Kvalitet og pasientsikkerhet

På Diakonhjemmet Sykehus skal alle pasienter få en god og sikker behandling. Vi arbeider derfor aktivt med å forebygge feil og uønskede hendelser. 

​Pasientsikkerhet

Som sykehus har vi en lovpålagt plikt til å melde fra om alvorlige hendelser. Dette gjelder både hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade.

Sykehuset har et eget elektronisk avvikssystem, hvor vi melder alle typer feil, uønskede hendelser og svikt. Når uønskede hendelser forekommer, analyserer vi dem og prøver å finne årsakene slik at vi kan unngå lignende feil i framtiden. I tillegg arbeider alle enhetene i sykehuset med egne lokale tiltak for å bedre pasientsikkerheten. Diakonhjemmet Sykehus deltar aktivt i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender.

I trygge hender 24-7

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Ventetider

Diakonhjemmet Sykehus har kort ventetid på flere behandlinger, og sykehuset har iverksatt tiltak for å redusere ventelistene ytterligere.

På helsenorge.no finner du oversikt over tjenester ved landets sykehus. Her finner du også oversikt over ventetider for utredning og behandling:

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Helsemyndighetene ønsker at pasienter, pårørende og publikum skal få bedre kunnskap om kvaliteten på behandlingen i helsetjenesten.  Kvalitetsindikatorer er statistikk som bidrar til å belyse dette.

Helsedirektoratet:

Helsenorge.no:

Pasientsikkerhet - I trygge hender 24-7

Diakonhjemmet Sykehus deltar i den nasjonale satsningen "I trygge hender 24-7" som inkluderer både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Målet er å redusere pasientskader, forbedre pasientsikkerhetskultur og arbeide mer systematisk med pasientsikkerhetstiltak og oppfølging enn tidligere.

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU)

Diakonhjemmet Sykehus jobber kontinuerlig med pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid. 

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) er en del av sykehusets verdibaserte virksomhetshetsledelse og består av sykehusledelsen og andre relevante fagpersoner. Brukerutvalgets leder og en representant fra Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus sitter også i utvalget.

Utvalgets mandat er gjennom systematisk arbeid å fremme kvalitet og sikkerhet i pasientarbeidet. Dette gjøres blant annet ved å behandle saker innmeldt av tilsynsmyndigheter og andre eksterne samarbeidspartnere samt henvendelser fra pasienter/pårørende som kan ha læringsverdi for flere enn direkte involvert avdeling.

Utvalgets målsetting er å bidra til høy kvalitet, læring av hendelser og kontinuerlig forbedring av tjenestene utført ved vårt sykehus.

Tilbakemeldinger - ros og ris

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemelding for å forbedre oss. 

Avvik i behandling, organisering eller samhandling kan meldes 
postmottak@diakonsyk.no 
Skriv for eksempel «Samhandlingsavvik» i emnefeltet.

NB: Ikke send sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter i e-post. Slike henvendelsene må fremmes skriftlig og stiles til sykehusdirektøren:
Diakonhjemmet Sykehus 
Postboks 23 Vinderen 
0319 Oslo 

Saken blir oversendt ansvarlig avdeling for uttalelse før man får et svar fra sykehuset. Saksbehandlingstiden er fire til fem uker. Takk for at du hjelper oss å bli bedre!

Hvis du mener du ikke har fått oppfylt dine pasientrettigheter hos oss kan du sende en formell klage til Fylkesmannen.  Mener du at du har fått en skade som skyldes behandlingssvikt kan du klage til Norsk Pasientskadeerstatning .

Fant du det du lette etter?