HELSENORGE

Artikkelanbefaling

Denne artikkelanbefalingen er for helsepersonell som ønsker å ta et dypdykk i koblingen mellom den internasjonale klassifiseringen ICF og helseinformasjon. Målet med artikkelen å øke gjennomsiktigheten og påliteligheten i koblingsprosessen fra helseinformasjon til ICF.


Helseinformasjon har et bredt formål og gir grunnlag for å ta beslutninger på ulike nivåer i helsevesenet. I klinisk praksis dokumenteres helseinformasjon rutinemessig i journal for å kartlegge pasientens helsetilstand og for å følge pasientens helse over tid. Helseinformasjon brukes til å tilpasse behandlingsintervensjoner og oppfølging av pasienten. I helsetjenesteforskning samles helseinformasjon for å undersøkelse blant annet kvalitet og effekt av helsetjenestene, slik at helsetjenestene kan utvikles og bli bedre. I et folkehelseperspektiv samles helseinformasjon for å identifisere avgjørende faktorer for å beskrive helsemessige forhold, for å undersøke og følge befolkningens helse og helsetilstander over tid, samt for å utvikle og implementere helsepolitikk.

Den Internasjonale klassifiseringen av funksjon, funksjonshemning og helse (ICF) inneholder kategorier av informasjon som utgjør et helhetlig og konsekvent referansespråk for å kartlegge og sammenligne helseinformasjon. ICF er vedtatt av Verdens helseorganisasjon (WHO), og er en klassifikasjon som utfyller ICD-10 (diagnosekodeverk). ICF er særlig egnet til å beskrive funksjoner som kroppsstruktur, kroppsfunksjon, aktiviteter, deltakelse og miljøfaktorer. Hovedvekten legges ikke på sykdom og diagnose, men på den enkeltes funksjonsevne i samspill med omgivelsene. ICF er et felles fagspråk som er egnet i tverrfaglig individrettet arbeid, tverretatlig og internasjonal virksomhet.

I to tidligere studier av samme forfattere er det foreslått regler for å koble helseinformasjon til ICF. Denne artikkelen viser nye forbedringer av disse eksisterende ICF-koblingsreglene. Målet med denne artikkelen og de nye forbedringene er å øke gjennomsiktigheten og påliteligheten i koblingsprosessen fra helseinformasjon til ICF. Utfordringer knyttet til sammenkobling av helseinformasjon som ikke er dekket eller uspesifisert i ICF, er også omtalt i denne artikkelen.

ICF-koblingsreglene er verdifulle for å forbedre sammenlignbarheten av helseinformasjon og for å sikre at helseinformasjon er tilgjengelig på en konsistent måte. Et konsistent referansespråk for helseinformasjon vil kunne styrke beslutningsprosesser på tvers av alle nivåer i helsetjenesten.