Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid

Vår forskning

Ved kompetansesenteret foregår det flere forskningsprosjekter inne arbeid og psykisk helse. Forskningen mottar støtte fra blant annet Norges forskningsråd, Helse Sør-Øst RHF, ExtraStiftelsen (via Mental helse) og sykehusets forskningsfond. 

Ved Poliklinikken Raskere tilbake gjennomføres det per i dag to studier med utgangspunkt i behandlingen som pasientene mottar.

Jobbfokusert metakognitiv terapi for sykemeldte pasienter med angst og depresjon. En randomisert kontrollert venteliste studie. 

Hensikten med denne studien er å undersøke effekten av jobbfokusert metakognitiv terapi både på helse og sykefravær. Jobbfokusert metakognitiv terapi er en nyutviklet behandlingsform som integrerer behandling av psykiske lidelser som angst og depresjon, med konkret hjelp til mestring av ulike utfordringer i yrkeslivet.

Det skal inkluderes 240 pasienter som er sykemeldt i studien. Inklusjonen startet høsten 2017 og avsluttes trolig ved utgangen av 2019. Studien er godkjent av Regional etisk komite.


Jobbfokusert kognitiv terapi for angst og depresjon

Dette er en løpende studie hvor alle pasienter som samtykker fyller ut spørreskjema som inngår i en forløpsstudie. Studien ser på hvilken effekt behandlingen har for plager med angst og depresjon og betydningen av tiltak for å unngå langtids sykefravær. I tillegg til skjemaene som fylles ut blir det hentet inn opplysninger om arbeid og trygd fra sentrale registre over trygdeutbetalinger og stønader. Studien er godkjent av personvernombudet. Les mer via lenken under:


Samarbeidsprosjekter

Poliklinikken Raskere tilbake har etablert et samarbeid med Ståle Einarsen knyttet til Toppforsk prosjektet "Workplace bullying: From mechanisms and moderators to problem treatment", ved Universitetet i Bergen. Med utgangspunkt i dataene som er under innsamling ved Poliklinikken Raskere tilbake er det et doktorgradsarbeide i gang.


Fant du det du lette etter?