Målgruppe

Les mer om hvem NBRRs rehabilitering passer for.

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering skreddersyr individuelle rehabiliteringsopphold.

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering skreddersyr individuelle rehabiliteringsopphold for pasienter over 18 år med aktiv behandlingsresistent sykdom med utvikling av økende funksjonsproblemer, eller stabil sykdom, når det samtidig foreligger sammensatte problemstillinger. 

Dette kan være store livsfaseutfordringer, psykososiale utfordringer, angst, depressive plager, smertemestring, medikamentavhengighet. Og det å leve med kronisk sykdom, i kombinasjon med jobb/utdanning/familie/sosialt nettverk.

Søknaden skal komme fra revmatologen som er ansvarlig for pasientens behandling på hjemsted. Vi ønsker at søknaden utarbeides i samarbeid med pasienten og at den belyser følgende:
  • Oppdatert informasjon om helsetilstand og aktuell behandling
  • Informasjon om hvilke rehabiliteringstilbud på lokalt og regionalt nivå som er vurdert og/ eller prøvd tidligere
  • Kort beskrivelse av aktuelle utfordringer som begrunner behov for høyspesialisert rehabilitering, med et bredt sammensatt tverrfaglig team.
For pasienter som primært har behov for fysisk opptrening eller hjelp fra en faggruppe, finnes andre mer egnede tilbud lokalt og regionalt.


Forbehold når det gjelder komorbiditet

Det er nødvendig at pasienten er medisinsk stabil og at det ikke er pågående infeksjon. Ivaretakelse av komorbid tilstand kan ikke kreve kompetanse ut over det tjenesten har knyttet til behandling av primær målgruppe.

Overflyttingskriterier

Akutte medisinske tilstander som trenger behandling på annen enhet/sykehus. Behov for overflytting avgjøres av seksjonsoverlege eller vakthavende lege

Ventetid

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til tidspunkt for innledende rehabilitering er per oktober 2019 ca. 104 dager. Det er imidlertid variasjon i hvor lang ventetiden blir for den enkelte pasient. Blant annet kan pasienter kan ha behov for å endre tidspunkt for oppholdet. Det gir en fleksibilitet til å fremskynde andre opphold. 
Fant du det du lette etter?