COPM (Canadian Occupational Performance Measure)

COPM (Canadian Occupational Performance Measure)
  Type instrument:           The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) er et pasientspesifikt instrument. Vurderingen starter med et semistrukturert intervju om daglige aktiviteter, og munner ut i scoring av "Utførelse" og "Tilfredshet med utførelse" av inntil fem prioriterte aktiviteter.  
Målgruppe:

COPM er et generisk instrument som kan brukes med alle alders- og diagnosegrupper.

COPM egner seg godt i forhold til mennesker med varige sykdommer og funksjonsproblemer, men er lite egnet i forhold til pasienter med akutt skade eller sykdom.

Dersom brukeren er under 7 år eller har mental eller kognitiv svikt, kan pårørende eller omsorgspersoner intervjues. Det er også utviklet egne versjoner beregnet for barn.

Mer informasjon om disse ligger på hjemmesidene til den danske Ergoterapeutforeningen               

ICF-nivå : Aktivitet og deltagelse  
Anvendes av: Primært av ergoterapeuter  
Kort beskrivelse :

Numerisk scoring der pasienten selv vurderer utførelse og tilfredshet med utførelse av opp til fem prioriterte aktiviteter på en 10-gradert skala. Gir en utførelses-score og en tilfredshets-score for hver aktivitet, og en samlet utførelses- og tilfredshetsscore for hvert individ.


Hovedkategoriene dekker:

 • Personlig stell
 • Mobilitet
 • Fungere i samfunnet
 • Lønnet/ulønnet arbeid
 • Husarbeid
 • Lek/skole/utdanning
 • Rolige fritidsaktiviteter
 • Fysisk krevende fritidsaktiviteter
 • Sosiale aktiviteter

  COPM kan brukes for å kartlegge problemer knyttet til aktivitet og deltagelse, for å beskrive mål og planlegge behandling, for å følge individuelle behandlings- og rehabiliteringsforløp, og for å evaluere effekt/nytte av tiltak både på individ- og gruppenivå.  
Anskaffelse:

 Materialet kan bestilles  her.  

Et sett med manual , scoringskort og 10 testskjema koster kr. 375,-. Pakker à 50 testskjema koster kr. 175,-.

Det er laget en norsk undervisnings-DVD om undersøkelse og behandling av personer med revmatoid artritt, der COPM gjennomgåes og eksemplifiseres med en pasient. Denne kan kjøper i Høgskolen i Oslo og Akershus' nettbutikk;  HIOAs nettbokhandel .   

Tilleggsmateriell
Du finner begge disse skjemaene som vedlegg til høyre på denne siden:

Utviklet av:   Ingvild Kjeken e-post: ingvild.kjeken@diakonsyk.no  
  
Testet for metodiske egenskaper:

Det er utført en rekke studier som tester validitet, reliabilitet, responsivitet og anvendelighet.

Litteraturliste over artikler om kvalitetssikring av COPMs måleegenskaper finner du her: Psykometriske egenskaper.pdf .

Mange av disse er oppsummert i to review-artikler:

 • Carswell A, Mccoll MA, Baptiste S, Law M, Polatajko H, Pollock N. The Canadian Occupational Performance Measure: A research and clinical literature review. Can J Occup Ther 2004 Oct;84(4):210-22. Du kan lese abstract  her.     
 • Parker DM, Sykes CH. A Systematic Review of the Canadian Occupational Performance Measure: A Clinical Practice Perspective. BR J OCCUP THER 2006;69:150-60.

  Norsk versjon er testet for validitet, responsivitet og anvendelighet i forhold til personer med artrose. Du kan lese abstract her,  og for reliabilitet i forhold til personer med Bekhterev sykdom. Du kan lese abstract her.  
Revmatologiske referanser:

Kjeken I., Lund A.: The Canadian Model of Occupational Performance, Ergoterapeuten nr 8/2001

Kjeken I. Den kanadiske ergoterapimodellen: Teori, forskning og praksis. Ergoterapeuten 2003; 11:18-23.

Kaland S, Nurmohamed TJ. Bruk av COPM i intervensjon med schizofrene pasienter. Ergoterapeuten 2006;29:22-25.

Boge M.Effekt av rehabilitering for personer med KOLS i forhold til utførelse av og tilfredshet med daglige aktiviteter. Ergoterapeuten (norsk) 2007;50:14-20.

Wilhelmsen FK. Bedre samarbeid, færre fallskader! Fysioterapeutens og ergoterapeutens samarbeid og resultater. Ergoterapeuten (norsk) 2007;(8):24-9.

Bjørge Hansen F, Mengshoel AM. Effekt av ADL-trening for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom - en randomisert kontrollert studie. Ergoterapeuten. 2011;03: 38-46.

Engelskspråklige artikler:  COPM har siden lanseringen blitt brukt i en rekke studier, og er kanskje det mest brukte evalueringsinstrumentet innen ergoterapi. Nedenfor følger referanselister som er oppdatert frem til juli 2013.

Du finner disse referanselistene som vedlegg til høyre på denne siden:

 

Fant du det du lette etter?