Brukermedvirkning styrker forskningen

Å involvere brukere i forsknings- og fagutviklingsprosjekter skaper bedre resultater. For å øke fokuset på dette arrangerte nylig Revma pasientråd og NKRR kurs i brukermedvirkning.

Hensikten med kurset var å øke forståelsen for betydningen av å inkludere brukerrepresentanter i forskning og fagutvikling.

Deltakerne fikk presentert flere foredrag om temaet. I tillegg var det lagt opp til gruppearbeid hvor brukere og forskere i fellesskap diskuterte spørsmål omkring utfordringer knyttet til brukermedvirkning i forskning. Blant annet ble det diskutert hvilke egenskaper, erfaringer og kunnskaper en bruker bør ha for å være en god brukermedvirker og hva forskere og brukere kan gjøre for at samarbeidet skal bli mest mulig konstruktivt.

Deltakerne fikk høre erfaringskonsulent Thalita Blanck fra Revma pasientråd presentere sine perspektiver på brukermedvirkning i forskning og den europeiske revmatologiorganisasjonen EULARs anbefalinger for brukermedvirkning.

Professor Ingvild Kjeken fra NKRR hadde en grundig gjennomgang av de ulike trinnene i en forskningsprosess, og sammen diskuterte deltagerne hvordan man rent praktisk kan jobbe med brukermedvirkning på hvert trinn. I kurset ble det lagt stor vekt på erfaringsdeling og refleksjon.
I tillegg til forskere og brukerrepresentanter fra Diakonhjemmet sykehus, var det deltakere fra Haukeland Universitetssykehus, Revmatismesykehuset Lillehammer, St Olavs Hospital i Trondheim og Oslo sør revmatikerforening.
Kurset er utarbeidet av Norsk Revmatikerforbund og NKRR, og ligger tilgjengelig i FUNKIS-portalen (https://www.funkis.no/node/750).

EULARs anbefalinger for brukermedvirkning

En norsk oversettelse av EULARs anbefalinger for Brukermedvirkning i forskning, en vei til suksess, finner du her i pdf-format.


Du kan også bestille trykket versjon av heftet og kort ved å gå inn her .