Barn som pårørende

Lov om pasient- og brukerrettigheter

​Barn som pårørende

Når en i familien blir alvorlig syk eller skadet opplever mange  at livet endres. Helsepersonell har, sammen med foreldre, plikt til å bidra til at mindreårige barn (0-18 år) får den  informasjon og støtte de trenger. Helsepersonell skal bidra til å ivareta barnas behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Hvilke barn skal hjelpes? Barn av pasienter med:

 • psykisk sykdom
 • rusmiddelavhengighet
 • alvorlig somatisk sykdom eller skade
  • Plikten gjelder mindreårige barn (0-18 år).

Helserettigheter for barn og unge

Barn og unge har de samme helserettigheter som voksne. Via lenken under finner du en oversikt over hvilke rettigheter du har når du må til lege eller sykehus. 

Hvem skal hjelpe? 

Alt helsepersonell, både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjeneste har et ansvar her. De barneansvarlige på sykehus har et oppgave utover dette, med å bidra til at arbeidet blir tilrettelagt for samt å informere om dette ansvaret. Det skal være en lav terskel for å utforske pasientens og pårørendes behov for støtte til ivaretakelse av mindreårige barn, og for å bistå med slik støtte.

  Helsepersonelloven § 10a, første ledd

Barneansvarlig 

Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn.

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a

Hvem er pasientens pårørende? 

Den pasienten oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. Dersom pasienten er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten, likevel slik at det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: 

 • Ektefelle / Registrert partner. 
 • Personer som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasienten.
 • Myndige barn.
 • Foreldre eller andre med foreldreansvar.
 • Myndige søsken.
 • Besteforeldre.
 • Andre familiemedlemmer som står pasienten nær.
 • Verge eller hjelpeverge.

Ved tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern har den som i størst utstrekning har hatt varig og løpende kontakt med pasienten, tilsvarende rettigheter som den nærmeste pårørende etter psykisk helsevernloven og loven her, dersom ikke særlige grunner taler mot dette.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 pkt.

Informasjon til pasientens nærmeste pårørende 

Dersom pasienten samtykker til det eller forholdene tilsier det, skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes. Er pasienten over 16 år og åpenbart ikke kan ivareta sine interesser på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemning, har både pasienten og dennes nærmeste pårørende rett til informasjon etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3


Fant du det du lette etter?