Faggrupper

Hos NBRR jobber vi tverrfaglig, og seks faggrupper samarbeider tett med pasientene som kommer til rehabilitering hos oss.

​Ved starten av et rehabiliteringsopphold får pasienten samtaler med ulike faggrupper som samarbeider tett. En tverrfaglig tilnærming og samhandling med henvisende instans og lokale samarbeidsparter er sentralt i pasientbehandlingen. 

Målet med samtalene mellom pasient og fagpersonene er å hjelpe pasienten å håndtere utfordringer på en best mulig måte. Det er pasientens behov som styrer samtalen.

Fysioterapeuten

Fysioterapeuten gjør en bred kartlegging av bevegelighet, styrke, utholdenhet og kondisjon. Pasientene får individuell veiledning og treningsoppfølging gjennom oppholdet. Egentrening kommer i tillegg. Det legges vekt på ulike former for fysisk aktivitet og trening. Hver pasient får sin faste fysioterapeut.

Psykologen

Psykologen benytter seg av metoder som kognitiv terapi, motiverende intervju eller acceptance and commitment therapy. Målet med samtalene er å styrke pasienten til å håndtere de utfordringene sykdommen gir på en best mulig måte. Eksempler på psykologiske utfordringer er smertemestring, sykdomsforståelse, bekymring, depressive tanker, selvfølelse, motivasjon og relasjon til andre.

Ergoterapeuten


Ergoterapeuten spør etter pasientens prioriterte aktiviteter i hverdagen. Samarbeidet handler om å finne tiltak som gjør at nødvendige og ønskelige oppgaver i hjem, arbeid og fritid kan gjennomføres. Det kan handle om aktivitetsplanlegging, struktur på dagen, fordeling av krefter, praktiske måter å utføre noe på, endring av omgivelser eller bruk av hjelpemidler. 

Sosionomen

Sosionomen har fokus på sosiale faktorer og hvordan de påvirker livet med revmatisk sykdom. Det kan for eksempel være spørsmål og utfordringer knyttet til arbeid, utdanning, økonomi, hjemmesituasjon og sosiale omgivelser generelt. Vi ser nærmere på hva som kan være relevante ressurser og muligheter i prosessen med å påvirke aktuell situasjon i ønsket retning. En sentral del er å avklare om det er behov for hjelp og/ eller oppfølging fra helse- og velferdstjenester lokalt.

Legen

Alle pasienter blir tatt i mot og undersøkt av enhetens revmatolog (seksjonsoverlegen)  ved innkomst, og pasienten får medisinsk oppfølging av samme lege gjennom oppholdet.

Revmatologen har først og fremst fokus på smerter og funksjonsbegrensninger relatert til den revmatologiske sykdommen, men som del av en helhetlig forståelse av sykdomsbildet, vurderes også nødvendigheten av å utrede plager som ikke skyldes den revmatologiske sykdommen. Revmatologen tilstreber at medisinsk utredning og tiltak, skal integreres i rehabiliteringsprosessen, og er med på alle tverrfaglige møter i enheten.

Enhetens revmatolog har et spesielt fokus på pasientenes sykdomsforståelse og gir tilpasset informasjon som kan styrke pasientenes egne ressurser og helsefremmende adferd. 

Sykepleieren

Alle pasienter har en primærsykepleier under oppholdet. Primærsykepleieren har et særlig ansvar for å følge opp rehabiliteringsprosessen sammen med sin primærpasient. Sykepleierne bidrar i forhold til aktiviteter, undervisning, aktivitetsregulering, smertemestring og avspenning. De gir hjelp til pasienter som har behov for assistanse og  har ansvar for medikamenthåndteringen. 

Andre faggrupper

Det er anledning til samtaler med farmasøyt, klinisk ernæringsfysiolog, sykehusprest og andre fagpersoner på sykehuset i løpet av oppholdet. 

 

Fant du det du lette etter?