HELSENORGE

Mindfulness- og akseptbaserte intervensjoner for fibromyalgi

Antall publiserte artikler på mindfulness- og akseptbaserte intervensjoner har økt de siste årene. Hvor mange av disse dreier seg om pasienter med fibromyalgi?

​Dette har et forskerteam ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) undersøkt som en del av doktorgradsarbeidet til Trond Haugmark.

- Vi gjennomførte en systematisk oversiktsstudie og fant 4430 studier. Av disse studiene oppfylte ni studier våre krav som var at de skulle rette seg mot pasienter med fibromyalgi og være randomiserte kontrollerte studier. Disse ni ble inkludert i vår metaanalyse, forteller Trond Haugmark.

Hjelper mindfulness ved fibromyalgi?

Et av målene med denne metaanalysen var å analysere hvilke helseeffekter mindfulness- og akseptbaserte intervensjoner (MBI) har på personer med fibromyalgi.

- Resultatene viste små til moderate helseeffekter til fordel for MBI på målene smerte, depresjon, angst, søvnkvalitet, helserelatert livskvalitet og mindfulness hos kvinner med fibromyalgi. Enkelte studier hadde metodiske svakheter, noe som må tas i betraktning når en leser resultatene.

Ufullstendige beskrivelser

Tidligere forskning har vist at enkeltstudier som tester ut effekt av tiltak ofte mangler fullstendige beskrivelser på hvordan selve tiltaket er utført. Dette kan ha konsekvenser for validiteten, det vil si at vi ikke kan være helt sikre på hva som egentlig er testet ut.

- Dersom beskrivelser er mangelfulle kan det føre til at forskere ikke får gjentatt eksperimentet, og pasienter og klinikere kan ikke bruke resultatene. Dermed kan forskningen i verste fall være bortkastet, forklarer Haugmark.

Haugmark og kollegaene ville derfor undersøke hvordan de studiene som de hadde inkludert i metaanalysen hadde beskrevet og rapportert tiltakene som var brukt i studiene.

- I tillegg undersøkte vi i hvilken grad deltakerne hadde sluttet seg til studien de var en del av, det vil blant annet si om de gjennomførte forskjellige tiltak som avtalt. Det kunne for eksempel handle om alt fra å møte opp til gruppeundervisning eller øve oppmerksomt nærvær mellom samlingene.

Må dokumenteres bedre

Studiene som var inkludert rapporterte jevnt over på en tilfredsstillende måte, men ettersom det var få studier tilgjengelig kunne ikke forskerne konkludere på dette grunnlaget. Istedenfor kommer de med en oppfordring.

– Vår oppfordring er at fremtidige studier innfører strategier for å sikre at instruktørene gjennomfører tiltaket slik det er beskrevet i protokoller, og som sikrer at deltakerne møter opp og tar del i de tiltakene som skal testes ut.

Formålet med dette er å styrke kvaliteten på offentliggjorte MBI-studier, forklarer Haugmark.

- Dersom dette dokumenteres i publiserte studier vil denne informasjonen være med på å styrke kvaliteten, validiteten og påliteligheten for studier på mindfulness- og akseptbaserte intervensjoner for pasienter med fibromyalgi, avslutter Trond Haugmark.