psykisk på jobben?

Podkasten blir produsert av Idébanken – en nettportal som formidler tips og råd om arbeidsmiljø og for et lavere sykefravær.

Podkasten "På jobben"

Hvordan vi har det på jobben påvirker livene våre, helsen vår og kvaliteten på arbeidet. «På jobben» er en podkast om livet på jobb. Sammen med dyktige og spennende gjester utforsker vi hva som kan gjøres for å skape en bedre arbeidshverdag.  Podkasten er laget av Idébanken – en nettportal som formidler tips, råd og erfaringer som kan bidra til et bedre arbeidsmiljø og et lavere sykefravær. Podkasten er tilgjengelig via lenkene under: 

Podkasten "På jobben" 
iTunes

iTunes

Spotify

Spotify

Anchor

AnchorFant du det du lette etter?