HELSENORGE

Artikkelanbefaling: Retningslinjer for artrose

Det finnes flere internasjonale retningslinjer og anbefalinger for artrose. Samtidig viser forskning at det er utfordrende å skulle iverksette disse retningslinjene i en kompleks hverdag i primærhelsetjenesten. Det er også uklart hvilke faktorer som påvirker bruk av disse retningslinjene og anbefalingene i klinisk praksis. 

Det er flere faktorer som påvirker implementeringen av kunnskapsbaserte retningslinjer, for artrose i primærhelsetjenesten.

Vi anbefaler her en artikkel hvor forfatterne har gjort en systematisk gjennomgang av kvalitative studier med mål om å identifisere, vurdere og sammenfatte tilgjengelig kvalitativ forskning. Forskningen tar for seg bruken av kunnskapsbaserte retningslinjer for artrose i primærhelsetjenesten. 

Forfatterne peker blant annet på at implementeringen kan påvirkes av pasienters og helsepersonells syn på hva som bør vektlegges i pasienters strategier, for å mestre hverdagen med en kronisk sykdom. 

Funnene som er sammenfattet i artikkelen sier også noe om at ulike perspektiver vanskeliggjør implementering. Her trekker de fram at helsepersonells oppfatninger ikke samsvarer med anbefalt beste praksis, uenighet mellom helsepersonell og pasienter, og mangel på harmoni mellom forskere og klinikere. 

I artikkelen kan du lese mer om hva som motiverer helsepersonell til å omsette retningslinjer og anbefalinger til praksis og hvilke faktorer som er med på å vanskeliggjøre implementering.